تأثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر نگرش، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی ezaraii@yahoo.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی jesus.rezaei@gmail.com

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کارپوشه الکترونیکی بر نگرش، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجام شده است.
روش: روش پژوهش موردنظر از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است که در نیمسال تحصیلی دوم 90-89 در رشته مهندسی کامپیوتر، مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‏دهد و نمونه تحقیق، شامل دو کلاس درس ساختمان داده که به صورت هدفمند انتخاب شد؛ تعداد دانشجویان در این دو کلاس 50 نفر بود که به دلیل عدم همکاری 10 دانشجو به خاطر اینکه کلاس‏ها به صورت مجازی برگزار می‏شد، حجم نمونه به 40 نفر رسید که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابتدا از هر گروه پیش آزمونی در شرایط یکسان به عمل آمد و سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل قرار گرفت. به این صورت که طی 2 ماه به گروه آزمایش در طول ترم با شیوه کارپوشه الکترونیکی و به گروه گواه به روش متداول (سنجش چندگزینه‏ای و تشریحی) آموزش داده شد. به منظور بررسی تغییرات حاصله، در پایان 2 ماه پس‏آزمونی از هر دو گروه گرفته شد. در تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‏ها: یافته‏ها نشان داد که پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت و نگرش نسبت به امتحان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته است. نتایج: نتایج به دست آمده از این پژوهش برتری پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت و نگرش نسبت به امتحان دانشجویانی را نشان داد که از طریق کارپوشه الکترونیکی آموزش دیده بودند. براین اساس می‏توان استفاده از کارپوشه الکترونیکی را در آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از شیوه های نوین سنجش پیشنهاد کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Using E-portfolio on Attitude, Motivation and Academic Achievement of Students In Khajeh Nasirddin Toosi University's E- Learning Center

نویسندگان [English]

  • E. Zaraii Zavaraki 1
  • E. Rezaei 2
چکیده [English]

Background: E-teaching and e-learning as modern methods has had an evolutionary trend during the recent decades. Since e-learning environments are free from time and space, assessment of students' learning is also a challenging problem in such settings.
Objective: The objective of the present study was to examine the impact of e-portfolio on attitude, motivation and academic achievement of Khajeh Nasirddin Toosi University's E- Learning Center Students.
Method: The research methods was quasi-experimental and statistics population included all the Khajeh Nasirddin Toosi University's e- Learning Center students who were enrolled in computer engineering course in the second semester of 1389-90 academic year . The sample comprised Two classes of data structure courses that were chosen purposively. The two classes had 50 students that due to lack of cooperation of 10 students, the sample size was 40 individuals who were randomly divided into experimental and control groups. At first, of each group, a pre-test was done in same conditions and then experimental group was exposed to the independent variable. In this way that experimental group trained with e-portfolio and control group trained with conventional method during of 2 months of semester. In order to examine the obtained variations, a post-test of the each group was taken at the end of 2 months. Descriptive and inferential statistics were used to analysis the data.
Results: Tthe results showed significantly an increased attitude, motivation and academic achievement toward the examination in the experimental groups compared with the control group. Students, who were trained through e-portfolio, had a high motivation, positive attitude toward the examination and high academic achievement respectively.
Conclusion: We can suggest the use of e-portfolio in e-learning as one of the modern methods in assessment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: E-portfolio
  • Measurement
  • Evaluation
  • Academic Achievement
  • motivation
  • Attitude
 
