نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

این پژوهش با هدف خلاصه‏سازی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه‌سوتا- 2 به اجرا درآمده است. نمونه‏ای با حجم 3578 نفر(1815 زن و 1763 مرد) از دانشجویان در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به روش نمونه­گیری چند مرحله­ای از هشت استان کشور انتخاب شدند. ضریب پایایی اولیه پرسشنامه 84/0 بود. این ضریب با حذف 214 سؤال که همبستگی ضعیفی داشتند برابر 96/0 گردید. برای بررسی ساختار عاملی نسخة کوتاه شده، از روش تحلیل عاملی متمایل و چرخش ابلیمین استفاده شد. نتایج بیانگر وجود 13 عامل بود. نامگذاری عامل‏ها پس از بررسی روایی محتوایی توسط روانشناسان بالینی انجام گرفت. سیزده عامل مشتمل بر دروغ‌سنجی، وانمود بد، وانمود خوب، خودبیمارانگاری، افسردگی، هیستری، ضد اجتماعی، مردانگی- زنانگی، پارانویا، ضعف روانی، اسکیزوفرنی، مانیا، درون‏گرایی اجتماعی استخراج شدند. این 13 عامل در مجموع 15/40 درصد کل واریانس را تبیین می‏کند و عامل یکم با ارزش ویژه 2/23 در حدود 3/12 درصد واریانس کل متغیرها را توجیه می‎کند. ضرایب پایایی مقیاس‏ها برای دو گروه زنان و مردان به طور جداگانه محاسبه گردید. برای تفسیر نمره‏ها، نیمرخ جداگانه‏ای برای دانشجویان زن و مرد تهیه شد. نتایج کلی این پژوهش حاکی از آن است که فرم کوتاه شده شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش­های روان شناختی و فعالیت­های بالینی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Iranian Shortened Version of MMPI-2

نویسندگان [English]

  • Masoud Hosseinchari 1
  • Hossain Davoudi 2
  • Haydar Ali Hooman 3
  • Hassan Pasha Sharifi 4

چکیده [English]

he present research is mainly focused on how to standardize and prepare a short form for MMPI-2 questionnaire among Iranian university students. The sample consists of 3578 college students (1763 male and 1815 female) at different educational levels (AA, BA, MA, and PhD) from eight provinces, who were selected via multistage cluster sampling procedure. An Iranian and shortened version of MMPI-2 consisting of 370 questions was used. To investigate the construct validity of Iranian Shortened Version of MMPI-2, and to evaluate its reliability the principal components factor analysis and Oblimin oblique rotation was used. Results showed that Cronbach's Alpha coefficient as an index of reliability was 0.84 at first. This coefficient was increased to 0.96 through the omission of some questions with a weak co-efficient correlation. Among the remaining 156 questions, thirteen factors were extracted using factor analysis, Oblimin oblique rotation, skewing diagram and explained variance percentile. These factors, as a whole, explained 40.15 percent of the total variance of the variables. The naming of the factors was according to the original MMPI-2 including: Psychasthenia (PT), Frequency (F), Hypomania (Ma), Schizophrenia (Sc), Correction (K), Hypochondriasis (Hs), Hysteria (Hy), Paranoia (Pa), Depression (D), Lie (L), Psychopathic deviate (Pd), Social introversion-extroversion (Si), and Masculinity-Femininity (Mf). General findings indicate that the shorted form of MMPI-2 qualifies psychometric properties for clinical use and research activities in Iranian culture, especially in university settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MMPI-2
  • reliability
  • validity
  • factor analysis
  • Iranian university students
آل بهبهانی مرجان. (1368). بررسی ویژگی­های روان‌سنجی سیاهه سنجش شخصیت کربنرگ. پژوهش­های روان شناختی، سال یازدهم؛ شماره 2، ص 186- 198.
ازخوش، منوچهر .(1384). کاربرد آزمونهای روانی. تهران: نشر روان.
ثرندایک آر. ال. (1381). روان سنجی کاربردی( چاپ سوم)، ترجمه حیدرعلی هومن. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
داک‌ورث، جین آندرسون.(1378). راهنمای تفسیر MMPI و MMPI-2 ( چاپ چهارم)، ترجمه حسن‌پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو. تهران: انتشارات سخن.
مارنات، گری گراث. (1384). راهنمای سنجش روانی. مترجم حسن‌پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو. تهران: انتشارات رشد.
وزیری، شهرام و لطفی‌کاشانی، فرح. (1386).  طرح کوتاه‌سازی تست ام.ام.پی.آی (MMPI) بر روی دانشجویان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
هومن حیدرعلی. (1381). تحلیل داده­های چند متغیری در پژوهش‌های رفتاری، تهران، نشر پارسا.
 
