نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) khaleghiali22@yahoo.com

2 استاد دانشگاه تهران، دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی besharat2000@gmail.com

3 - دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی enayat_zamanpour@yahoo.com

چکیده

زمینه: از مباحث مهم در فرایند یادگیری، باورهای معرفت شناختی افراد است. این باورهای به فهم افراد، چگونگی بدست آوردن، اعتبار از دانش و برداشت افراد از توانایی و سرعت برای به دست آوردن دانش مرتبط است. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مقیاس باورهای معرفت شناختی شومر برای دانش‏آموزان ایرانی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان پایه اول دبیرستان‏های دولتی شهر بهارستان و تعداد شرکت کنندگان 366 نفر بود. که با روش نمونه گیری خوشه‏ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس 63 سؤالی باورهای معرفت شناختی شومر (1993) پاسخ دادند. داده‏ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد. یافته‏ها: تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول وجود 9 مؤلفه و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم قرار گرفتن مؤلفه­های مذکور را در زیرسازه باورهای معرفت شناختی، تأیید کرد. تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 9 مؤلفه به کشف سه خرده مقیاس قضاوت شخصی درباره دانستن، باور فرد به سرعت و توانایی یادگیری و قطعیت دانش منجر گردید.
بحث و نتیجه­گیری: در مجموع، مقیاس اصلاح شده باورهای معرفت شناختی شومر از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و می‏توان از آن برای ارزیابی باورهای معرفت شناختی دانش آموزان استفاده کرد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factor structure of Schommer’s epistemology beliefs scale

نویسندگان [English]

  • ali Khaleghinejad 1
  • mohamad Besharat 2
  • enayat Zamanpour 3

چکیده [English]

