ارزیابی درونی در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علمی دانشگاه علامه طباطبایی abbaspour1386@gmial.com

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی msharafi93@gmail.com

چکیده

زمینه: بهبود کیفیت فعالیت‏های نظام‏های آموزش عالی به منظور پاسخگویی به چالش‏های پیش رو همواره از سیاست‏های اصلی دست اندرکاران نظام‏های آموزش بوده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف توسعه و بهبود کیفیت گروه مدیریت و برنامه‏ریزی آموزشی دانشگاه علامه  طباطبایی از طریق ارزیابی درونی صورت گرفته است. روش:به این منظور پس از تصریح اهداف گروه درسه سطح آموزشی، پرورشی و عرضه خدمات تخصصی و با توسل به تجربیات ملی و بین‏المللی، الگوی عناصر سازمانی و نظرات کمیته ارزیابی درونی گروه مورد مطالعه، تعداد هفت عامل تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت. این عامل‏ها عبارتند از: 1- هدف‏ها، مدیریت و سازماندهی؛ 2- هیأت علمی؛ 3- دانشجویان؛ 4- دوره‏های آموزشی و برنامه‏های درسی و غیردرسی؛ 5- فرایند یاددهی و یادگیری؛ 6- دانش آموختگان؛ 7- امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی. به منظور ارزیابی عوامل فوق 47 ملاک و 182 نشانگر در نظر گرفته شد. هر کدام از این نشانگرها با اندازه گیری یک یا چند متغیر همراه بود. ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه، مصاحبه، چک لیست و سند کاوی داده‏های لازم بود. با بررسی پیشینه گروه و به‏خصوص تحولات آن در پنج سال گذشته و رجوع به قوانین و مقررات دانشگاهی و در نظر گرفتن انتظارات آزمودنی‏ها برای هر نشانگر الزاماتی جهت قضاوت تهیه و تدوین گردید. براین اساس تلاش شد وضعیت موجود گروه با توجه به الزامات تعیین شده که مشخص کننده وضعیت مورد انتظار گروه بود، مقایسه لازم به عمل آید و سطح مطلوبیت هر نشانگر مشخص شود. یافته‏ها: براساس میانگین امتیازهای داده شده به سطوح مطلوبیت (مطلوب:3؛ نسبتاً مطلوب: 2؛ نامطلوب: 1) و تطبیق آن با طیف‏های قضاوت نتایج ارزیابی به شرح ذیل بدست آمد: عامل هدف‏ها، مدیریت و سازماندهی نسبتاً مطلوب، هیأت علمی مطلوب، دانشجویان نسبتاً مطلوب، دوره‏های آموزشی و برنامه‏های درسی و غیردرسی نسبتاً مطلوب، فرایند یاددهی- یادگیری نسبتاً مطلوب، دانش‏آموختگان نسبتاً مطلوب و در نهایت، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی نسبتاً مطلوب بود. در مجموع به رغم اینکه وضعیت موجود گروه در سطح نسبتاً مطلوب قرار داشت؛ لکن در مورد برخی نشانگرها نارسایی‏ها و کاستی‏هایی وجود داشت که برای رفع آنها و بهبود در کیفیت گروه پیشنهادهایی ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal evaluation of the Department of Educational Management of Allameh Tabataba'i University

نویسندگان [English]

  • abas abbaspour 1
  • mohamad shargi 2
چکیده [English]

Background: Evaluation is an important component in higher education. In few last decades, in the higher education of Iran, validation approach to evaluate and validate the higher education system has been used. The first phase of higher education evaluation was internal evaluation of Educational Departments in most universities across the country.
Objective: This paper aims to report on the implementation of internal evaluation in the Department of Educational Management of the college of Ppsychology and Education in Allameh Tabataba'i University in order to improve educational quality.
Method: This paper points out the findings obtained from a case study of implementing internal evaluation, encompassing 12 steps, in the department of educational management of a university in Iran. Qualitative and quantitative methodologies were used to collect data from the heads, faculty members, students, alumni, and library staff of the department, as well as the immediate managers of the alumni. The methods of data collection included interviews, document review, questionnaires, and checklists.
Results: In general, the results of the research showed that the average of seven criteria under evaluation (Department management goal and structure, Faculty members, Students, Alumni, Teaching and learning processes, Implemented courses, educational equipments and resources) in three departments was quite desirable.
Conclusion: This report can be a basis for the procedures necessary for continuous improvement of the quality of Educational Departments, developing the necessary culture and conditions for accountability in higher education, monitoring the internal quality, improving the staff quality, and clarifying the mission, goals and objectives of the program/institution.
 


 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Internal evaluation
  • Department of Educational Management
  • allameh tabataba'i university
  • Higher education
  • Accreditation
بازرگان، عباس. (1380). ارزشیابی آموزشی (مفاهیم الگوها، فرایند عملیاتی). تهران: سمت.
رحیمی، حسین؛ محمدی، رضا؛ پرند، کوروش. (1381). ارزیابی درونی رویکرد چالش برانگیز در نظام آموزش عالی ایران، مجموعه مقالات چهل و هفتمین نشست رؤسای دانشگاه‏ها، سازمان سنجش آموزش کشور.
زین آبادی، رضا؛پور کریمی، جواد. (1383). جایگاه ارزیابی درونی در بهبود کیفیت عملکرد مراکز آموزش عالی و دانشگاه‏ها، سازمان سنجش آموزش کشور.
محمدی، رضا. (1381). ارزیابی کیفیت گروه‏های آموزشی ریاضی (محض کاربردی) دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پایان نامة کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران.
میرزایی، علیرضا. (1383). ارزیابی درونی گروه‏های علوم انسانی دانشگاه ایلام به منظور بهبود کیفیت آموزشی گروه‏ها. پایان نامة کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران.
 
 
منابعلاتین
Ahmadi, Azam. , Bazargan, A and Havas Beigi, F(2011). Relationship between organizational characteristics and implementation of internal evaluation in universities educational departments, case: University of Tehran. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 15, 2011, Pages 221-228
Bazargan, A.)2002(.Issues and Trends in Quality Assurance and Accreditation: A case study of Iran.Proceedings of the First Global Forum on International Quality Assurance,Accreditation and the Recognition of Qualifications in Higher Education, UNESCO,Paris:17-18 October,2002. (pp123-128).Paris: UNESCO.
Bazargan, Abbas (2007) “Problems of Organising and Reporting Internal and External Evaluation in Developing Countries: The Case of Iran’’ Quality in Higher Education. Vol. 13, No. 3, pp. 207 – 214.
ESIB, (2003), “European Student Handbook on Quality Assurance in Higher Education”
Available at: http://www.vssunes.ch.
Farasatkhah, M., Ghazi, M. and Bazargan, A.(2008), “Quality Challenge in Iran’s Higher Education: A Historical Review”, Iranian Studies, Vol. 41, No. 2, pp.115-137.
Gordon, George (1999). “Creating Effective Internal Processes for Quality Assessment, Management and Development”. Assessment Update. Vol. 11, No. 6, pp 6-12.
OECD Education & Skills, (2004), “Quality and recognition in higher education – the cross-border challenge”, Vol. 9, pp.18-26.
Tarı´,Juan Jose (2010), “Self-assessment processes: the importance of follow-up for success”. Quality Assurance in Education.Vol. 18