نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی مقیاس سازگاری هیجانی (EAM؛ رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز، 2007) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعه همبستگی حاضر 324 دانشجوی کارشناسی (130 پسر و 194 دختر) به EAM، مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده (PSRS؛ شولتز، ییم، زوکالا، جانسن و شولتز، 2011) و نسخة تجدید نظر شدة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت (HPLP-II؛ والکر، اسچریست و چندر، 1995) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی سازة EAM از روش‌ آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی EAMاز ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازة EAM، ضریب همبستگی بین ابعاد سازگاری هیجانی با زیرمقیاس‌های واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده و نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت گزارش شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی EAM نشان داد که در نمونة دانشجویان ایرانی ساختار دوبعدی EAM شامل عامل فقدان نظم‌بخشی انگیختگی‌های هیجانی و فیزیولوژیک و عامل نامیدی و تفکر آرزومندانه، با داده‌ها برازش مطلوبی داشت. همچنین، نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد سازگاری هیجانی با زیرمقیاس‌های واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده و نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت، به طور تجربی از روایی سازة EAM حمایت کرد. در نهایت، مقادیر ضرایب همسانی درونی عامل کلی و زیرمقیاس‌های EAM بین 84/0 تا 91/0 به دست آمد. نتیجه گیری: در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که EAM برای سنجش مفهوم سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Emotional Adjustment Measure among Iranian Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Sanaeepur 2
  • Zahra Royaei 2
  • Zahra Gharetappeyei 2

چکیده [English]

Aim: The main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Emotional adjustment Measure (EAM, Rubio, Aguado, Hontangas& Hernandez, 2007) among Iranian university students. Methods: 324 university students (130 male, 194 female) completed the EAM, the Perceived Stress Reactivity Scale (PSRS, Schlotz, Yim, Zoccola, Jansen & Schulz, 2011) and the Health-Promoting Lifestyle Profile-II (HPLP-II, Walker, Sechrist& Pender, 1995). The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the EAM's construct validity and reliability, respectively. Also, in order to examine the construct validity of the EAM, we computed correlations between different dimensions of EAM with different dimension of Perceived Stress Reactivity Scale and Health-Promoting Lifestyle Profile-II. Results: The results of confirmatory factor analysis indicated that 2-factor structure of the EAM consisted lack of physiologic and emotional arousal regulation factor and hopelessness and wishful thinking factor had good fit to data in the Iranian sample. Also, correlational analyses between different dimensions of EAM with different dimension of Perceived Stress Reactivity Scale and Health-Promoting Lifestyle Profile-II provided initial evidence for the EAM construct validity. Cronbach’s α coefficients ranged from 0/84 to 0/91 for total factor and its dimensions. Discussion: In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the EAM as an instrument to measure of emotional adjustment among Iranian university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Adjustment Measure (EAM)
  • Construct Validity
  • Confirmatory Factor Analysis
  • perceived stress reactivity
  • healthy lifestyle behaviors