نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی ورزشی، گروه روان‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد روا‌ن‌شناسی ورزشی، گروه روا‌‌ن‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی- 3 نوجوانان
چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة تصویرسازی حرکتی-3 نوجوانان بود. بدین منظور ابتدا نسخه اصلی ترجمه و با روش استاندارد پس‌رو- پیش‌رو مورد بررسی و تایید قرارگرفت، سپس 220 ورزشکار نوجوان (120 دختر، 100 پسر) که در سالن‌های ورزشی شهرستان نهاوند مشغول بودند به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب و این پرسشنامه 12 سوالی را تکمیل کردند. روایی محتوا از طریق شاخص نسبت روایی محتوا (CVR)، روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار AMOS مورد بررسی قرار گرفت. پایایی درونی فاکتورهای مقیاس و پایایی کلی مقیاس نیز از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. یافته‌ها نشان داد که روایی محتوا، سازه و پایایی این پرسشنامه در نوجوانان مورد تایید قرار گرفته است؛ لذا می‌توان از این مقیاس به عنوان یک ابزار معتبر و پایا برای سنجش توانایی تصویرسازی در سه بعد تصویرسازی حرکتی، تصویرسازی دیداری درونی و تصویرسازی دیداری بیرونی بهره برد.

کلید واژه‌ها: تصویرسازی ذهنی، تصویرسازی دیداری، روایی، پایایی، روایی همزمان، همسانی درونی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Persian Version of the Movement Imagery Questionnaire-3 for Youth

نویسندگان [English]

 • behrooz akbarzadeh 1
 • ehsan zarian 2
 • Elahe Sivoshi 3
 • soodabeh moughadam 4

1 M.A. in sport psychology, Department of sport psychology, Faculty of physical education and sport sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor in motor behavior, Department of motor behavior, Faculty of physical education and sport sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 PhD student in motor behavior, Department of motor behavior, Faculty of physical education and sport sciences, Razi University, Kermanshah. Iran

4 M.A. in sport psychology, Department of sport psychology, Faculty of physical education and sport sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Psychometric Properties of Persian Version of the Movement Imagery Questionnaire-3 for Youth
Abstract
The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties of the Persian version of the The Movement Imagery Questionnaire-3 for Youth. First, the original version of this inventory was translated into Persian and verified with forward-backward standard method, Then, 220 youth athletes (120 girls, 100 boys) who were engaged in Nahavand sports gyms were selected in randomized cluster sampling method and completed the questionnaire (12 questions). Content validity was evaluated through content validity ratio index (CVR), structural validity measured with confirmatory factor analysis by AMOS. The internal reliability of factors and total reliability of scales were also calculated from Cronbach's alpha. So, we can use this scale as a valid and reliable tool for measuring the ability of imagery in three dimensions, motor imagery, internal visual imagery, and external visual imagery.
Key words: Mental Imagery, Visual Imagery, Validity, Reliability, Concurrent Validity, Internal Consistency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mental imagery
 • Visual Imagery
 • validity
 • reliability
 1. حجتی، علی. واعظ موسوی، سید. محمد. کاظم. خبیری، محمد. (1394). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه تصویرسازی حرکتی-3. مطالعات روانشناسی ورزشی، شماره 14، زمستان 1394، صص 16-1.

   سهرابی، مهدی؛ فارسی، علی رضا؛ و فولادیان، جواد. (1389). تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدیدنظر شده تصویرسازی حرکت. پژوهش در علوم ورزشی، دوره (2)، شماره 5، صص 24-13.

  عالی، محمدباقر، شهبازی، مهدی. (1397). ویژگی‎های روان‎سنجی نسخۀ فارسی پرسش‎نامۀ تصویرسازی حرکتی کودکان. مطالعات روانشناسی ورزشی,7

  هومن، حیدرعلی. راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران: سازمان سمت. 1387

  رستمی حاجی آبادی، مهدی؛ رهنما، نادر؛ سهرابی، مهدی؛ خیام باشی، خلیل؛ و بمبئی چی، عفت. (1390). تعیین روایی و پایان نسخه فارسی پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکت-2. فصلنامه المپیک، 54 (2): 139-129.

    Aleksander N. Veraksa & Aleksandra E. Gorovaya. (2012)."Differences between imagery usages by elite young athletes: Soccer and Diving Journal of Social and Behavioral Sciences, 33, PP:338-342.

  Atienza F, Balaguer I, Garcia-Merita ML. (1994). Factor analysis andreliability of the movement imagery questionnaire. Percept Mot Skills. 78:1323-1328.

