کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تاییدی
تعداد مقالات: 8
2. تحلیل روان‌سنجی نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانهای پیشرفت در دانشجویان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 189-220

10.22054/jem.2018.27645.1659

محمد آزاد عبداله پور؛ فریبرز درتاج


3. ساختار عاملی پرسشنامه موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 47-66

10.22054/jem.2017.9768.1290

مرجان قوامی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


4. تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس درس در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 225-248

10.22054/jem.2017.13164.1374

فریبرز گراوند؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علیرضا کیامنش؛ حمزه گنجی


5. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 23، بهار 1395، صفحه 77-97

10.22054/jem.2016.5737

امید شکری؛ محمد حسین سنایی پور؛ زهرا رویایی؛ زهرا قره تپه ای


6. ویژگی های روان‌سنجی نسخة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت در دانشجویان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 41-60

10.22054/jem.2015.3900

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ حسین پورشهریار؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ زهره سادات اخوی؛ هانیه لواف