Background: One of the important subjects in learning process is individual’s epistemology beliefs. These beliefs related to individual’s understanding, how to obtain and validity of knowledge and individual imagination of ability and speed for learning.
Objective: This research was done with the aim of confirmatory and exploratory factor analysis of Schommer’s epistemology beliefs scale among Iranian students.
Method: The method of research is correlation. Participants were 366 first grade students of high school in Baharestan town whom were selected with random cluster sampling. They answered to the 63-item of Schommer’s epistemology belief scale. The data were analyzed through first and second confirmatory factor analysis and exploratory factor analysis.
Results: A first confirmatory factor analysis confirmed existing nine components and second confirmatory factor analysis confirmed that all of the bring components located in epistemology belief concept. An exploratory factor analysis executed on nine components lead to created 3 subscales: individual prejudice about understanding, person beliefs about the ability and speed for learning, and knowledge certainty.
Conclusion: In sum, Schommer’s modified epistemology beliefs scale has a good reliability and validity, and we can use them to evaluate students' epistemology beliefs.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology belief
  • Validation
  • Confirmatory Factor Analysis
  • exploratory factor analysis
  • students
مرزوقی اردکانی، ر. (1374). بررسی باورهای معرفت شناختی دانش‏آموزان مدارس پسرانه تیزهوش و عادی کرج، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
منابع لاتین
Bendixen, L. D., Schraw, G., & Dunkle, M. E. (1998). Epistemic beliefs and moral reasoning. The Journalof Psychology,132,187–200.
Bromme, R., Pieschl, S., & Stahl, E. (2009). Epistemological beliefs are standards for adaptive learning: a functional theory about epistemological beliefs and metacognition. Metacognition and Learning, 5(1), 7-26.
Browne, M. W., &Cudeck, R. (1993).Alternative ways of assessing model fit. InK. A. Bollen & J. SLong (Eds.), Testing structural equations models (pp. 136–162). Newbury Park, CA: Sage.
Brownlee, J., Purdie, N. & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students”. Teaching in Higher Education, 6)2),  247-68.
Buehl, M. (2008). Assessing the multidimensionality of students’ epistemic beliefs across diverse cultures. In M. S. Khine (Ed.), Knowing, knowledge and beliefs. Epistemological studies across diverse cultures (pp. 65–112). New York: Springer.
Buehl, M. M., & Alexander, P. A. (2001). Beliefs about academic knowledge. Educational Psychology Review, 13(4), 385–418.
Buehl, M. M., & Alexander, P. A. (2006). Examining the dual nature of epistemological beliefs. International Journal of Educational Research, 45, 28–42.
Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203–221.
Chen, J. A., & Pajares, F. (2010). Implicit theories of ability of grade 6 science students: Relation to epistemological beliefs and academic motivation and achievement in science .Contemporary  Educational Psychology، 35، 75–87.
Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, L., & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29,186-204.
Cortina, J.M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and aplications. Journal of Educational Psychology, 78(1), 98-104.
Elder, A. D. (2002). Characterizing fifth grade students’ epistemological beliefs in science. In B. K. Hofer, & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epis- temology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Hammer, D., & Elby, A. (2002). On the form of a personal epistemology. In B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.),  Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing (pp. 169–190). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Hofer, B. K. (2000). Dimensionality and disciplinary differences in personal epistemology. Contemporary Educational Psychology, 25, 378–405.
Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Educational Psychology Review, 13(4). 48-57.
Hofer, B.K. & Pintrich, P.R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to earning. Review of Educational Research, 67 (1), 88-140.
Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling : Guidelines for determining model fit structural equation modelling. Atlantic, 6(1), 53-60.
Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional                criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–5.
kaiser, H., F.(1958). The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. psychometric, 23,187-200.
Karabenick, S. A., & Moosa, S. (2005). Culture and personal epistemology: U.S. and Middle Eastern students’ beliefs about scientific knowledge and knowing. Social Psychology of Education, 8, 375–393.
Kline, R.B. (2005), Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2nd Edition ed.). New York: The Guilford Press.
Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: Mc Graw-Hill.
Ordonez, X. G., Ponsoda, V., Abad, F. J., & Romero, S. J. (2009). Measurement of Epistemological Beliefs: Psychometric Properties of the EQEBI Test Scores. Educational and Psychological Measurement, 69, 287-302.
Ravindran, B., Grene, B.A. & Debacker, T.K. (2000). Predicting preservice teachers’ cognitive  engagement with goals and epistemological beliefs. Department of Educational Psychology, 22-32.
Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498–504.
Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among second- ary students. Journal of Educational Psychology, 85(3), 406–411.
Schommer, M., & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. Journal f Psychology, 136, 5-20.
Schommer, M., Calvert, C., Gariglietti, G., & Bajaj, A. (1997). The development of epistemological beli- efs among secondary students: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 89(1), 37-40.
Schommer-Aikins, M., Duell, O., & Hutter, R. (2005). Epistemological beliefs, mathematical problem solving beliefs, and academic performance of middle school students. The Elementary School Journal, 105(3), 290-304.
Schommer-Aikins, M., Mau, W. Brookhart, S., & Hutter, R. (2000). Understanding middle students’ beliefs about knowledge and learning using a multidimensional paradigm. The Journal of Educational Research, 94 (2), 120–127.
Schraw, G. S., Dunkle, M. E., and Bendixen, L. D. (1995). Cognitive processes in well- defined and ill-defined problem solving. Appl. Cogn. Psychol. 9: 523–538.
Schraw, G., Bendixen, L. D., & Dunkle, M. (2002). Development and validation of the Epistemic Belief Inventory (EBI). In B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology. The psychology of beliefs about knowledge and knowing (pp. 261–251). Mahwah: Erlbaum.
Tabak, I., & Weinstock, M. (2008). In M. S. Khine (Ed.), Knowing, knowledge, and beliefs: epistemeol-ogy  across diverse cultures. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
Vygotsky, L. S.  (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wood, P., & Kardash, C. M. (2002). Critical elements in the design and analysis of studies of epistemolo- gy. In B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology. The psychology of beliefs about knowledge and knowing (pp. 231–260). Mahwah: Erlbaum.
Hofer, B. K. (2002). Personal epistemology as a psychological and educational con- struct: An introducti- on. In B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemol- ogy: The psychology of beliefs about knowledge and knowing (pp. 3-14). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.