نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سنجش واندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه سنجش واندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه سنجش واندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
شناسایی عواقب تخطی از مفروضه‌های مدل‌های اندازه‌گیری از دغدغه‌های اصلی در حوزه روانسنجی است، هدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش نقض مفروضه تک بعدی بودن در خطای همترازسازی در نظریه کلاسیک و نظریه سؤال پاسخ بود. روش پژوهش آزمایشی و طرح آن طرح عاملی 3×3 بود. جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان گروه ریاضی و فیزیک کنکور سراسری سال‌های 1396 و 1397 بود. گروه نمونه عبارت از 5000 نفر از داوطلبان بود که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. آزمون مورد همترازسازی آزمون ریاضی (55 سؤالی) کنکور سراسری بود که با استفاده از آن سه نوع داده 20 سؤالی با ساختار متفاوت تک بعدی، دو بعدی و سه‌بعدی تشکیل شد. داده‌ها با استفاده از سه روش همصدک، نمره واقعی و نمره مشاهده شده همتراز شدند. برای ارزیابی اثرات بعدیت و روش‌های همترازسازی از آماره‌های خطای استاندارد همترازسازی، سوگیری و خطای جذر میانگین مربعات استفاده شد و برای تعیین آماره‌های خطا، نتایج همترازسازی در هر سه مجموعه داده و سه روش همترازسازی در نمونه‎های مختلف 20 بار تکرار شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تخطی از بعدیت، خطای استاندارد همترازسازی، سوگیری نتایج همترازسازی و میزان خطای جذر میانگین مربعات را افزایش می‌دهد. سوگیری نتایج همترازسازی در روش‌های نظریه کلاسیک بیشتر از روش‌های نظریه سؤال پاسخ است و تأثیر تخطی از بعدیت در خطاهای همترازسازی در مدل‌های نظریه کلاسیک و نظریه سؤال پاسخ تفاوتی نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Test Dimensionality Violation in Equating Errors of IRT and Classical Theory Models

نویسندگان [English]

  • Somayeh Bahmanabadi 1
  • Mohammad reza Falsafinejad 2
  • Ali Delavar 3
  • noorali farrokhi 2
  • asghar minaei 4

1 Allame Tabataba'e university

2 Associate Professor, Department of Measurement and Assessment, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Distinguished Professor, Department of Measurement and Measurement, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of assessment and Measurement, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Identification of the consequences of violations of the assumptions of measurement models is a major concern in the field of psychometrics. The purpose of the present study was to investigating the role of test dimensionality violation in equating errors of IRT and classical theory models. Research method was experimental and a 3 × 3 factorial design was used. The study population consisted of all the Mathematical and Technical Sciences Entrance Examiners in 2017 and 2018. The sample group consisted of 5000 examiners who were selected by random sampling. Mathematic test (55 items) was used for equating that three different types of data structure including one-dimensional, two- dimensional and three-dimensional data was generated from it. Data was equated with three equating methods including equipercentile method, true score and observed score equating method. Equating standard errors, bias and root mean square error were used to evaluate the effects of independent variables. To determine the error statistics, the equating results in all three datasets and the three equating methods were repeated 20 times in different samples. Data analysis showed that violation of dimensionality increases equating standard error, bias of equating results and the root mean square error. The bias of equating results in classical methods is more than the IRT methods. The effect of dimensionality violation on equating errors was not different between the classical theory and IRT models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: violations of unidimensionality
  • equating
  • equating standard error
  • bias
  • root mean square error