نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس نگرش ریاضی فنما-شرمن، با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) انجام گرفته است. بدین منظور از بین جامعۀ دانش‏آموزان پسر دوزبانۀ مقطع اول دبیرستان دو شهر تبریز و سنندج، با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای تصادفی، 450  نفر انتخاب شده‏اند. به دلیل اینکه مقیاس 108 سوالی است، احتمال کمی داشت مدل 9 عاملی مقیاس، با داده‏ها برازش داشته باشد، به این علت از روش بسته‏بندی سؤالات (IP) استفاده شده است. البته قبل از فرایند بسته‏بندی سؤالات، برای هر یک از عوامل مقیاس با استفاده از روش آلفای کرانباخ، همسانی درونی بررسی شد، که برای کلیۀ این عوامل ضریب آلفا بیشتر از 91/0 به دست آمد. علاوه‏براین تک­بعدی بودن هر یک از عوامل، که شرط دیگر بسته‏بندی سؤالات بود، از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت 27 بسته سؤال تولید شده و همراه با 9 عامل در آزمون مدل به کاربرده شد. جهت برآورد پارامترها، از ماتریس واریانس-کواریانس و روش برآورد بیشینۀ درست‏نمایی(ML) استفاده شده­است. در نهایت با توجه به شاخص‏های به دست آمده از آزمون برازش مدل: (00/0 =P) 22/82=،84/0= (NFI)، 81/0= (NNFI)، 063/0=(RMSEA)، می‏توان نتیجه گرفت که مدل 9 عاملی نگرش ریاضی فنما – شرمن برازش مطلوبی با داده‏های مورد بررسی داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination the Invariability of Factor Structure in Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scale for Iranian Bilingual High school students

نویسندگان [English]

  • Naser Shirbaigi 1
  • azad hamati 2

چکیده [English]

 
his study examined the psychometric properties of a Persian translation of the Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scales among a sample of 400 Iranian high school students. A structural equation modeling strategy via Lisrel 8 (with item parceling procedure) was employed in estimating parameters. In addition, confirmatory factor analysis was conducted to assess construct validity of the nine latent variables, with each latent variable measured by 12 observed variables. The results of this study indicate an acceptable fit between the proposed model and the observed data. From all the 108 items (measured variables), 91 items correlated with their respective factors at a reasonably strong level. In general, the Persian translation of the FSMAS has acceptable psychometric properties. The fit of the proposed confirmatory factor analytic model provides evidence for the scale’s construct validity. The sample used in the present study may be minimally representative of the general population and replication is needed.
 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scales
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Item Parceling
  • structural equation modeling
  • Iranian Bilingual High school students
بلوکی، آزاده.(1388).نقش مؤلفه‏های انگیزشی و نگرشی در پیشرفت درس ریاضی به منظور تدوین یک مدل ساختاری بین دانش آموزان سال اول دبیرستان‏های استان آذربایجان غربی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
تورانی، سمیه.(1387). تدوینمدلساختاری (براساسپنجعاملشخصیتینئوورویکردهایمطالعه) بهمنظورپیشبینیپیشرفتتحصیلیدربیندانشجویان دانشکدهروانشناسیدانشگاهآزاداسلامیواحدکرج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
رضایی درویشی، مرضیه .(1385). بررسی رابطۀ خودکارآمدی ریاضی، اضطراب ریاضی و جنسیت با پیشرفت ریاضی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر تهران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
شکرانی، مسعود .(1385).ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب ریاضی در استان اصفهان. پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
علم الهدایی، حسن.(1379). اضطراب ریاضی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال پنجم، شماره 1.
کبیری، مسعود.(1382).نقشخودکارآمدیریاضیدرپیشرفتریاضیباتوجهبهمتغیرهایشخصی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
مینایی، اصغر.(1385).مطالعه ساختار عاملی فرم گزارش معلم آخنباخ با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی. تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.
 
 
Aiken, L., & Dreger, R. (1961). The effect of attitude on performance in mathematics. Journal of Educational Pcychology 52- 16- 24.
Alexander, L., & Martray, C. (1989). The development of an abbreviated version of the Mathematics Anxiety rating scale, Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 22, 143-150.
Bandalos, D. L. (2002). The effects of item parceling on goodness-of-fit and parameter estimate bias in structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 9, 78–102.
Bandalos, D. L., & Finney, S. J. (2001). Item parceling issues in structural equation modeling. In G. A. Marcoulides & R. E. Schumacker (Eds.), Advanced structural equation modeling: New developments and techniques. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Davidson, R.A. (2002) Relationship of study approach and exam Performance.  journal of accounting education, 20, 29-44.
Elliot, J.C. (1990). Affect and mathematics achievement of nontraditional college students. Journal for Research in Mathematics Education, 21(2), 160-165.
Fennema, E.(2000b). Gender and mathematics: what in know and what do I wish was know ?
Fennema, E. & Sherman, J. (1976). Fennema- Sherman mathematics attitude scale. Jsas: Catalogue of selected documents in psychology,6(1), 31.
Gallagher, A.M. & De Lisi, R. (1994). Gender Differences in Scholastic aptitude test- Mathematics problem solving among high –ability student. Journal of Education Psychology, 86(2), 204-211.
Green, B. A, Miller, R. B, Crowsun, H, M, Duke, B. L & Akey, K. L. (2004). Predicting high school students, cognitive, enjoyment and achievement.
Hambelton, R. K. (1985). Item Response Theory, Principles and Applications. Kluwer. Nijhoff pPublishing