نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 هیئت علمی دانشگاه علاممه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات تخصصی آزمون فراگیر رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور در سال 1385 بوده است. بدین منظور از بین کلیه شرکت کنندگان در آزمون فراگیر رشته روان شناسی، یک نمونه 2000 نفری از آزمودنی ها به کمک نرم افزار SPSS به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس این نمونه 2000 نفری به صورت تصادفی به دو گروه 1000 تایی تقسیم شد. یکی از این نمونه ها جهت برآورد پارامترها و نمونه دیگر جهت برازش مدل با داده ها مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن طبق نظریه کلاسیک اندازه گیری علاوه بر محاسبه توزیع فراوانی گزینه های انحرافی و واریانس سوالات، ضریب دشواری، ضریب تمیز و ضریب پایایی آزمون محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن بر اساس نظریه سوال – پاسخ، ابتدا مفروض ها تک بعدی بودن و استقلال موضعی بررسی گردید. در این تحقیق جهت تعیین تک بعدی بودن، کلیه آزمون های تخصصی رشته روان شناسی با برنامه TESTFACT مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل آزمون های مذکور نشان داد که کلیه آزمون ها تک بعدی هستند و در نتیجه مفروضه استقلال موضعی نیز برقرار است. تحلیل گزینه های انحرافی نشان می دهد که گزینه های انحرافی تمام سوالات، هم احتمال نیستند و عملکرد معیوبی داشته اند. در عین حال علیرغم این که میانگین تمامی آزمون ها پایین تر از نمره ملاک است اما به نظر می رسد که مشکلات در درس فلسفه بیشتر بوده و این آزمون در شکست تحصیلی آزمودنی ها تاثیر بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Characteristics of Specialized Items of Distance Education Psychology Examinations Held by Payame Noor University in 2006

نویسندگان [English]

  • jalil younesi 1
  • ali delavar 2
  • mohammad reza falsafi nejhad 3

چکیده [English]

This study aims to investigate the psychometric characteristics of specialized items of distance education psychology examinations held by Payame Noor University in 2006. To do this, 2000-subject sample was randomly selected from among all those sitting for the distance education psychology exam. Then, the sample group was randomly divided into two 1000-subject groups; one of which was used for parameter estimation, and the other for testing model-data fit. In order to analyze the test and its items based on the classical test theory (CTT), in addition to calculating frequency distribution of distracters, items variance, difficulty index, discrimination index and reliability coefficient of the test were computed. In order to analyze the test and its items based on the item- response theory (IRT), assumptions of unidimensionality and local independence were first examined. In this piece of research, in order to determine unidimensionality, all specialized psychology exams were studied in terms of factor analysis by TESTFACT Program. Results of the analyses of the above exams suggested that all of them are unidimensional, and therefore local independence assumptions are verified. Model-data fit was explored by means of BILOG-MG software, and finally, items' parameters (difficulty, discrimination and guessing) estimated along with subjects' ability parameters were extracted. Distracters' analysis showed that all items' distracters were not homogeneous in terms of probability and have had poor performance. It also indicated that in psychology and sociology exams, two-parameter model, and in philosophy exam, three- parameter model were best fit for test items. At the same time, despite the fact that mean of all exams was lower than the criterion score, it seems that the difficulties in the subject of philosophy have been more and this exam had more impact on the subjects' academic failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CTT
  • IRT
  • TESTFACT
  • BILOG-MG
  • Payame Noor University
  • Distance Education
  • Examination