نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. تهران. ایران.

2 گروه مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش، دانشکده‌روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ارزش‌های اخلاقی موضوعی مورد علاقه برای پژوهشگران و عامه مردم است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ارزش‌های اخلاقی (EVA) بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1401- 1400 در دانشگاه تهران بودند که 422 نفر از آن‌ها در پژوهش شرکت کردند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های سنجش ارزش‌های اخلاقی (پادیلا-واکر و جنسن، 2016)، ادراک شایستگی (هارتر، 1989)، تعهد مذهبی (ورتینگتون و همکاران، 2003) و کیفیت روابط بین‌فردی (پیرس و همکاران، 1991) که به صورت آنلاین در اختیار آنها قرار گرفت، پاسخ دادند. تحلیل‌‌ها در چند گام شامل تحلیل‌آیتم، تحلیل‌عاملی‌اکتشافی، تحلیل‌عاملی‌تاییدی، محاسبه پایایی و روایی همگرا انجام شد. نتایج تحلیل‌آیتم نشان داد تمام آیتم‌ها از کفایت لازم برخوردار هستند. تحلیل‌عاملی‌اکتشافی منجر به استخراج سه عامل شد که به ترتیب بر‌اساس اندازه ارزش‌ویژه، عامل‌های اخلاق مبتنی بر الوهیت، اخلاق مبتنی بر جمع و اخلاق مبتنی بر خودمختاری بودند. تحلیل‌عاملی‌تاییدی مرتبه دوم نیز ساختار سه عاملی به همراه یک عامل کلی ارزش‌های اخلاقی را تایید کرد. روایی همگرا، پایایی کل و پایایی عامل‌ها مناسب بود؛ بنابراین پرسشنامه سنجش ارزش‌های اخلاقی در جامعه دانشجویان ایرانی دارای پایایی و روایی مناسب است و می‌توان از آن به عنوان یک ابزار معتبر برای سنجش ارزش‌های اخلاقی در دانشجویان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric Properties of the Ethical Values Assessment questionnaire in university students: three ethics approach to moral psychology

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Khadijeh Amirian 1
  • Afzal Sadat Hoseini Dehshiri 2

1 The student of Ph.D. in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran. Tehran, Iran

2 Department of Philosophical and Social Foundations of Education, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran

چکیده [English]

Ethical values are a subject of academic and public interest. The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Ethical Values Assessment (EVA). The study population was all students studying at the University of Tehran in 1400-1401, of whom 422 participated in the study. The sample size was determined using Cochran's formula. Participants responded to the Ethical Values Scale (Padilla-Walker & Jensen, 2016), Self Perception Profile for Children (Harter, 1989), Religious Commitment Inventory (Worthington et al., 2003), and the quality of relationships inventory (Pierce et al., 1991), which were provided to them online. The analyzes were performed with SPSS22 and Amos22 and in several steps including item analysis, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, reliability and convergent validity. Results: The results of item analysis showed that all items are sufficient. Exploratory factor analysis led to the extraction of three factors, which were (Based on eigenvalue): ethics of divinity, Community and autonomy. The second-order confirmatory factor analysis also confirmed the three-factor structure along with a general factor of ethical values. The convergent validity of this questionnaire and the total reliability and the reliability of the factors also were appropriate. The questionnaire for measuring ethical values in the Iranian student community has good reliability and validity; Therefore, it can be used as a valid tool to measure ethical values in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Ethical Values Assessment Questionnaire
  • Exploratory Factor Analysis
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Convergent Validity