نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی آزمون خصوصیات جسمی، خلقی و عاطفی متناسب با ویژگی های فرهنگی جامعه ایرانی بود. برای این منظور پژوهش در دو مرحله مقدماتی و اصلی اجرا شد. در مرحله مقدماتی پرسشنامه ای با 51 سوال تنظیم و روی 52 نفر بیمار روانی و 52 فرد سالم اجرا گردید و در مرحله اصلی آزمون روی نمونه ای به تعداد 2335 نفر که به طور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید. در مرحله مقدماتی روایی صوری، روایی ملاکی با آزمون MMPI و روایی تفکیکی محاسبه شد. نتایج حاکی از آن بود که پرسشنامه مذکور از روایی خوبی برخوردار است. همچنین ضریب همگونی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر دو گروه به ترتیب 92% و 93% به دست آمد. در مرحله اصلی، روایی پرسشنامه بر اساس تحلیل عامل محاسبه شد. مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر 63% به دست آمد. بر اساس آزمون اسکری و با پیش فرض ارزش ویژه بالاتر از 1، 13 عامل استخراج شد. پس از حذف عامل های اضافی، از 13 عامل اکتشافی 6 عامل اصلی باقی ماند. ضریب همبستگی بین نمره هر سوال با نمره کل آزمون به عنوان شاخص همسانی درونی محاسبه شد. تمام ضرایب فوق معنی دار و در حد مطلوب بودند. روایی ملاکی پرسشنامه از طریق اجرای همزمان پرسشنامه مذکور با آزمون SCL روی 320 نفر به دست آمد که کلیه ضرایب با اطمینان بیش از 99 درصد اطمینان معنی دار بود. روایی تفکیکی نیز در نمونه 2335 نفر از طریق محاسبه تفاوت میانگین نمرات دانش آموزان و دانشجویان و نیز دختران و پسران در عوامل ششگانه محاسبه شد. اعتبار پرسشنامه از روش بازآزمایی نیز مورد بررسی قرار گرفت که ضرایب همبستگی بین دو بار اجرا در سطح اطمینان 99 درصد معنادار بود. در پایان هنجار آزمون به دست آمد که به ترتیب نمرات Z نرمال و T محاسبه شد و مدل هنجاری شش ضلعی نیز به تفکیک گروه های نمونه دانش آموز، دانشجو، دختران و پسران ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardizing the Physical, Mood and Affective characteristics Inventory

نویسنده [English]

  • shokuh o sadat bani jamali

چکیده [English]

The present study was aimed at standardizing the Physical, Mood and Affective characteristics Inventory in accordance with cultural attributes of Iranian society. The study was accomplished in two preliminary and final stages. In preliminary stage, an inventory consisting of 51 items was administered on 52 subjects with mental illness and 52 subjects who were mentally healthy. In final stage, the inventory was administered on a randomly selected sample, comprising 2335 subjects. In preliminary stage, the formal validity, criterion validity in relation to MMPI (short form) and differential validity were calculated. The results indicated that the inventory had desirable validity. In addition, the consistency coefficient of the inventory was obtained utilizing cronbach's a- method for both patient and non-patient groups (0.92 and 0.93, respectively). In final stage, the validity of inventory was calculated using factor analysis. The obtained value of Bartlett's test of sphericity was 0.63. 13 factors were derived based on scree test and with the preassumption of eigenvalue above (1). Omitting the extra factors, 6 out of 13 exploratory factors were left, as the main ones. The correlation Coefficient of each item score with the total score was calculated the index of internal consistency. The obtained coefficients were all significant (p<0/001). The criterion validity of the inventory, gained through concurrent administration with SCL-90 test on 320 subjects, was significant(p<0/001). Differential validity for the main sample (n=2335) was obtained by calculating the differences of mean scores for high school and college students, as well as boys and girls separately, on six factors. The reliability of the inventory was obtained utilizing, loop method. The value of total reliability coefficient, along with reliability coefficient, along with reliability coefficient in case of items omission, were a=0/9006 and a=0/9566 for the first and econd administrations respectively. The reliability of the inventory was also gained through test-retest method, with the correlation coefficient being signification at 0.99 level of confidence. Ultimately, the inventory norm, T and Z normal scores were obtained and normative hexagonal model was presented for sample groups separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • standardizing
  • reliability
  • validity
  • norming
  • physical
  • Mood and Affective characteristics