ساخت و استاندارد کردن مقیاس خشم چند بعدی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87-86

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی Adelavar@yahoo.com

2 کارشناس ارشد رشته سنجش و اندازه گیری (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از این پژوهش ساخت و هنجاریابی مقیاس خشم چندبعدی (خشم انگیختگی، نگرش خصمانه، خشم بیرونی، خشم درونی و موقعیت‏های خشم‏انگیز) در بین دانش‏آموزان دبیرستان‏های شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87-86 است. برای این منظور، ابتدا مبانی نظری پژوهش‏های پیشین، مطالعه شد سپس براساس حیطه‏های سازۀ مذکور که از مطالعه منابع به دست آمده بود، برای طراحی پرسشنامه اقدام شد. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی سؤالات ساخته شده در ارتباط با هر کدام از خرده آزمون‏ها و حذف سؤالات نامناسب از آن، در مجموع 29 سؤال برای اجرای نهایی بر روی گروهی متشکل از 400 نفر از دانش آموزان (212 مرد و 188 زن) که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‏ای نسبی انتخاب شده بودند اجرا شد. پس از اجرا سؤالات قبل از استفاده در تحلیل عاملی با شرط همبستگی کمتر از 3/0 با نمره کل غربال شد که 11 سؤال در این مرحله حذف شد، سپس تحلیل عاملی سؤالات انجام گرفت که در این مرحله نیز تعداد 10 سؤال به دلیل اینکه چهار تا از عامل‏ها سه سؤال و کمتر داشتند حذف شدند. که 29 سؤال برای تحلیل نهایی باقی ماند. سپس با توجه به معنی دار بودن آزمون کرویت بارتلت(000/0) و مقدار KMO برابر88/0، تحلیل عاملی با روش PC انجام شد. نتیجة تحلیل عاملی به روش چرخش واریمکس 5 عامل با 37/48 تبیین واریانس ،همسویی با مبانی نظری سازة مورد بررسی را نشان داد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ 87/0 و از طریق روش آزمون ـ آزمون مجدد 81/0 و نتایج همبستگی بین اجرای اول و دوم در پنج عامل به ترتیب 83/0، 86/0، 77/0، 81/0 و 79/0 به دست آمد. از روش تنصیف به منظور حصول اطمینان بیشتر نسبت به پایایی مقیاش ساخته شده استفاده شد. ضرایب پایایی برای هر دو نیمه به ترتیب برابر 85/0 (نیمه اول) و 82/0 (نیمه دوم) بوده است. 77/0 پایایی کل آزمون مورد نظر است.
پس از تجزیه و تحلیل داده‏ها، تعیین هنجار، نقطه برش و شدت اختلال محاسبه گردید. نقطه برش برای این آزمون با توجه به میانگین و انحراف استاندارد 01/88  بدست آمد. با توجه به این نقطۀ برش درصد شیوع اختلال 2/7 درصد در کل نمونه و به تفکیک جنسیت 8/3 برای مردان و2/11 برای زنان به دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and standardization of multidimensional anger scale in high school students

نویسندگان [English]

  • ali dellavar 1
  • raed parvaz 2
  • f Dortaj 1
چکیده [English]

Background: Different ways to express anger and its consequences is allocated to a special place in fundamental and applied psychological research. Constructing and validating a useful scale to measure anger is also another important point.     
Objective: The aim of this research was to make and to find norms of multidimensional anger scale (anger arousal, hostile outlook, external and internal angers and anger-eliciting situations) among high school students.
Method: The theoretical principles of the previous studies were studied first. Then, the researchers designed a questionnaire based on the framework resulted from studying the achieved resources. After studying the form and content of the raised questions in relation to each of the sub-tests and removing the inappropriate ones, 29 questions were performed for the final performance on a group composed of 400 students (212 males and 188 females) who were slected by the relative classification and random testing method.
Results: The result of factor analysis by cycle method of Varimex of five factors equaling to 0/88, variance expression paralleling to theoretical principles of the structure were indicated .The sustainability of the questionnaire through Kranbuch alfa 0/87 and testing method-retest 0/81 and correlational results between the first and second performances in the five factors are 0/79 (Anger arousal), 0/81(Anger out), 0/77 (Hostile outlook) 0/86(Anger In), 0/83 (Anger-Eliciting Situation) respectively. The division method was used to get sure of the sustainability for the two halves 0/85 and 0/82 respectively. The total sustainability of the assumed test was 0/77. After analyzing the data, finding the norms, cut point and interference rate were calculated. The cut point for this test, in proportion with the average and standard deviation was 88/01. According to this cut point, the percent of interference rate 7/2 in the whole sample was 3/8 for the male and 11/2 for the female.
Conclusion: it can be suggested the multidimensional anger scale is a valid instrument to measure students' anger.  
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Construct
  • Standardization
  • multidimentional Anger
انصاری فر، علی .(1377). بررسی ارتباط بین فشار خون و تناوب، شدت و نحوه بروز عصبانیت در محل کار و منزل پرستاران زن شاغل در بیمارستان‏های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران. (پایان نامه کارشناسی ارشد). تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی.
پورجوزی، بهنام.(1373). بررسی رابطه خصومت و خشم و شدت انسداد عروق کرونر قلب (پایان نامه کارشناسی ارشد). تهران: دانشگاه تربیت مدرس، علوم انسانی،گروه روان شناسی.
دلاور،علی .(1380). احتمالات و آمار کاربردی در روان‏شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.
هرگنهان، بی. آر، السون، متیو. اچ.(1382). مقدمه‏ای بر نظریه‏های یادگیری (علی‏اکبر سیف، مترجم). تهران: انتشارات آگاه. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی،2001).
 
