1. ساختار عاملی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر

سیدعلی خالقی نژاد؛ محمدعلی بشارت؛ عنایت اله زمانپور

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، صفحه 1-32

چکیده
  زمینه: از مباحث مهم در فرایند یادگیری، باورهای معرفت شناختی افراد است. این باورهای به فهم افراد، چگونگی بدست آوردن، اعتبار از دانش و برداشت افراد از توانایی و سرعت برای به دست آوردن دانش مرتبط است. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر برای دانش‏آموزان ایرانی انجام شد. روش: روش پژوهش از ...  بیشتر

2. بررسی مشخصه‏ های روان‏سنجی آزمون اضطراب امتحان در دانشجویان

داوود معنوی پور

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، صفحه 1-17

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین ویژگی‏های روان‏سنجی مقیاس اضطراب امتحان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ‎الزهرا در سال تحصیلی 90-89 بود. با استفاده از روش نمونه‏گیری داوطلبانه تعداد 200 نفر از دانشجویان به آزمون اضطراب امتحان پاسخ دادند. ابزار پژوهش آزمون اضطراب امتحان فریدمن و جاکوب بود. ضریب پایایی آزمون با آلفای کروناخ 91/0 ...  بیشتر

3. ساخت و استاندارد کردن مقیاس خشم چند بعدی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87-86

علی دلاور؛ راعد پرواز؛ فریبرز درتاج

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، صفحه 1-29

چکیده
  هدف از این پژوهش ساخت و هنجاریابی مقیاس خشم چندبعدی (خشم انگیختگی، نگرش خصمانه، خشم بیرونی، خشم درونی و موقعیت‏های خشم‏انگیز) در بین دانش‏آموزان دبیرستان‏های شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87-86 است. برای این منظور، ابتدا مبانی نظری پژوهش‏های پیشین، مطالعه شد سپس براساس حیطه‏های سازۀ مذکور که از مطالعه منابع به دست آمده بود، ...  بیشتر

4. تأثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر نگرش، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اسماعیل زارعی زوارکی؛ عیسی رضایی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، صفحه 1-36

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کارپوشه الکترونیکی بر نگرش، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجام شده است. روش: روش پژوهش موردنظر از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است که در نیمسال تحصیلی دوم 90-89 در ...  بیشتر

5. ساخت و اعتباریابی آزمون اهمال‏کاری تحصیلی

کریم سواری

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، صفحه 1-15

چکیده
  هدف از این مطالعه ساخت و اعتباریابی آزمون اهمال‏کاری تحصیلی است. به همین منظور تعداد 247 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام اهواز (142 دختر و 105 پسر) به شکل تصادفی چند مرحله‏ای انتخاب شدند. برای ساخت آزمون یاد شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج تحلیل عوامل اکتشافی نشان داد که داده‏ها پس از شش بار چرخش، آزمونی مرکب از 12 ماده و سه ...  بیشتر

6. بررسی روایی و پایایی شیوه‏های نمره‏ گذاری آزمون‏های مبتنی بر نقشه مفهومی

جواد مصرآبادی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، صفحه 1-24

چکیده
  با گسترش استفاده از نقشه‏های مفهومی به عنوان ابزارهای اندازه‏گیری پیشرفت تحصیلی، نمره‏گذاری آنها به مبحثی چالش‏انگیز تبدیل شده است. در این پژوهش به معرفی سه شیوه نمره‏گذاری به آزمون‏های نقشه مفهومی می‏پردازیم: (1) روش رابطه‏ای که در آن به رابطه بین مفاهیم به طور جداگانه نمره‏ای اختصاص داده می‏شود. (2) روش ساختاری که ...  بیشتر

7. ارزیابی درونی در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

عباس عباسپور؛ محمد شرقی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، صفحه 1-32

چکیده
  زمینه: بهبود کیفیت فعالیت‏های نظام‏های آموزش عالی به منظور پاسخگویی به چالش‏های پیش رو همواره از سیاست‏های اصلی دست اندرکاران نظام‏های آموزش بوده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف توسعه و بهبود کیفیت گروه مدیریت و برنامه‏ریزی آموزشی دانشگاه علامه  طباطبایی از طریق ارزیابی درونی صورت گرفته است. روش:به این منظور پس از تصریح اهداف ...  بیشتر