 
 
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Washington, DC: Author.
Archer. R. P. (1992). MMPI-A: Assessing adolescent Psychopathology. Hillsdale ,NJ: Erlbaum.
Ben-Porath,Y. S., Mcculley, E., & Almagor, M. (19093). Incremental validity o the MMPI-2 content scales in the assessment of personality and Psychopathology by self- report. Journal of Personality Assessmen, 61, 557-575.
 Butcher, J. N. & Pope, K. S. (1989). MMPI-2: A practical guide to psychometric, clinal, an ethical issues. Unpublished Manusciprt.
Butcher, J. N. (1988). MMPI-2Manual of administration and scoring. Minneapolis: University of Minnesota press.
Butcher, J. N., Dahlstrom, W. G., Graham, G. R., Tellegen, A., & Kaemmer, B. (1989). Development and use of the MMPI-2 content scales. Minneapolise: University of Minnesota Press.
Clark, L. A. (1997). Manual for the Schedule for Nonadaptive and Adaptive Personality (SNAP). Minneapolis: University of Minnesota Press.
Costa, P. T. Jr., Zonderman, A. B., McCrae, R. R. & Williams, R. B. (1985). Content and Comprehensiveness in the MMPI: An Item Factor Analysis in a Normal Adult Sample. Journal of Personality and Social Psychology, 48 (4) 925-933.
Dahlstron. W. G., Lachar, D. & Dahlstrom, L. E. ( 1989). MMPI Patterns of American minorities. Minneapolis: University of Minnesota press.
First M, Spitzer R, eds. (1997). Structured Clinicalinterview for DSM-IV AXIS I Disorders (Clinician Version) SCID-I Administration Booklet. Washington, DC: American Psychiatric  Association.
Garb, H. N. (1994). Judgment research: Implications for clinical practice and testimony in court. Applied & Preventive Psychology; 3, 173- 183.
Graham. J. R. & Lilly, R. S. (1984). Psychological testing. Englewood Cliffs. NJ: prentice- Hall.
Hathaway, S. R., & McKinley, J. C. (1993). The Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Helmes, E., & Reddon, J. R. (1993). A perspective upon developments in assessing psychopathology: A critical review of the MMPI and MMPI-2. Psychological Bulletin,113, 453-4[8]1.
 Hunsley, J., Hanson, R. K., & Parker, K.C. (1988). A summary of the reliability and stability of the MMPI scales. Journal of Clinical Psychology; 44(1), 44-46.
Johnson, J. H., Null, C., Buther, J. N., & Johanson, K. N. (1984). Replicated item level factor analysis of the full MMPI. Journal of Personality and Social Psychology,47(1), 105-114.
Kincannon, J. C. (1968). Prediction of the standard MMPI scale scores from 71 items: the Mini-Mult. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 32, 319-325.
Millon, T., & Davis, R. D. (2004). Personality disorder in modern life. New York: Wiley.
Millon, T., Davis R. D., & Millon, C. (1997). Manual for Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) (2nd ed.). Minneapolis: National Computer Systems.
Millon, T., Millon, C. & Davis R. D. (1994).  Manual for Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III). Minneapolis: National Computer Systems.
Morasco, B. J., Gfeller,   J. D., & Elder, K. A. (2007). The utility of the NEO- PI-R Validity Scales of Detect Response Distortion: A Comparison with the MMPI-2. Journal of Personality Assessment, 88(3), 276- 283.
Parker, C. H., Hanson, R. K., & Hunsley, J. (1988). MMPI, Rorschach, and WAIS: A mete-analytic comparison of reliability, stability, and validity. Psychological Bulletin, 103, 367-373.
Piotrowski, C. & Zalewski, C. (1993). Training in Psychodiagnostic testing in APA- approved psyD and phD clinical training programs. Journal of Personality Assessment, 61, 394- 405.
Rushton, J. P., and Irwing, P. (2009). A general factor of personality in the Comrey Personality Scales, the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, and the Multicultural Personality Questionnaire.Personality and individual differences, 46(4), 437-442.