نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدرسه و نوآوریهای تربیتی، دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده

2 ارشد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسش‌نامه ناگویی هیجانی و رابطه آن با مکانیزم-های دفاعی در معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بودکه به روش نمونه‌گیری در دسترس 500 نفر به عنوان حجم نمونه گروه اول و 90 نفر نیز جهت بازآمایی پرسشنامه در مرحله دوم بصورت تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه ناگویی هیجانی برموند-وُرست (2001) و پرسش‌نامه مکانیزمهای دفاعی اندروز و همکاران (1993) جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، آزمون آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند‌گانه گام به گام در نرم‌افزار SPSS-26 و AMOS-24 انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، مدل پنج عاملی این پرسشنامه را تایید کرد (026/0RESMA=)، (99/0CFI=)، (91/0GFI=)، (96/0RFI=) همچنین نشان داد که در گام اول مکانیسم دفاعی رشد نیافته با ضریب 428/0 و در گام دوم مکانیسم دفاعی رشد نیافته و مکانیسم دفاعی رشد یافته به ترتیب با ضرایب 438/0 و 176/0 - و در گام سوم مکانیسم دفاعی رشد نیافته و مکانیسم دفاعی رشد یافته و مکانیسم دفاعی روان آزرده به ترتیب با ضرایب 399/0 و 188/0- و 101/0 توان پیش‌بینی ناگویی هیجانی را به طور معنی داری دارند(01/0>P). ضریب پایایی آلفای کرونباخ و بازآزمایی به فاصله 4 هفته به ترتیب در عامل دشورای در توصیف احساسات (93/0،94/0)، دشورای در تشخیص احساسات (86/0،89/0)، دشورای در مدیریت احساسات (93/0،88/0)، دشورای در تفکر عینی(93/0،91/0) و دشورای در تفکر انتزاعی (93/0،87/0) بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the psychometric features of the emotional dyslexia questionnaire and its relationship with teachers' defense mechanisms

نویسندگان [English]

  • Masoumeh sadat Abtahi 1
  • narges bakhshi 2

1 Assistant Professor, Department of School and educational innovations, science and research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 student in the field ofpsychology., center tehran, Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the psychometric characteristics of the emotional dyslexia questionnaire and its relationship with defense mechanisms in teachers in Tehran in the academic year of 1402-1401. This research was based on the fundamental objective and correlational in terms of the descriptive method. 500 people were randomly selected from the available sampling method as the sample size of the first group and 90 people were randomly selected for the second stage of the questionnaire. Data were collected using the Bermond-Worst (2001) ataxia questionnaire and the Andrews et al. (1993) defense mechanism questionnaire. Data analysis was done with exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha test, Pearson's correlation coefficient and step-by-step multiple regression in SPSS-26 and AMOS-24 software. The results of the confirmatory factor analysis confirmed the five-factor model of this questionnaire (RESMA=0.026), CFI=0.99, GFI=0.91, and RFI=0.96. According to the findings, it can be concluded that alexia and its components have a significant direct relationship with an underdeveloped defense mechanism. Alexia, except for the difficulty in abstract thinking, has a significant direct relationship with a developed defense mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional dyslexia
  • defense mechanisms
  • teachers