ارزش یابی آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی بر اساس نظریه سوال – پاسخ و مقایسه آن با نظریه کلاسیک آزمون

اسماعیل مام شریفی؛ علی دلاوران؛ آزاده بلوکی؛ سمیه شعبانی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، صفحه 1-34

چکیده
  زمینه: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی انجام و اجرا شده است. نمونه مورد مطالعه را 350 نفر از پاسخ دهندگان آزمون تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند و تعداد 30 سوال از سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی که به روش تصادفی ساده استخراج شده بودند ...  بیشتر

انطباق، هنجاریابی و ویژگی های روان سنجی مجموعه آزمون های استعداد چند بعدی

اکبر رضایی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، صفحه 35-62

چکیده
  زمینه: مجموعه آزمون های استعداد چند بعدی یک آزمون هوشی گروهی بر اساس مقیاس هوشی و کسلر بزرگسالان تجدید نظر شده است. این آزمون برای سنجش دامنه وسیعی از توانایی های ذهنی بزرگسالان و نوجوانان 16 سال و بزرگتر طراحی شده است. هدف: هدف پژوهش حاضر انطباق، هنجاریابی و همچنین بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی MAB در جامعه دانشجویان دانشگاه پیام ...  بیشتر

بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه اصلاح شده هدف پیشرفت در جامعه دانش آموزی

سعید مشتاقی؛ مالک میر هاشمی؛ حسین پاشا شریفی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، صفحه 71-90

چکیده
  زمینه: نظریه جهت گیری هدف پیشرفت یکی از جدیدترین رویکردهای مطرح شده در روان شناسی انگیزش است. این نظریه انگیزش دانش آموزان را مورد توجه قرار داده است. هدف: هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اصلاح شده پیشرفت در جامعه دانش آموزی ایران است. این ابزار جهت سنجش چارچوب 2X2 جهت گیری هدف پیشرفت بکار می رود. روش: پرسشنامه ها بر روی ...  بیشتر

بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر

ناصر یوسفی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، صفحه 91-120

چکیده
  هدف: هدف عمده تحقیق حاضر اعتباریابی مقیاس های شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر روی زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بود. روش: طرح تحقیق از نوع تحقیق همبستگی است. حجم نمونه 357 نفر بود که در دو مرحله از بین کلیه زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و ...  بیشتر

بررسی کیفیت رشته فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی

اکبر مومنی راد؛ خدیجه عل آبادی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، صفحه 121-138

چکیده
  زمینه: با فزونی گرفتن دوره های آموزش الکترونیکی یکی از دغدغه های مسولان سازمان ها و مصرف کنندگان این نوع از آموزش برخورداری این دوره ها از کیفیتی مطلوب می باشد. بنابراین در پی ارزیابی جنبه های مختلف دوره خود بر اساس استانداردهای یادگیری الکترونیکی هستند. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت رشته مهندسی فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی ...  بیشتر

چالش های سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها

حسین عبداللهی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، صفحه 139-170

چکیده
  زمینه: در سه دهه اخیر موسسات آموزش عالی از رشد کمی چشمگیری برخوردار شده اند. افزایش تقاضا برای آموزش عالی و در نتیجه افزایش هزینه ها و نیز محدودیت منابع مالی، توجه سیاست گذاران نظام های آموزش عالی را به یافتن راه هایی جهت افزایش هزینه ها و نیز محدودیت منابع مالی، توجه سیاست گذاران نظام های آموزش عالی را به یافتن راه هایی جهت افزایش کارایی ...  بیشتر

ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در دانش آموزان متوسطه

رحیم بدری گرگری؛ جواد مصرآبادی؛ مریم پلنگی؛ رحیمه فتحی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، صفحه 171-188

چکیده
  زمینه: فرسودگی تحصیلی توسط دانش آموزان و دانشجویان به صورت خستگی مزمن ناشی از کار بیش از اندازه در فعالیت های درسی، نگرش بدبینانه و بی تفاوت نسبت به کارهای مدرسه احساس شایستگی پایین و فقدان احساس موفقیت در تکالیف تحصیلی بروز داده می شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه با استفاده از رویکرد ...  بیشتر