نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: در سه دهه اخیر موسسات آموزش عالی از رشد کمی چشمگیری برخوردار شده اند. افزایش تقاضا برای آموزش عالی و در نتیجه افزایش هزینه ها و نیز محدودیت منابع مالی، توجه سیاست گذاران نظام های آموزش عالی را به یافتن راه هایی جهت افزایش هزینه ها و نیز محدودیت منابع مالی، توجه سیاست گذاران نظام های آموزش عالی را به یافتن راه هایی جهت افزایش کارایی و اثر بخشی و سرانجام بهبود و ارتقا بهره وری جلب کرده است. از سوی دیگر آموزش عالی با نقدهایی از قبیل کاهش کیفیت، عدم تناسب برون داد با نیازهای بازار کار و ... مواجه است. پاسخگویی به چنین انتقادهایی مستلزم یافتن راه حل های نوین برای بهبود عملکرد نظام آموزش عالی است. هدف: پاسخ به پرسش های اساسی در حوزه سنجش بهره وری آموزشی از قبیل مدیریت آموزش عالی برای سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیئت علمی با چه مسائل و دشواری هایی مواجه است؟ به عبارت دیگر اگر مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی درصد اندازه گیری میزان بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی باشند با چه چالش هایی مواجه خواهند شد. ضریب اهمیت هر یک از چالش های مشخص شده چقدر است و باید رفع کدام چالش در اولویت قرار گیرد؟ نتیجه گیری: در این مقاله کوشش شده است ضمن مرور مقوله بهره وری در نظام آموزش عالی بطور کلی، قرار گیرد. در پایان پیشنهادهایی بمنظور مواجهه مدیران آموزش عالی با چالش های سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of Measuring the Educational Efficiency amongthe University Faculty Members

نویسنده [English]

  • hoseyn abdollahi

چکیده [English]

Background: During the past three decades, we have witnessed an outstanding growth in the number of higher education institutions. The growing demand for higher education besides the consequent escalating costs and the restricted financial resources have drawn the attention of the higher education policy-makers to seek ways to increase the efficiency and efficacy of higher education. On the other hand, higher education is criticized for its poor quality and its inconsistency with the market demand. Answering such criticisms requires finding innovative solutions for optimizing the system of higher education. Objectives: The present research intended to answer the following questions in the field of measuring the educational efficiency: What are the obstacles in the way of measuring the educational efficiency of faculty members? In other words what are the challenges of measuring the amount of educational efficiency among faculty members? What is the significance coefficient of the aforementioned challenges and which one has priority over the others? Conclusion: This article was an attempt to review the efficiency factor in the higher educational system in general and to discuss the challenges on the way of measuring the educational efficiency among university faculty members in particular. At the end, some suggestions have been made for the improvement of the measurement of the educational efficiency among the university faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • educational efficiency
  • measurement challenges
  • university faculty members