ویژگی های روان‌سنجی نسخة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 معلم

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

5 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زمینه: سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت یک مدل چندبعدی از اعمال خودآغازگر و ادراکاتی است که به حفظ و افزایش سطح رفاه، خودشکوفایی و رضامندی فرد کمک می‌کند. هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة تجدید نظر شدة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت (HPLP-II؛ والکر، اسچریست و چندر، 1995) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعه همبستگی حاضر 324 دانشجوی کارشناسی (130 پسر و 194 دختر) به HPLP-II و مقیاس سازگاری هیجانی (EAM؛ رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز، 2007) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی HPLP-II از روش‌ آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی HPLP-II از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازة HPLP-II، ضریب همبستگی بین مقیاس‌های سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت با سازگاری هیجانی گزارش شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی HPLP-II نشان داد که در نمونة دانشجویان ایرانی ساختار چندبعدی HPLP-II شامل پنج زیرمقیاس مسئولیت پذیری برای سلامت، فعالیت جسمانی، تغذیه، تعالی معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس، با داده‌ها برازش مطلوبی داشت. نتایج مربوط به همبستگی بین عوامل چندگانة نیمرخ سبک زندگی با سازگاری هیجانی به طور تجربی از روایی سازة HPLP-II حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس‌های HPLP-II بین 56/0 تا 80/0 به دست آمد. نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که HPLP-II برای سنجش مفهوم سبک زندگی ارتقادهندة سلامت در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Health-Promoting life Profile-II among university Students

نویسنده [English]

  • noushin tamizi 2
چکیده [English]

Background: Health promotion lifestyle is a multidimensional pattern of self-initiated actions and perceptions that serve to maintain and enhance the level of wellness, self-actualization and fulfillment of the individual. Objective: The main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Health-Promoting Lifestyle Profile-II (HPLP-II, Walker, Sechrist & Pender, 1995) among Iranian university students. Method: 324 university students (130 male, 194 female) completed the HPLP-II and the Emotional Adjustment Measure (EAM, Rubio, Aguado, Hontangas & Hernandez, 2007). The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the HPLP-II's factorial validity and reliability, respectively. Also, in order to examine the construct validity of the HPLP-II, we computed correlations between different dimensions of HPLP-II with emotional adjustment. Results: The results of confirmatory factor analysis indicated that 6-factor structure of the HPLP-II consisted health responsibility, physical activity, nutrition, spiritual growth, interpersonal relations and stress management had good fit to data in the Iranian sample. Correlational analyses between different dimensions of HPLP-II with emotional adjustment provided initial evidence for the PSRS convergent validity. Cronbach’s α Coefficients ranged from 0/56 to 0/80 for six dimensions. Conclusion: In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the HPLP-II as an instrument to measure of health lifestyle among Iranian university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health-Promoting Lifestyle Profile-II (HPLP-II)
  • factorial validity
  • Confirmatory Factor Analysis
  • emotional adjustment