دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 1-159 
1. ساختار عاملی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر

صفحه 1-32

سیدعلی خالقی نژاد؛ محمدعلی بشارت؛ عنایت اله زمانپور