تحلیل روان‌سنجی نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت-های استرس‌زا در دانشجویان

سمیه محبی؛ امید شکری؛ علی خدایی

دوره 10، شماره 40 ، تیر 1399، ، صفحه 87-113

https://doi.org/10.22054/jem.2020.40240.2025

چکیده
  سیاهه مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا یک ابزار شناخته شده جهانی برای اندازه‌گیری روش‌های مقابله با استرس قلمداد می‌شود. با این وجود، پژوهش دربارة کاربردپذیری نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت‌های استرس زا هنوز در ابتدای راه است. پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة کوتاه سیاهة مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا (CISS-SF؛ اندلر و پارکر، ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سلامت تحصیلی: چشم اندازی بر نظریه های معاصر انگیزش پیشرفت

پروین صالح زاده؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی

دوره 8، شماره 30 ، دی 1396، ، صفحه 61-105

https://doi.org/10.22054/jem.2018.26157.1634

چکیده
  مقدمه: ضرورت سرمایه گذاری هرچه‌بیشتر فکری/اطلاعاتی پیرامون تحلیل روشمند نشانگرهای ذهنی اثربخشی زندگی تحصیلی و اهمیت اجتماع اَشکال متفاوت رفتارهای منتخب برای پاسخ‌دهی به مطالبات زندگی تحصیلی و تبعات مختلف انتخاب گزینه های رفتاری چندگانه در شکل دهی به نیمرخ شناختی، انگیزشی و رفتاری یادگیرندگان، ضرورت توسعة ابزاری با هدف سنجش مدل‌های ...  بیشتر

مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ زهره السادات سادات اخوی؛ معصومه عبدالخالقی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، ، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22054/jem.2017.12998.1368

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده (PSRS؛ شولتز، ییم، زوکالا، جانسن و شولتز، 2011) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر 324 دانشجوی کارشناسی (130 پسر و 194 دختر) به PSRS و مقیاس سازگاری هیجانی (EAM؛ رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز، 2007) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی

امید شکری؛ محمد حسین سنایی پور؛ زهرا رویایی؛ زهرا قره تپه ای

دوره 6، شماره 23 ، فروردین 1395، ، صفحه 77-97

https://doi.org/10.22054/jem.2016.5737

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی مقیاس سازگاری هیجانی (EAM؛ رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز، 2007) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعه همبستگی حاضر 324 دانشجوی کارشناسی (130 پسر و 194 دختر) به EAM، مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده (PSRS؛ شولتز، ییم، زوکالا، جانسن و شولتز، 2011) و نسخة تجدید نظر شدة دوم نیمرخ سبک ...  بیشتر

ویژگی های روان‌سنجی نسخة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت در دانشجویان

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ حسین پورشهریار؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ زهره سادات اخوی؛ هانیه لواف

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22054/jem.2015.3900

چکیده
  زمینه: سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت یک مدل چندبعدی از اعمال خودآغازگر و ادراکاتی است که به حفظ و افزایش سطح رفاه، خودشکوفایی و رضامندی فرد کمک می‌کند. هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة تجدید نظر شدة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت (HPLP-II؛ والکر، اسچریست و چندر، 1995) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعه ...  بیشتر

فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی: آزمون تغییرناپذیری ساختار عاملی در بین نوجوانان دختر و پسر ایرانی

ریحانه پاسبانی؛ امید شکری

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، ، صفحه 75-102

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (AESI) در دو جنس بود. روش: 680 دانش‌آموز دبیرستانی (327 پسر و 353 دختر) به فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (AESI) پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی بین‌جنسی AESIیا تغییرناپذیری ساختار عاملی AESI در دو جنس از تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی استفاده شد. یافته‌ها: ...  بیشتر