نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش و اندازه‏گیری

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 3- کارشناس ارشد سنجش و اندازه‏گیری

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش مؤلفه‏های انگیزشی و نگرشی در پیشرفت درس ریاضی و تدوین مدل ساختاری بوده است. تعداد افراد نمونه 300 نفر از دانش‏آموزان سال اول دبیرستان‏های شهرستان ارومیه می‏باشد. نمرۀ ترم 1 دانش‏آموزان به عنوان شاخص پیشرفت درس ریاضی مورد استفاده قرار گرفت.
برای تحلیل داده‏ها از روش تحلیل مسیر، به کمک نرم افزار لیزرل، اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اثرات کلی متغیرهای خودپنداره، تحصیلات پدر، اهمیت ریاضی، علاقه به ریاضی، حمایت والدین و تصورات قالبی جنسیتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در این پژوهش در قالب مدل گرون و رودر که در سال 1995در دانشگاه ماکس پلانک آلمان ساخته شده و در سه کشور فرانسه، ژاپن و آمریکا اجرا شده، می‏باشد.

نتایج بیانگر آن است که متغیرهای خودپنداره، تحصیلات پدر، حمایت والدین و اهمیت ریاضی بر پیشرفت درس ریاضی اثر معنادار نشان دادند. و متغیرهای خودپنداره و تحصیلات پدر اثر مستقیم با پیشرفت درس ریاضی داشتند.
از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش کسب شاخص‏های برازش مطلوب و مناسب با داده‏های پژوهش است

 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of motivational and attitudinal components on math achievement and compilation a structured model for first year high school students in Orumiyeh city

نویسندگان [English]

  • Azadeh Bolooki 1
  • ali delavar 2
  • Esmail Mam sharifi 3

چکیده [English]

he present research aims to investigate the role of motivational and attitudinal components on math achievement and compile a structured model for first year high school students in  Urumiyeh city. The sample group comprised 300 first year high school students in Orumiyeh city. In order to gather data and determine the level of participants' math achievement, their math scores of the first semester was used. In analyzing data, method of analysis route, using LISREL software, the effects of direct and indirect effects and general self-concept variables, father' education level of mathematics, interest in mathematics, parental support and gender stereotyping were discussed. The results showed that the role of self-concept variables, father' education level, parental support and the importance of mathematical on math achievement was meaningful. Further, the  self-concept variables and the education of his father's direct progress with mathematical lesson was significant.The other results in this research for index fit and proper research with  data was considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-concept
  • gender stereotyping
  • parental support
  • Math achievement
  • motivation
  • Attitude