نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: با فزونی گرفتن دوره های آموزش الکترونیکی یکی از دغدغه های مسولان سازمان ها و مصرف کنندگان این نوع از آموزش برخورداری این دوره ها از کیفیتی مطلوب می باشد. بنابراین در پی ارزیابی جنبه های مختلف دوره خود بر اساس استانداردهای یادگیری الکترونیکی هستند. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت رشته مهندسی فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی صورت گرفته است. روش: بر این اساس آیتم های تعامل، طراحی آموزشی، بازخورد، محتوا، دسترس پذیری ، سیستم مدیریت یادگیری و چند رسانه ای بر اساس چک لیست محقق ساخته، توسط متخصصین تکنولوژی آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. روایی این چک لیست با استفاده از نظر متخصصین و اساتید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 87% به دست آمد. سپس 5 نفر از متخصصین تکنولوژی آموزشی بر اساس آموزش های دیده شده به بررسی سیستم یادگیری الکترونیکی به صورت آنلاین و آفلاین پرداخته و چک لیست را پر کردند. بحث و نتیجه گیری: بازده تحقق داده های مفیدی جهت طراحی و تولید محتوا، راهبردهای آموزشی و یادگیری دوره و همچنین تصمیم گیری متولیان و مصرف کنندگان این نوع آموزش به دست می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Quality of e-learning Courses Based on e-learning Standards in the field of Information Technology Engineering in Khajeh Nasir al- Din Toosi University of Technology

نویسندگان [English]

  • akbar momeni rad
  • khadijeh ali abadi

چکیده [English]

Background: By the increasing growth of e-learning courses, the organizations and e-learners are concerned with the quality of aforementioned courses. They are, therefore, seeking to evaluate the different aspects of their courses based on the electronic learning standards. Objectives:The purpose of this research was to investigate the quality of e‌learning courses based on e-learning standards in the field of information technology engineering in KhajehNasir al-Din Toosi University of Technology. Methods: Accordingly interaction, instructional design, feedback, content, accessibility and multimedia learning management system were analyzed. The validity of this list was confirmed by the evaluation of the field experts and its reliability,based on Cronbach's alpha, was 0/87. Results: The results showed that the quality of e-learning courses based on e-learning standards in the field of IT in KhajehNasir al-Din Toosi University of Technology is relatively acceptable and the results of T-test were significant. Conclusion: The outcome of this investigation provides useful data for the design and the production of the content, instructional and learning strategies and the decision-making of the organizations and learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • virtual university
  • standards of virtual instruction
  • quality in electronic learning