ویژگی‌های روانسنجی تکلیف کتاب تصویر: مطالعه مقدماتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد، گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی آزمون دوراندیشی رویدادی انجام گرفت. این پژوهش در زمره تحقیقات غیر آزمایشی است که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام یافته است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کودکان 3، 4 و 5 سال دارای کارکردهای اجرایی پایین در مهد کودک‌ها شهر اهواز در سال 1397 بود که حجم نمونه‌ای به تعداد 60 کودک به روش نمونه‌گیری تصادفی تک مرحله، انتخاب شدند و به آزمون دوراندیشی رویدادی (اتنس و ملتزف، 2005) پاسخ دادند. برای بررسی پایایی ابزار از شاخص پایایی ارزیاب‌ها و روش کاپا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای تعیین روایی ابزار، از روش‌های آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دوجمله‌ای استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که همبستگی بین نمره‌گذاری دو ارزیاب در بخش غیر کلامی 00/1 و در بخش کلامی 99/0 و مقدار ضریب همبستگی کاپا بین ارزیاب‌ها برای هر یک از سناریوها بین 94/0 و00/1 و ضریب آلفای کرونباخ 75/0 بود. در بررسی روایی آزمون، نتایج آزمون دو جمله‌ای نشان داد که میزان پاسخ صحیح کودکان بر حسب سن به طور معنادار بالاتر از مقدار پاسخ بر حسب شانس بود. همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین نمره کودکان بر حسب سن تفاوت معنی‌داری وجود نداشت و آزمون شفه نشان داد که کودکان 3 ساله نسبت به کودکان 4 و 5 ساله نمرات پایین‌تری به دست آوردند اما بین کودکان 4 ساله و 5 ساله تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric characteristics of episodic foresight: preliminary study

نویسندگان [English]

  • Ghasem Mohammadyari 1
  • Naser Behrozi 2
  • Manije Shehni Yailagh 3
  • Gholam Hosein Maktabi 4
1 Phd student of Shahid Chamran Ahvaz University
2 Associate Professor, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
3 Professor, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
4 Associate Professor, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the validity and reliability the episodic foresight test. This study is a descriptive- analytic one. The statistical population of this study was all children ages 3, 4 and 5 with low executive functions in kindergartens in Ahvaz city on 1397. In this study 60 children was selected by random sampling method, and responded to episodic foresight test (Atance & Meltzoff, 2005). To examine of the reliability of the instrument, the reliability indicator of the evaluators and the Kappa method and the Cronbach's alpha coefficient were used and, to determined the validity of the instrument, one-way analysis variance and binomial test were used. The result of the research showed that correlation between evaluators in scoring non-verbal section was 1.00 and in scoring verbal section was 0.99, and the Kappa correlation coefficient between the evaluators for each scenario was among 0.94 to 1.00, and cronbach's alpha coefficient was 0.75. To examine the validity of the instrument, the result of the binomial test showed that the children correct response rate was significantly higher than the response rate by chance. Also, the results of analysis of variance showed that there is a significant difference between children means score based on age and the Scheffe test showed that 3 years old children achieved scores lower than 4 and 5 years old children. But, there is no significant difference between scores of 4 and 5 years old children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • episodic foresight
  • thinking about the future
  • psychometric characteristics
  • kindergarten children
حجتی، علی. واعظ موسوی، سید. محمد. کاظم. خبیری، محمد. (1394). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه تصویرسازی حرکتی-3. مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 14، زمستان 1394، صص 16-1.
 سهرابی، مهدی؛ فارسی، علی رضا؛ و فولادیان، جواد. (1389). تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدیدنظر شده تصویرسازی حرکت. پژوهش در علوم ورزشی، دوره (2)، شماره 5، صص 24-13.
عالی، محمدباقر، شهبازی، مهدی. (1397). ویژگی‎های روان‎سنجی نسخۀ فارسی پرسش‎نامۀ تصویرسازی حرکتی کودکان. مطالعات روانشناسی ورزشی,7
هومن، حیدرعلی. راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران: سازمان سمت. 1387
رستمی حاجی آبادی، مهدی؛ رهنما، نادر؛ سهرابی، مهدی؛ خیام باشی، خلیل؛ و بمبئی چی، عفت. (1390). تعیین روایی و پایان نسخه فارسی پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکت-2. فصلنامه المپیک، 54 (2): 139-129.
 