 
منابع لاتین
Averil J.R. (1982). Anger and Aggression:An Essay on Emotion. NewYourk: Springer-Verlag.
Averill J.R.(1983). Studies on anger and aggression: Implication for theories of emotion. American Psychologist, 38, 1145-1160.
Stric &Stepto .(2004).. Cognitive-Behavioral Therapy for Conduct Disorder (6th edn).U.S.A: Taylor & Francis.
Barefoot, J. C. Dahlstrom, G. & Williams,R.B.(1982).Hostility,CHD, Incidence, and Total morality: A 25-year follow-up study of  255 physicianse. Psychosomatic  Medicine, 55, 59-64.
Bar-On, Reuven.(2001). Emotional Intelligence and Self-Actualization. In Joseph Ciarrochi, Joseph P. Fogas, and John D. Mayer(Eds.) Emotional Intelligence in Everday Life.(pp.82-97). U.S.A: Taylor & Francis.
Eaker, Sullivan , Kelly-Hayes , D Agostion & Benjamin.(2004). Effectiveness of a rural anger management program in preventing domestic violencerecidivism. (Digital Dissertations). UMI. ProQuest(2005).
Rosenberg et al .(2001). Anger in young men and subsequent premature cardiovascular disease. Archives of Internal Medicine, 162, 901-906.
Fuller .(2004). The efficacy of an anger management program for middle school students with emotional handicaps (Digital Dissertations). UMI. ProQuest(2006).
Koch .(2004). The Second Step Violence Prevention Program.
Salovey, P.(2001). Applied Emotional Intelligence: Regulating Emotions to become Healthy, wealthy. and wise. In Joseph Ciarrochi, Joseph P. Fogas, and John D. Mayer(Eds.) Emotional Intelligence in Everday Life(pp.168-184). USA:
Spielberger, C.D.(1999). State-Trait Anger Expression Inventory-21M :Professional Manual(2nd edn). Florida: Psychological Assessment Resources, Inc.
Spielberger, CD., & Londen, P.(1990). Blood pressure and injustice. Psychology Today, January/February, 48-51.
Spielberger, C.O., & Londen, P.(I982). Rage boomerangs. American Health, I, 52-56.
Spielberger, C.D . & Reheiser, E.C.(2007). Measuring Anxiety. Anger, Depression, and Curiosity as Emotional States and Personality Traits with STAI,STAXI, and STPI. In M.Hersen,M.J.Hilsenroth and D.L. Segal(Eds.) Comprehensive handbook of Psychological Assessment, Vo1.2, personality Assessment. Hoboken,N.J: John Wiley & Sons, Inc.
Spielberger, C.D., Reheiser, E.C., & Sydeman, S.J.(1995).Measuring the experience, expression, and control of anger. In H.Kassinove(Ed.), Anger disorder:
Spielberger, C.D., Ritterband, L.M., Sydeman, S.J., Reheiser, E.C., & Unger, K.K.(1995).Assessment of emotional states and personality traits :Measuring. psychological vital signs. In J.N. Butcher(Ed.) Clinical personality assessment: Practical approaches(pp. 42-58). New York:Oxford University Press.
Taylor, G.J.(2004). Overview of the alexithymia construct. In Joseph Ciarrochi, Joseph P. Fogas, and John D. Mayer(Eds.) Emotional Intelligence in Everday Life(pp.67-81). USA: Taylor & Francis.
Taylor, G.J., & Novaco, R.W.(200S). Anger Treatment for people with Developmental Disabilities: A theory, evidence and manual based approach. John Wiley & Sons, Ltd.
Siegel, J.M.(1986).The multidimentional anger inventory. Journal of Personality and Social Psichology,51,191-200.