نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: فرسودگی تحصیلی توسط دانش آموزان و دانشجویان به صورت خستگی مزمن ناشی از کار بیش از اندازه در فعالیت های درسی، نگرش بدبینانه و بی تفاوت نسبت به کارهای مدرسه احساس شایستگی پایین و فقدان احساس موفقیت در تکالیف تحصیلی بروز داده می شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی به اجرا در آمد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی است. نمونه تحقیق شامل 520 نفر از دانش آموزان اول متوسطه دختر و پسر مشغول به تحصیل در مدارس شهر تبریز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته ها: نتایج تحقیق عاملی تاییدی نشان دهنده این است که الگوی سه عاملی برازش قابل قبولی با داده ها دارد. ضریب آلفای نیز نشان داد که پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. بلاخره نتایج این پژوهش نشان داد به لحاظ روایی همزمان بین مولفه های فرسودگی مربوط به مدرسه، با درگیری انگیزش یادگیری کلی و زیر مقیاس های آن رابطه منفی معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر مفهوم جدید فرسودگی مربوط به مدرسه همراه با ابزار سنجش آن در موقعیت های تربیتی، آموزشی و مشاوره را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factor Structure of the School Burnout Questionnaire via Confirmatory Factor Analysis in High School Students

نویسندگان [English]

  • rahim badri gargari
  • javad mesr abadi
  • maryam palangi
  • rahimeh fathi

چکیده [English]

Background: Burnout among students refers to feeling exhausted because of study demands, having a cynical and detached attitude toward one’s study, and feeling incompetent as a student. Objective: This study examines the validity and the reliability of schoolburnout inventory (SBI) in high schools via confirmatory factor analysis. Method: This research adopted a descriptive approach. The study sample included a total of 520 (270 girls, 250 boys) adolescents, selected through random multi-cluster sampling from among high schools of Tabriz. Participants filled out a questionnaire concerning their school burnout. Findings:The results of the confirmatory factor analysis showed that the three-factor solution, compared to other models, fit the data best and also gave the best reliability indices. The three theoretically-derived dimensions of school burnout were closely related but had separate constructs. Finally, the concurrent validity for the School- Burnout Inventory (SBI) was found and the correlations of school engagement with each of the three dimensions of school burnout were examined: the lower their school engagement, the more exhaustion, cynicism and inadequacy they reported. Conclusion: The present study introduced the new concept of school burnout and its measurement instrument in the educational and counseling contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school burnout
  • exhaustion
  • cynicism
  • sense of inadequacy
  • engagement
  • Confirmatory Factor Analysis