 
Aleksander N. Veraksa & Aleksandra E. Gorovaya. (2012)."Differences between imagery usages by elite young athletes: Soccer and Diving Journal of Social and Behavioral Sciences, 33, PP:338-342.
Atienza F, Balaguer I, Garcia-Merita ML. (1994). Factor analysis andreliability of the movement imagery questionnaire. Percept Mot Skills. 78:1323-1328.
Bentler, P. (1988). Comparative fit indexes in structural models (UCLA Statistics Series No. 9). Los Angeles: University of California.
Bentler, P. M., & Chou, C.-P. (1987). Practical issues in structural modeling. Sociological Methods & Research, 16(1), 78-117.
"Brain activity during visual versus kinesthetic imagery: an fMRI study". Human Brain Mapping. 30, pp: 2157-2172.(2009).
Caliari, P. (2008). Enhancing forehand acquisition in table tennis: the role of mental practice. Journal of Applied Sport Psychology, 20(1), 88-96.
Cumming, J. & Ramsey, R. (2008). Imagery interventions in sport. Advances in Applied Sport Psychology, 5.
Cumming, J. Williams, S. E. & Murphy, S. (2012). The role of imagery in performance. Handbook of sport and performance psychology, 213-232.
 
Gorbani Amir Hosein, Ghotbi Varzaneh Ahmad, Parhizghar Kohneh Oghaz Javad. (2013). Comparison the Effects Petlep Mental Imagery and Exercise on Skill Acquisition and Retention Throwing Darts. Motor Behavior, 13: 125-138.
Goss, S. Hall, C. Buckolz, E. & Fishburne, G. (1986). Imagery ability and the acquisition and retention of movements. Memory & cognition, 14(6), 469-477.
Guillot, A. & Collet, C. (2005b). "Contribution from neurophysiological and psychological methods to the study of motor imagery: A review". BrainRese.
 
Guillot, A. & Collet, C. (2008). "Construction of the motor imagery integrative model in sport:A review and theoretical investigation of motor imagery use". International Review of Sport and Exercise Psychology. 1, pp:32-44.
 
Guillot, A. Collet, C. Nguyen, V.A. Malouin, F. Richards, C. Doyon J.
Hall, C. R. & Martin, K. A. (1997). Measuring movement imagery abilities: a revision of the movement imagery questionnaire. Journal of mental imagery. 21(1-2): 143-154.
 
Hall, C. Munroe-Chandler, K. Fishburne, G. & Hall, N. (2009). "The sport imagery questionnaire for children (SIQ-C). Journal of Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13(2), PP: 93-107.
Holmes Paul S. (2006). The Psychophysiology of Imagery in Sport. Bild Einbinden (Biopsychology in physical activity, 251-261). Human Kinetics.
Kline P. Principles and practice of structural equation modelling. 1st ed. New York: The Guildford Press; )2005(. p 201
Monsma, E.V. Short, S.E. Hall, C.R. Gregg, M. & Sullivan, P. (2009). Psychometric prop-erties of the revised Movement Imagery Questionnaire (MIQ-R). Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 4, 1–12
Munroe, K. J. Giacobbi, P. R. Jr. Hall, C. & Weinberg, R. (2000). "The four Ws of imagery use: Where, when, why, and what". Sport Psychologist. 14, pp:119–137
Munroe, K. J. Giacobbi, P. R. Jr. Hall, C. & Weinberg, R. (2000). "The fouWs of imagery use: Where, when, why, and what". Sport Psychologist. 14, pp:119–137.
Munzert, J. Lorey, B. Zentgraf, K. (2009). "Cognitive motor processes: The role of motor imagery in the study of motor representations (review). Brain Research Reviews. 60, pp:306-326.arch Reviews. 50, pp:387-39(Biopsychology in physical activity, 251-261). Human Kinetics.
Roberts, R. Callow, N. Hardy, L. Markland, D. & Bringer, J. (2008). Movement imagery ability: Development and assessment of a revised version of the vividness of movement imagery questionnaire. Journal of Sport & Exercise Psychology (30), 200-221.
Sharma, N. Jones, P.S. Carpenter T.A. J.C. Baron (2008). "Mapping the involvement of BA 4a and 4p during motor imagery". Neuroimage. 41, pp:92-99.
Vaez Mousavi SMK, Mosayebi FA. (2011). Sport Psychology Persian edition. Tehran: SAMT publication.
White, A. & Hardy, L. (1995). Use of different imagery perspectives on the learning and performance of different motor skills. British Journal of Psychology, 86(2), 169-180.
Williams, S. E. Cumming, J., Ntoumanis, N., Nordin-Bates, S. M., Ramsey, R., & Hall, C. (2012). Further validation and development of the movement imagery questionnaire. Journal of Sport & Exercise Psychology, 34, 621-646.