ارزشیابی پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به منظور ارزشیابی پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی، 90 پایان‏نامه کارشناسی ارشد و 30 پایان‏نامه دکتری که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات مقیاس درجه‏بندی محقق ساخته‏ای بود که براساس منابع مکتوب حوزه روش تحقیق تهیه و تدوین یافته بود. یافته‏های تحقیق نشان داد که پایان‏نامه‏های هر دو مقطع از نظر انتخاب عنوان، تهیه چکیده، بیان هدف‏ها، سؤال‏ها، فرضیه‏ها، تعریف نظری و عملیاتی، ارتباط مطالب فصل دوم با موضوع، ارائه منطقی و سازمان یافته و مشخص کردن منابع، محتوی فصل سوم و محتوی فصل چهارم در سطح کاملاً مناسب هستند که نقاط قوت پایان‏نامه‏ها به حساب می‏آید. در ارائه فصل پنجم، ساختار کلی گزارش در سطح مناسب، از نظر مقدمه، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع در سطح نسبتاً مناسب ارزشیابی شده‏اند. در ملاک‏های مربوط به بیان مسئله، سؤال‏ها، فرضیه‏ها، تعریف جامعه آماری پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد و در بقیه ملاک‏ها پایان‏نامه‏های دکتری امتیاز بیشتری به دست آوردند. از نظر نقد پژوهش‏ها، تفکیک نقل قول‏های مستقیم و غیرمستقیم، ارائه خلاصه‏ای از نکات مهم فصل دوم، گزارش توان آزمون‏های آماری و حجم اثر در هر دو دسته از پایان‏نامه‏های ضعف اساسی مشاهده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • noreali farokhi
چکیده [English]

a

ایزاک، استفان. (1386). راهنمای تحقیق وارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی. ترجمه علی دلاور. تهران:‌ انتشارات ارسباران.
بازرگان، عباس. (1374). ارزیابی درونی دانشگاه و کاربرد آن در بهبود کیفیت آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، شماره 3 و 4 سال سوم، پاییز و زمستان، ص50.
بازرگان، عباس.(1387). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
حری، عباس. (1372). مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی. تهران: ‌دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‏های عمومی کشور.
دفتر برنامه‏ریزی آموزشی، نظارت و سنجش. (1384). راهنمای آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
دلاوری، ابوالفضل. (1387). طرح ارتقاء کیفیت رساله‏های دکتری. معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی.
سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی. (1386).روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
سیف، علی اکبر. (1387). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی- ویرایش پنجم. تهران: نشر دوران.
سیف نراقی، مریم و عزت ا... نادری .(1387). روش‏های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی). ویرایش ششم. تهران: انتشارات ارسباران.
شریفی، حسن پاشا و نسترن شریفی. (1387). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سخن.
صاحبی، علی. (1383). روش تحقیق در روان شناسی بالینی – تهران: انتشارات سمت.
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. (1386). گزارش همایش تأملی بر دوره‏های دکتری تخصصی در ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1384). آئین نامه دوره دکتری (Ph.D.).
ولف، ریچارد. (1376). ارزشیابی آموزشی (مبانی سنجش توانایی و بررسی برنامه‏ها). ترجمه علیرضا کیامنش. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1984).
 
 
American psychological Association.(1991). Publication Manual of the American psychological Association (3thed) ashington. DC: Author.
Blount. Lawanna I. (2004). Dissertation proposal Guidelines. Akamaai University.
Marczyk,G, Dematteo. D. Festinger, D.(2005). Essentials of research desing and methodology. NJ: John Wiely and sons. Inc.
The professional school of psychology. (2005). Dissertation Manual.