دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-152 
2. نسخه‌ای کوتاه شده و ایرانی از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه‌سوتا-2

صفحه 1-20

مسعود هسینچاری؛ حسین داوودی؛ حیدرعلی هومن؛ حسن پاشا شریفی


5. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی نوآوری سازمانی آمید و همکاران (2002)

صفحه 1-20

مصطفی نیک نامی؛ دکتر علی تقی پورظهیر؛ علی دلاور؛ محمد غفاری مجلیج