ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

تشخیص و ارزیابی بدرفتاری روان‌شناختی، یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در روان‌شناسی بالینی و تربیتی است، زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روان‌شناختی متعددی بر قربانیان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان‌شناختی در ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. در این مطالعه 300 نفر از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه‌کننده به درمانگاه اعصاب و روان صدیق شهرستان خرم‏آباد از آبان تا اسفند ماه سال 1393 به روش دردسترس انتخاب شدند. جمع‏آوری داده‏ها با استفاده از نمونه‌برگ جمعیت‏شناختی، مقیاس بدرفتاری روان‏شناختی (AMI-24) و مقیاس خودگزارشی کودک‌آزاری (CASRS) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی تاییدی به روش مولفه‌های اصلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامه بدرفتاری روان‌شناختی از پایایی و روایی لازم برخوردار بود. همچنین، ساختار عاملی نشان داد که 23 ماده و 5 عامل به خوبی بدرفتاری روانشناختی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین، با توجه به این‌که پرسشنامه بدرفتاری روان‌شناختی ابزار مناسبی برای ارزیابی و اندازه‌گیری سابقه بدرفتاری روان‌شناختی در دوران کودکی است، می‏توان پیشنهاد داد که از این پرسشنامه در پژوهش‌های شیوع‌شناسی در رابطه با بدرفتاری روان‌شناختی دوران کودکی و غربالگری‌های بالینی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of assisted maltreatment inventory

نویسندگان [English]

  • Hasan Jafari 1
  • Samaneh Mohamadpour 2
  • EzatAllah Ghadampoor 3
  • moslem ghbadian 1
1 Department of Educational Science, Farhangian University
2 PhD student in Clinical Psychology, Department of clinical psychology, Faculty of Psychology & Education Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 professor
چکیده [English]

Diagnosing and assessing of psychological maltreatment is a critical and difficult process in clinical and educational psychology, because this phenomenon has numerous negative behavioral and psychological consequences on victims. The aim of present study was investigate psychometric properties of psychological maltreatment inventor. This research was a cross-sectional descriptive study. In this study, 300 patients with major depression disorder attending to Sediq Psychiatry Center in Lorestan Province were selected by convenience sampling in November to February 2013. Data was collected using a demographic questionnaire, Psychological maltreatment Inventory (AMI-24) and child abuse self-report scale. Confirmatory factor analysis in principal component method was used for data analysis. The results showed that psychological maltreatment inventor has sufficiently reliability and validity. Also, factor analysis showed that 23 items and 5 factors were best question for assessing psychological maltreatment. Thus, Considering that psychological maltreatment inventor is an appropriate instrument for assessing and measuring psychological maltreatment during childhood are recommended using of this inventory for epidemiological research on psychological maltreatment during childhood and clinical screening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological maltreatment
  • Psychometric properties
  • factor structure
رستمی، مهدی.، عبدی، منصور و حیدری، حسن. (1393). بررسی انواع بدرفتاری در دوران کودکی با بخشش خانواده اصلی و خانواده فعلی در افراد متاهل. اندیشه و رفتار. 8 (32): 76-88.
ابراهیمی، امرله و موسوی، سیدغفور. (1392). ویژگی­های روان­سنجی مقیاس نگرش­های ناکارآمد در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 22 (5) 20-28.
محمدپور، سمانه.، نظری، هدایت و فرهادی، علی. (1395). پیش‏بینی نشانه‏های افسردگی به دنبال بدرفتاری روان شناختی دوران کودکی: نقش واسطه‏ای طرحواره‏های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندارن. 26 (136) 85-95.
Briere, J., Godbout, N & Runtz, M. (2012). The Psychological Maltreatment Review (PMR): Initial Reliability and Association with Insecure Attachment in Adults. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 21: 300-320.
Chaffin, M. (2006). The changing focus of child maltreatment research and practice within psychology. Journal of Social Issues, 62, 663–684.
Coates, A. A & Messman-Moore, L. (2014). A structural model of mechanisms predicting depressive symptoms in women following childhood psychological maltreatment. Child Abuse Neglect. 38: 103–113.
Godfrin, K.A & van Heeringen, C. (2010). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on recurrence of depressive episodes, mental health and quality of life: A randomized controlled study. Behav Res Ther. 48(8): 738-46.
Gokmen, A. (2015). Psychological maltreatment, emotional and behavioral problems in adolescents: The mediating role of resilience and self-esteem. Child Abuse & Neglect. 52: 200-209.
DiLillo, D.K., Hayes-Skelton, S.A., Fortier. M.A., Perry, A.R., Evans, S.E. Messman-Moore, T.L. et al. (2010). Development and Initial Psychometric Properties of the Computer Assisted Maltreatment Inventory (CAMI): A Comprehensive Self-Report Measure of Child Maltreatment History. Child Abuse & Neglect. 34: 305-317.
Hager, A.D & Runtz, M.G. (2012). Physical and psychological maltreatment in childhood and later health problems in women: An exploratory investigation of the roles of perceived stress and coping strategies. Child Abuse Neglect. 36: 393– 403.
Ibrahim, A.K., Kelly, S.J., Adams, C.E., & Glazebrook, C. (2013). A systematic review of studies of depression prevalence in university students. J Psychiatr Res. 47(3): 391-400.
Klainin-Yobas, P., Cho, M.A., & Creedy, D. (2012). Efficacy of mindfulness-based interventions on depressive symptoms among people with mental disorders: A meta-analysis. Int J Nurs Stud. 49: 109–121.
Mohamad khani, P., Mohammadi, M., Nazari, M., & Salavati M. (2003). Preparation, Validity and reliability of self-report measures of child abuse (CASRS) Students in Iran. International Journal of the Islamic Republic of Iran. Volume 17 Issue 1. 2003; P 26-38.
Nash, C.L., Hayes-Skelton, S.A & Dillillo, D. (2012). Reliability and Factor Structure of the Psychological Maltreatment and Neglect Scales of the Computer Assisted Maltreatment Inventory (CAMI). Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 21 (5), 583-607.
Paul, E & Eckenrode, J. (2015). Childhood psychological maltreatment subtypes and adolescent depressive symptoms. Child Abuse & Neglect. 47: 38-47.
Power, R.A., Lecky-Thompson, L., Fisher, H.L, Cohen-Woods, S., Hosang, G.M., Uher C, et al. (2013). The interaction between child maltreatment, adult stressful life events and the 5-HTTLPR in major depression. Journal Psychiatry Res.; 47: 1032-1035