  1. Bentler, P. (1988). Comparative fit indexes in structural models (UCLA Statistics Series No. 9). Los Angeles: University of California.
  2. Bentler, P. M., & Chou, C.-P. (1987). Practical issues in structural modeling. Sociological Methods & Research, 16(1), 78-117.

   

  "Brain activity during visual versus kinesthetic imagery: an fMRI study". Human Brain Mapping. 30, pp: 2157-2172.(2009).

  Caliari, P. (2008). Enhancing forehand acquisition in table tennis: the role of mental practice. Journal of Applied Sport Psychology, 20(1), 88-96.

  Cumming, J. & Ramsey, R. (2008). Imagery interventions in sport. Advances in Applied Sport Psychology, 5.

  Cumming, J. Williams, S. E. & Murphy, S. (2012). The role of imagery in performance. Handbook of sport and performance psychology, 213-232.

  Gorbani Amir Hosein, Ghotbi Varzaneh Ahmad, Parhizghar Kohneh Oghaz Javad. (2013). Comparison the Effects Petlep Mental Imagery and Exercise on Skill Acquisition and Retention Throwing Darts. Motor Behavior, 13: 125-138.

  Goss, S. Hall, C. Buckolz, E. & Fishburne, G. (1986). Imagery ability and the acquisition and retention of movements. Memory & cognition, 14(6), 469-477.

  Guillot, A. & Collet, C. (2005b). "Contribution from neurophysiological and psychological methods to the study of motor imagery: A review". BrainRese.

   

  Guillot, A. & Collet, C. (2008). "Construction of the motor imagery integrative model in sport:A review and theoretical investigation of motor imagery use". International Review of Sport and Exercise Psychology. 1, pp:32-44.

  Guillot, A. Collet, C. Nguyen, V.A. Malouin, F. Richards, C. Doyon J.

  Hall, C. R. & Martin, K. A. (1997). Measuring movement imagery abilities: a revision of the movement imagery questionnaire. Journal of mental imagery. 21(1-2): 143-154.

  Hall, C. Munroe-Chandler, K. Fishburne, G. & Hall, N. (2009). "The sport imagery questionnaire for children (SIQ-C). Journal of Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13(2), PP: 93-107.

   

  Holmes Paul S. (2006). The Psychophysiology of Imagery in Sport. Bild Einbinden (Biopsychology in physical activity, 251-261). Human Kinetics.

   

  Kline P. Principles and practice of structural equation modelling. 1st ed. New York: The Guildford Press; )2005(. p 201

  Monsma, E.V. Short, S.E. Hall, C.R. Gregg, M. & Sullivan, P. (2009). Psychometric prop-erties of the revised Movement Imagery Questionnaire (MIQ-R). Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 4, 1–12

  Munroe, K. J. Giacobbi, P. R. Jr. Hall, C. & Weinberg, R. (2000). "The four Ws of imagery use: Where, when, why, and what". Sport Psychologist. 14, pp:119–137

  Munroe, K. J. Giacobbi, P. R. Jr. Hall, C. & Weinberg, R. (2000). "The fouWs of imagery use: Where, when, why, and what". Sport Psychologist. 14, pp:119–137.

  Munzert, J. Lorey, B. Zentgraf, K. (2009). "Cognitive motor processes: The role of motor imagery in the study of motor representations (review). Brain Research Reviews. 60, pp:306-326.arch Reviews. 50, pp:387-39(Biopsychology in physical activity, 251-261). Human Kinetics.

  Roberts, R. Callow, N. Hardy, L. Markland, D. & Bringer, J. (2008). Movement imagery ability: Development and assessment of a revised version of the vividness of movement imagery questionnaire. Journal of Sport & Exercise Psychology (30), 200-221.

  Sharma, N. Jones, P.S. Carpenter T.A. J.C. Baron (2008). "Mapping the involvement of BA 4a and 4p during motor imagery". Neuroimage. 41, pp:92-99.

  Vaez Mousavi SMK, Mosayebi FA. (2011). Sport Psychology Persian edition. Tehran: SAMT publication.

  White, A. & Hardy, L. (1995). Use of different imagery perspectives on the learning and performance of different motor skills. British Journal of Psychology, 86(2), 169-180.

  Williams, S. E. Cumming, J., Ntoumanis, N., Nordin-Bates, S. M., Ramsey, R., & Hall, C. (2012). Further validation and development of the movement imagery questionnaire. Journal of Sport & Exercise Psychology, 34, 621-646.