نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 کارشناسی،آموزش ابتدایی،آموزش و پرورش کامیاران،کامیاران،ایران

3 کارشناسی،آموزش ابتدایی،آموزش و پرورش موچش، کامیاران،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، واکاوی ارزیابانه(Evaluative analysis)عوامل پنهان مؤثر بر ذهنیت اعضای هیات‌علمی دانشگاه در ارزیابی‌های دانشجویان در پایان ترم بود. برای دستیابی به این هدف، از رویکرد کیفی و روش پژوهش ارزشیابی از نوع سنجش موقعیتی بهره برده شد. میدان پژوهش، شامل اعضای هیات‌علمی دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1402-1401 بود که با روش نمونه‌گیری هدف‌مند و ملاک دار انتخاب شدند. معیار انتخاب، تمایل به مشارکت در مصاحبه و داشتن تجربه ارزیابانه‌ در حوزه ارزشیابی موقعیتی در حوزه موضوع پژوهش بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته‌ بود که با ملاک اشباع یافتگی(نظری)، 11 نفر انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که این عوامل را می‌توان در یازده تم اصلی و 83 مقوله تقسیم‌بندی نمود.1. تأثیر محتواهای کلاسی و آموزشی در ارزیابی اعضای هیات‌علمی (25 مقوله). 2. ویژگی‌های ظاهری دانشجویان در ارزیابی پایانی آنان (4 مقوله). 3.طبقه‌ی اجتماعی دانشجویان در ارزیابی اعضای هیات‌علمی از آنان (7 مقوله).4.نحوه‌ی تعامل و برخورد دانشجویان با یکدیگر در ارزیابی پایانی اعضای هیات‌علمی از دانشجویان (3 مقوله). 5. عملکرد گذشته دانشجو در ارزیابی کنونی اساتید 6 مقوله. 6.مغایرت عقاید اساتید با دانشجویان در ارزیابی اساتید (5 مقوله). 7. نمره‌گذاری اساتید بر اساس دیدگاه اساتید. (8 مقوله). 8. تأثیر لحن دانشجو بر ذهنیت اساتید (8 مقوله). 9. نمره‌دهی اساتید صرفاً جهت قبولی در درس موردنظر (5 مقوله). 10. تأثیر جنسیت دانشجویان در ارزیابی اساتید از دانشجویان (6 مقوله). 11. مطالعات آزاد دانشجویان در ارزیابی اساتید (7 مقوله). لذا بر اساس یافته‌ها، می توان گفت که: ارزشیابی پنهان موثر در ذهنیت اعضای هیات‌علمی، دارای شاخصه‌ها و انواع محتلفی است از جمله: حضور/ عدم حضور منظم و به موقع دانشجویان در کلاس درس، مشاهده میزان علاقه مندی دانشجو به تحصیل، سرزندگی تحصیلی دانشجویان باعث افزایش اشتیاق تحصیلی و حس اطمینان در آنان می شود. همچنین شناخت قبلی اساتید از عملکرد دانشجو و شکل گیری سابقه ی علمی- آموزشی وی، تاثیر جنسیت بر ارزیابی اساتید از دانشجویان وجود قش دارد. به‌علاوه،.در صورتی که عقاید دانشجو علنا مغایر با عقاید استاد باشد در ارزیابی پایانی وی می تواند نقش منفی داشته باشد.برهمین اساس، پیشنهاد می‌شود که اساتید در ارزیابی‌های دانشجویان، به نقش این موارد توجه داشته باشند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluative analysis of academic staff members on "hidden factors affecting the mentality of professors on students' evaluations"

نویسندگان [English]

  • Mazhar Babaee 1
  • Narin rohani 2
  • Fateme deyjour 3

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran.

2 Masters, elementary education,department of educationkamyaran,kamyaran,iran,

3 Organizational Affiliation of the Second Author, Masters,elementary educati, department of education mooches,kamyaran.iran

چکیده [English]

The aim of the current research was to evaluate the hidden factors affecting the mentality of university Faculty Members s in the evaluations of students at the end of the semester. The qualitative approach and evaluation research method of the situational assessment type was used to achieve this goal. The field of research included the Faculty Members s of Farhangian University of Kurdistan province in the academic year of 2021-2022, who were selected by a targeted and standardized sampling method. The selection criterion was a willingness to participate in the interview and having evaluation experience in the field of situational evaluation in the field of the research subject. The data collection tool was a semi-structured interview, and 11 people were selected with the criterion of saturation. The findings showed that these factors can be divided into eleven main themes and 83 categories. 1. The effect of classroom and educational content on the evaluation of Faculty Members s (25 categories). 2. Appearance characteristics of students in their final evaluation (4 categories). 3. Students' social class in Faculty Members s' evaluation of them (7 categories). 4. How students interact and deal with each other in Faculty Members s' final evaluation of students (3 categories). 5. The student's past performance in the current evaluation of the Faculty Members s of 6 categories. 6. The difference between the opinions of Faculty Members s and students in the evaluation of Faculty Members s (5 categories). 7. Grading of Faculty Members s based on Faculty Members s' points of view. (8 categories). 8. The effect of students' tone on Faculty Members s' mentality (8 categories). 9. Grading by Faculty Members s only to pass the desired course (5 categories). 10. The influence of students' gender on Faculty Members s' assessment of students (6 categories).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student evaluation
  • mentality
  • faculty members
  • effective hidden factors