بارت، هلن .(2005). یک کارپوشه الکترونیکی، (ترجمه سیده فاطمه شبیری)، رشد مدرسه فردا، شمارۀ 1، دورۀ هفتم، مهرماه، 26-27.
بروور، ای دبلیو؛ دوژونچ، ژ؛ و استوت. (1383). به سوی یادگیری برخط (الکترونیکی). گذار از تدریس سنتی و راهبردهای ارتباطی آن، ترجمه عباس بازرگان و فریده مشایخ، تهران: انتشارات آگه.
پالوف. رنا. ام، پرات. کیت. یادگیری مشارکتی آنلاین: یادگیری در اجتماع یادگیرندگان، ترجمه وحید صالحی، سید محمد رضا صفوی (1388). تهران: راز نهان.
خرم آبادی. یداله. (1387). تأثیر بکارگیری روش‏های سنجش جایگزین (عملکردی و کارپوشه) و سنتی (مداد و کاغذی) بر انگیزه پیشرفت، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پیش‏دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 86-87، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.
خسروی،  محبوبه. (1386). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پورت فولیو و پورت فولیوی الکترونیکی. مجموعه مقالات دومین همایش فناوری آموزشی (رویکردی نوین در نظام های آموزشی)، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
سپاسی، حسین. (1378). مقایسه تأثیر ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران. مجله علوم تربیتی و روان شناسی. دوره سوم، شماره1. 50-39.
سیف، علی اکبر. (1384). اندازه گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی. (ویرایش چهارم). تهران: نشر دوران.
شریفی، مریم. (1388). بررسی تأثیر ارزشیابی مجموعه‏ای (پوشه کار) بر آگاهی از مهارت های فراشناختی خواندن. در میان دانش آموزان سال آخر دبیرستان. راهنما: مهدی نوروزی، مشاور: مهناز مصطفایی، داور: محمد خطیب، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات و زبان‏های خارجی. (متن اصلی به انگلیسی).
شیر علی پور، اصغر.(1387). نقش ذهنیت فلسفی، خلاقیت، خود کار آمدی ریاضی وخود پنداره ریاضی بر پیشرفت ریاضی دانشجویان سوم دبیرستان شهرستان مرند در سال 88-  1387،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران
فتح آبادی، جلیل.(1386). بررسی تأثیر روش‏های متفاوت سنجش بر رویکردهای مطالعه و راهبردهای آماده شدن برای امتحان. در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
قربانی، فاطمه؛ منتظر، غلامعلی. (1389). موضوع کاوی پژوهش های یادگیری الکترونیکی در دهه 2001 تا 2010 میلادی، پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، 10 و 11 آذر.
گریسون. دی. آر، آندرسون. تری.(2003). یادگیری الکترونیکی در قرن 21(مبانی نظری و عملی). ترجمه: اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد(1384). تهران: علوم و فنون.
گریسون.د و اندرسون.ت. (2003). یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یکم، ترجمه: محمد عطاران(1387)، تهران: انتشارات مدارس هوشمند.
گریسون، رندی و وایگان،نورس.(2008). یادگیری تلفیقی در آموزش عالی، ترجمه: اسماعیل زارعی زوارکی،سونیا موسی رمضانی،مرضیه سعید پور(1390).تهران.دانشگاه علامه طباطبائی(زیرچاپ).
 
