دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، تابستان 1397 
7. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی

صفحه 127-141

10.22054/jem.2019.27009.1651

حسن جعفری؛ سمانه محمدپور؛ عزت اله قدم پور؛ مسلم قبادیان