تاثیر سنجش کارپوشه برانگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دبیر آموزش و پرورش نهاوند

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر استفاده ازسنجش کارپوشه بر انگیزش‌پیشرفت و پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی شهرنهاوند در سال تحصیلی 92-1391 بود. برای این منظور، نمونه ای به حجم 100 نفر شامل (2 کلاس دختر و2 کلاس پسر)، به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب؛ پس از آن، یک کلاس( دختر و پسر) به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس( دختر و پسر) به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. گروه‌های آزمایشی در طول یک سال تحصیلی سنجش کارپوشه دریافت کردند، اما گروه‌های کنترل، سنجش به شیوه متداول را دریافت کردند. برای گردآوری داده‌ها در پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس(1970) و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متفیره(MANOVA ) برای نمرات افتراقی نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دو گروه سنجش کار پوشه و سنجش متداول تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی دانش‌آموزانی که سنجش به شیوه کار پوشه دریافت کرده بودند، نسبت به دانش آموزان گروه سنجش به شیوه متداول پیشرفت‌تحصیلی و انگیزش پیشرفت بالاتری داشتند. بعلاوه، سنجش کار پوشه بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت‌تحصیلی دانش آموزان پسر سوم ابتدایی تاثیر معنی دار داشت، سنجش کار پوشه بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر سوم ابتدایی تاثیر معنی دار داشت، اما بر پیشرفت تحصیلی آنها تا ثیر معنی دار نداشت. تعامل نوع سنجش و جنسیت نیز معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of portfolio assessment on the motivation and academic achievement of elementary school students

نویسندگان [English]