 
منابع لاتین
Akçıla, Umut, Arap, brahim. (2009). The opinions of education faculty students on learning processes involving e-portfolios, Procedia Social and Behavioral Sciences 1,  395–400,  Available online at www. sciencedirect. com
Alexiou, Aikaterini, Paraskeva, Fotini .(2010). Enhancing self-regulated learning skills through the implementation of an e-portfolio tool. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 3048-3054, Available online at www.sciencedirect.com
Alexiou, Aikaterini, Paraskeva, Fotini .(2010). Enhancing self-regulated learning skills through the implementation of an e-portfolio tool. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 3048-3054, Available online at www.sciencedirect. com
American Association for Higher Education. (2001). Electronic portfolios:  Emerging practices for students, faculty and institutions.  Retrieved 2/28/06 from http: //aahe. ital. utexas. edu/electronicportfolios/index. html
Barbera, E. (2009). Mutual feedback in e-portfolio assessment: An approach to the netfolio system. British Journal of Educational Technology, 40(2), 342–357. doi:  10. 1111/ j. 1467-8535.2007. 00803. x
Barbera, E. (2009). Mutual feedback in e-portfolio assessment:  An approach to the netfolio system.  British Journal of Educational Technology, 40(2), 342–357. doi:  10. 1111/ j. 1467-8535.2007. 00803. X
Barrett, H. (2005a). Differentiating electronic portfolios and online assessment management systems. Retrieved October 15, 2005, from http: //www. electronicportfolios. com/portfolios/SITE2004paper. pdf
Barrett, Helen C (2006). Using Electronic Portfolios for Formative/Classroom-based Assessment. The REFLECT Initiative Researching Electronic portFolios:  Learning, Engagement and Collaboration through Technology, Submitted to the Connected Newsletter
Bartlett, A., & Sherry, A. C. (2006). Two views of electronic portfolios in teacher education: Non-technology undergraduates and technology graduate students.  International Journal of Instructional Media, 33(3), 245–253.  Retrieved from Academic Search Premier database.
Baturay, MeltemHuri and Daloglu, Aysegul. (2010), E-portfolio assessment in an online English language course,  Computer Assisted Language Learning Vol. 23, No. 5, 413–428
Bol, H., Stephanson, p. l., O Connell, A., &Vunnery, J. A. (1998).Influnce of experience, grade Level, and subject area on teachers assessment practices. The Journal of Educational Research.91(6).323-330
Brokhart, S.M. &Durkin, D. T. (2003).Classroom assessment, student motivation, and achievement in high school social studies classes. AppliedMeasurment in Education.16(1).27-54  
Butler, S.M. ,&McMunn, N. D. (2006). A teacher's guide to classroom assessment. USA: Josseey – Bass.
Chang, C. -C. (2001a). Construction and evaluation of a Web-based learning portfolio:  An electronic authentic assessment tool. Innovations in Education and Teaching International, 38(2), 144-155.
Chang, C. -C.  (2001a). Construction and evaluation of a Web-based learning portfolio:  An electronic authentic assessment tool. Innovations in Education and Teaching International, 38(2), 144-155.
Chang, C. -C.  (2001b). A study on the evaluation and effectiveness analysis of Web-based learning portfolio (WBLP).  British Journal of Educational Technology, 32(4), 435-458.
Chen, C., & Chen, M.  (2009).  Mobile formative assessment tool based on data mining techniques for supporting web-based learning.  Computers & Education, 52(1), 256–273. doi:  10. 1016/j. compedu.2008.08. 005
Chi-Cheng Chang.(2010), Self-Evaluated Effects of Web-Base Portfolio Assessment for Various Student Motivation Levels, Learning Forum London 2010 proceedings,  Internet of Subjects Forum ePortfolio - Key Competencies – Identity London, Savoy Place Published by EIfEL
Eggen,  P., &Kaychak, D . (2001). Educational Psychology: Windos on classrooms( 5thed). Upper Saddle River, NJ: Merrill / Prentice-Hall.
ePortConsortium. Org. (2003). Electronic portfolio white paper [Version 1. 0].  Retrieved 4/14/06 fromhttp: //eportconsortium. org
Gaytan, J., & McEwan, B. C. (2007). Effective online instructional and assessment strategies. American Journal of Distance Education, 21(3), 117–132. doi:  10. 1080/ 08923640701341653
K. Betts (2009) Online Human Touch (OHT) Training&Support:  A Conceptual Framework to Increase Faculty Engagement, Connectivity, and Retention in Online Education, Part 2. Journal of Online Learning and Teaching, Vol.5, No. 1
Knight, William E, Hakel,  Milton D, Gromko, Mark (2005). The Relationship Between Electronic Portfolio Participation and Student Success. Ohio, Green State University.
Lambert, C., DePaepe, J., Lambert, L., & Anderson, D. (2007). ePortfolios in Action. Kappa Delta Pi Record, 43(2), 76-83.
Liu, E. Z., Zhuo, Y., & Yuan, S. (2004). Assessing higher-order thinking using a networked portfolio system with peer assessment. International Journal of Instructional Media, 31(2), 139–149. Retrieved from WilsonWeb database.
Macciomei, N. R. (1995). The effects of portfolio assessment on academic achievement and intrinsic motivation for student with specific learning disabilities.Doctoral Dissertation.university of south Carolina.
Meeus, W., Questier, F., &Derks, T. (2006). Open source eportfolio:  Development and implementation of an institution-wide electronic portfolio platform for students.  Educational Media International, 43(2), 133–145. doi: 10. 1080/09523980600641148
Mortazavi, batool.(2010). self assessment surveillance using e-portfolio, papar in the second international conference on e-learning and e-teaching. iran/Tehran
Rhode Island Department of Education and the Education Alliance at Brown University. (2005). Portfolio toolkit. Retrieved October 3, 2006 from Rhode Island Diploma System Local Assessment Toolkits Web site:
     http: //www. ride. ri. gov/ HighSchoolReform/DSLAT/portfolio/por_intr. Shtml
Seals, G, J. (2001).The effects of portfolio use as a learning tool on algebra II students achievement and their attitudes towards mathematics. Doctoral Dissertation, the university of Mississippi.
Stefanaou,  C, &Parkes, J. (2003). Effects of classroom assessment on student motivation in fifth-grade science.The Journal of Educational Research.96(3), 152-161.
Strudler, N., & Wetzel, K. (2005). The diffusion of electronic portfolios in teacher education: Issues of initiation and practice. Journal of Research on Technology in Education, 37(4), 411–433.  Retrieved from Academic Search Premier database
Üstünel, Eda, Deren, Ertan(2010). The effects of e-portfolio based assessment on students’ perceptions of educational environment. Procedia Social and Behavioral Sciences 2,  1477–1481, Available online at www. sciencedirect. com
Van Evera, we.(2004). Achievement and motivation in the middle school science classroom: The effects of formative assessment feedback. Doctoral Dissertation, George Masson university.
Waddell, C. A. (2004). The effect of negotiated written feedback within formative assessment on fourth-grade students motivation and goal orientations. Doctoral Dissertation.University of Missourio-saint Louis.
Wang, C. X. (2009). Comprehensive assessment of student collaboration in electronic portfolio construction. TechTrends, 53(1), 58–66. doi:  10. 1007/s11528-009-0238-1
Wiggins, G. (1991). Standard, not standardization: Evorking quality student work. Educational Leadership.51. 74-79.
Zubizarreta, J. (2009). The learning portfolio: Reflective practice for improving student learning (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.