دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 1-161 
4. بررسی همترازی نمرات ارزشیابی اساتید با توجه به سطح دشواری دروس

صفحه 1-18

علیرضا سپهرآرا؛ سیاووش طالع پسند؛ حمیده رحیم پور