  • Mohamad Asgari 1
  • Fatemeh Amoamoha 2
1 Assessment & Measurment Dep., Psychology & Education Faculty, Allameh Tabataba'i,University, Tehran, Iran
2 teacher of nahavand
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of using the portfolio evaluating on the motivation and academic achievement of students in the third grade elementary school in the city of Nahavand in the academic year 2012-2013. For this purpose, a sample of 100 individuals (2 girls and 2 boy's classes) was selected randomly in a multi-stage method; then, a class (male and female) as an experimental group and a class (male and female) Was selected as the control group. The experimental groups received a course in a portfolio evaluating, but control groups received standardized measurements. For data collection in pre-test and post-test, Hermann's motivation questionnaire and researcher-made academic achievement test were used. Data analysis using multivariate analysis of variance (MANOVA) for differential scores showed that there is a significant difference between motivation and academic achievement in two groups of measurement and portfolio assessment. That is, students who had received a portfolio assessment had a higher degree of motivation and academic achievement than control groups who received standardized measurements. In addition, the portfolio assessment on the motivation and academic achievement of elementary school-boy students has a significant effect; and on the motivation achievement of female students in the third elementary school has a significant effect, but on the academic achievement of female hasn't a significant effect. Measurement-gender interaction was also significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation
  • Academic Achievement
  • portfolio assessment
احمدی، احمد و علیان نژاد، محمدرضا. (1396). تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر یادگیری دانشجویان فوریت های پزشکی در درس داروشناسی. دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، شماره 41، 15-22.  
آدلاید، آ. ام . نیکل؛ پکسمن، پنی، ام. (1999). راهنمای عملی تهیه و نمایش جدول های آماری در پژوهش رفتاری. (ترجمه حیدر علی هومن و علی  عسگری. 1388).  تهران: سمت.
براری، ریحانه. (1391). تاثیر کارپوشه بر پیشرفت تحصیلی در درس زبان انگلیسی. فصلنامه رشد زبان های خارجی، 104، 12-18
خرم آبادی، یداله. دلاور، علی. (1388). تاثیر ترکیبی روش های سنجش جایگزین(عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی شهرستان خرم آباد. فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره 15.، 87
دانا، علی.، ترک، نسرین. و  رضایی، عیسی. (1394). کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 6، 1، 131-146.
دانا، علی. نیلی، محمدرضا. و بدلی، مهدی(1392). تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر خودکارآمدی عمومی دانشجویان. نشریه نامه آموزش عالی، 6، 24،  97.   
 دانا، علی. نیلی احمدآبادی، محمدرضا. و امیرتیموری، محمدحسن. (1393). تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، شماره 15، 77- 106
 زارع، محمد و ساریخانی، راحله. (1395). تاثیر کارپوشه الکترونیکی بر خودتنظیمی دانشجویان پرستاری در درس فیزیولوژی. مجله  ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 78، 131-137.
زارعی زوارکی، اسماعیل. و رضایی، عیسی. (1390). تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر نگرش، انگیزش پیشرفت و پیشرفت
تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 5،  67 .
قاسمپور، فاطمه، عظیمی، مریم.  ثناگو،3 اکرم و مبصری، علی اکبر. (1396). بررسی رابطه بین سبک‌های هویت و انگیزه پیشرفت در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان ساری.  مجلهعلمیپژوهان، 16 ، 2؛  46-52
سیف ، علی اکبر (1386) . اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی . (ویرایش پنجم) ، تهران : نشر دوران .
شریفی، مریم (1388) . بررسی تاثیر ارزشیابی مجموعه‌ای (پوشه کار) بر آگاهی از مهارت های فرا شناختی خواندن در میان دانش آموزان سال آخر دبیرستان. دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی. چاپ نشده.
Barrett, H. C. (2014). Electronic portfolios. In educational technology an encyclopedia. Retrieved, htttp://electronicportfolios.com/portfolios/encyclopediaentry.htm
Baturay, M. H., & Daloglu, A. (2010). E-portfolio assessment in an online English language course. Computer Assisted Language Learning, 23(5), 413 – 428.
Brokhart, S.M. & Dur kin, D.T. (2003).Classroom assessment, student motivation, and in high school social studies classes. Applied Measurement in Education. 16 (1) -27-54
Chang, C. C. (2008). Enhancing self-perceived effects using Web-based portfolio assessment. Computers in Human Behavior, 24(4), 1753–1771.
Chang, C. C., Liang, C., & Chen, Y. H. (2013). Is learner self-assessment reliable and valid in a Web-based portfolio environment for high school students?. Computers & Education60(1), 325-334.
Eskı̇cı̇, M. (2015). University students’ opinions on application of portfolio in higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences 174, 2946 – 2955.
Lane, S., Parkes, C.S. & Stone, C, A. (2002). The impact of a state performance based assessment and accountability program on mathematics instruction and student learning: evidence from survey data and school performance. education assessment. 8(4).279-315.
Linn, R.L., & Gronlund, N.E (2000). Measurement and assessment in teaching (8th ed.).
 Upper Saddle River. NJ: Merrill/Prentice-Hall
Lin, Q. (2008). Preservice teachers’ learning experiences of constructing e-portfolios online. Internet and Higher Education, 11, 194-200
Murphy, K. R., & David shofar, C.O. (1994-2001). Psychological testing:  principle and applications (3rd and 5 ed.). Prentice – Hall Internationals.
Nitko, A. J. (2001). Educational assessment and evaluation (3rd ed) New Jersey: Merrill/Prentice – Hall
Powell, T. (2013). “The importance of assessments: How portfolios can impact students' self-efficacy and comprehension in an online graphic design course”. Unpublished PhD Thesis Capella University, Minneapolis.
Popescu-Mitroiaa, M. M., Todorescub, L. L., & Greculescu, A. (2015). The Usefulness of Portfolios as Assessment Tools in Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 2645 – 2649.  
Santrock, J. W. (2004). Educational psychology (1st and 2nd ed.). New York:  Mcgraw – Hill.
Trevitt, C., Stocks, C., & Quinlan, K. M. (2012). Advancing assessment practice in Continuing Professional Learning: toward a richer understanding of teaching portfolios for learning and assessment. International Journal for Academic development, 17 (2), 163-175.