1. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی- 20

محمدعلی بشارت؛ حجت اله فراهانی؛ نیلوفر فارسی جانی

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.51323.2027

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه 20 گویه‌ای مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی (SRPS-20) در جامعه دانشجویان و گروه سنی بزرگسالان بود . روش این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات میدانی است. در این پژوهش، ساختار عاملی مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در دو مطالعه بررسی شد. ...  بیشتر

2. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس کنجکاوی معرفتی علاقه/محرومیت I/D-YC در کودکان 5 تا 9 ساله شهر تهران

ملوک خادمی اشکذری؛ فاطمه نعمت اللهی

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.57854.2124

چکیده
  چکیدهکنجکاوی، مهم‌ترین سرمایه‌ی ذاتی کودکان است که در جستجوی دانش و کسب علم، از آن استفاده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کنجکاوی معرفتی کودکان علاقه/محرومیت در بین کودکان 5 تا 9 ساله‌ی ساکن تهران و مشغول به تحصیل در مدارس آموزش و پرورش یا مهدکودک‌ها در سال تحصیلی 1398-1399 بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ...  بیشتر

3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تاب‌آوری شناختی در نمونه‌ای از جامعه ایرانی

سیده اسماء حسینی؛ حنانه محمدی؛ زینب سعادت

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.57320.2113

چکیده
  تاب‌آوری به عنوان فرایند سازگاری مثبت در مواجهه با منابع قابل توجه استرس، دارای انواعی است و یکی از انواع آن که جدیداً مورد توجه قرار گرفته است، تاب‌آوری شناختی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تاب‌آوری شناختی (CRS) در نمونه‌ای از جامعه ایرانی بود. جهت انجام پژوهش، ابتدا کار ترجمه و بازترجمه نسخه ...  بیشتر

4. بررسی جایگاه رویکرد پژوهش محوری در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون

نظام هاشمی؛ روژینا احمدپور؛ سیدبهاالدین کریمی

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.60357.2175

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی جایگاه رویکرد پژوهش‌ محوری در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون انجام پذیرفت. پژوهش توصیفی، از نوع تحلیل محتوا با بکارگیری روش آنتروپی شانون است. جامعه آماری شامل کلیه متن، تصویر، خودآزمایی و فعالیتها کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی است. نمونه آماری بصورت کل شماری است. ابزار ...  بیشتر

5. بررسی ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامه حس عاملیت در آموزش مجازی

کامران شیوندی

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.62162.2200

چکیده
  پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه حس عاملیت دانشجویان در آموزش به شیوه مجازی انجام شده است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 بود (16500 نفر). بر اساس فرمول کوکران، نمونه‌ای برابر با 367 نفر بر اساس روش تصادفی چندمرحله‎ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه حس ...  بیشتر

6. مطالعه کیفی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس تجربه زیسته مشاوران مدرسه

مهدی وجدانی همت؛ آتوسا کلانتر هرمزی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش

دوره 11، شماره 42 ، زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.58045.2128

چکیده
  چکیده چکیده چکیده چکیدهدر نظام ‌آموزشی ایران، هدایت تحصیلی دانش‌آموزان به منظور ارتقا آمادگی تحصیلی/شغلی و دست‌یابی به موفقیت‌، از وظایف مشاوران مدرسه است. مطالعه حاضر با هدف پدیدارشناسی تجارب زیسته 10 نفر از مشاوران مدارس شهر تهران، در سال تحصیلی 99-1398 به روش نمونه گیری دردسترس انجام شد. تحلیل مضامین و کدگذاری مصاحبه‌ها به روش ...  بیشتر