نویسنده = امید شکری
تعداد مقالات: 6
3. مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 137-158

10.22054/jem.2017.12998.1368

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ زهره السادات سادات اخوی؛ معصومه عبدالخالقی


4. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 23، بهار 1395، صفحه 77-97

10.22054/jem.2016.5737

امید شکری؛ محمد حسین سنایی پور؛ زهرا رویایی؛ زهرا قره تپه ای


5. ویژگی های روان‌سنجی نسخة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت در دانشجویان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 41-60

10.22054/jem.2015.3900

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ حسین پورشهریار؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ زهره سادات اخوی؛ هانیه لواف