نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که با توجه به تیپ‏های شخصیتی در تیپ‏شناسی انیه گرم و ویژگی‏های فرهنگی می‏توان یک ابزار مقدماتی تهیه کرد که در مطالعات گسترده تر بعدی جهت ساخت یک وسیله عینی و معتبر و روا برای ارزیابی تیپ‏های مختلف شخصیت انیه گرم از آن استفاده شود. تا چنین آزمونی به تواند اطلاعات مربوط به خصوصیات شخصیتی افراد را در اختیار متخصصین قرار دهد. بدین منظور ابتدا کلاس‏های آشنایی با تیپ شناسی انیه گرم برای آزمودنی‏ها و متخصصان به طور جداگانه برگزار گردید. براساس خصوصیات نه‏گانه تیپ‏های شخصیت در انیوگرم سؤالاتی نوشته شد. ابتدا آزمون برای 20 نفر اجرا گردید. در اجرای مقدماتی برخی از سؤالات حذف شدند یا تغییر یافتند. فرم نهایی همراه با شاخص تیپ شناسی انیه گرم ریزوهادسون[1] همزمان برای 110 نفر اجرا گردید. در تجزیه و تحلیل سؤالات انتخاب شده از روش‏های آماری کرویت بارتلت و کفایت نمونه‏برداری کیزر، مایر، اوکلین (kMO)، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مؤلفه‏های اصلی با چرخش واریماکس، ضریب همبستگی پیرسون، آلفای کرانباخ استفاده شد. یافته‏های این پژوهش آزمون اولیه‏ای را به دست داد که 50 سؤال دارد و از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Primary construction of Enneagram Personality types Scale

نویسنده [English]

  • Firouzeh Sepehrian

چکیده [English]

he purpose of this study was to prepare a primary scale which can be used in further extensive studies for preparing normative scale to assess enneagram personality types of Iranian university students in relation to native culture. To achieve this aim, at first, all subjects participated in enneagram training class for ten sessions and we deeply surveyed the Riso- Hudson enneagram. Then, questions based on native culture and enneagram theory were developed. This scale was administered to 20 university students. The results of this pilot study demonstrated that certain questions need be changed and some should be deleted. This scale and RHETI test were simultaneously administered to 110 university students. The subjects were randomly selected from Oromiyeh University. The data were analyzed using mean, standarddeviation, Cronbach, s alpha, KMO, Bartlett, Confirmatory analysis, principal component analysis with Varimax rotation and Pearson correlation. The findings proved that this scale can have some useful applications.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enneagram
  • validity
  • reliability
دلاور،ع.(1374). مقدمه‏ای بر نظریه‏های اندازه گیری (روان‏سنجی). تهران: انتشارات سمت.
سیاسی،ع.ا.(1371). نظریه‏های شخصیت یا مکاتب روان‏شناسی.تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
شاملو،س.(1363).مکتب‏ها و نظریه‏ها در روان‏شناسی شخصیت. تهران: انتشارات چهر.
کریمی،ی.(1374). روان‏شناسی شخصیت. تهران: نشر ویرایش.
راس. آ.اُ.(1373). روان‏شناسی شخصیت، نظریه‏ها و فرآیندها. (ترجمه سیاوش جمالفر). تهران: بعثت.(انتشار کتاب به زبان اصلی،1992).
 
 
 Adams,S.H.(1994).Role of hostility in women's health during midlife. A longitudinal study. Health psychologys.13, 488-495
Apostal, R.A.(1991). College students' career interests and sensing-intuition. personality.  Journal of College Student Development.32, 4-7.
Bast,M. & Thomson,C.( 2005).Out of the box, the coaching with enneagram. Louisburg, KS: Ninestar publishing.
Ciarrochi,J.,Chan,A.&Caputi,P.(2000). A critical evaluation of the emotional intelligence construct.  Personality and individual differences, 28, 539-561.
Cowan, D.A. (1989).An alternative to the dichotomous interpretation of Jung's psychological Functions: Developing more sensitive measurement technology. Journal of Personality Assessment.53, 459-471.
Dembroski,T.M.,MacDougall,J.M.Costa,P.T.& Grandits,G.A  .(1989). Components of hostility as predicators of sudden death and myocardial infarction in the Multiple Risk factor Intervention Trail .Psychosomatic Medicine, 51,514-522.
Dunne,T.,(1999).Enneatypes : Methods& Spirit our nine basic compulsions. Universal publishers.
Helmers,K.F.,Posluszny,D.M.,&Krantz,D.S.(1994) .Associations of Hostility and coronary artery disease:Areview of studies.In A. W. siegman & T.W.smith(eds).Anger,hostility, and the heart  (pp.67-96).Hiksdale,NJ:Erlbaum.
Hudson.R. (2000).Understanding the enneagram practical guide to personality types. Boston:Houghton Mifflin.
Hudson.R. (2001).Enneagram transformations. Boston: Houghton Mifflin.
Hudson.R. (2004). Personality types. Using the enneagram for self- discovery. Boston:Houghton Mifflin.
Hudson.R. (2005).The wisdom of the enneagram.Boston: Bantom Books.
Jung,C.G.(1933). Psychological types. New York : Harcourt,Brace and world.
O’Hanrahan,P.(2007).Enneagram professional training program.
Palmer, H. (1995).Enneagram in love and work.USA: Harper Sanfrancisco.
Siegelman, M. (1988).Origins of extroversion- introversion. Journal of  Psychology. 69, 85-91.
Stricker, L. J.& Rosss, J.(1962).A description and evaluation of the Myers Briggs type indicator. Princeton, NJ: Educational testing service.
Tallon, R.& Sikora, M.(2006).Awareness to action. Chicago: The university of Scranton center.
Wink, P. (1993). Does Jung need rescuing? [Review of in search of Jung. Historical and philosophical enquiries]. Contemporary Psychology. 38, 1231- 1232.
      www.EnneagramWorld wide.com