نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئ علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقیاس پنج بزرگ-نسخه کوتاه، نسخه 10 سوالی مقیاس پنج بزرگ می باشد. که اخیرا توسط رامستد و جان در سال 2007 تهیه شده است. این ابزار بخاطر محدودیت زمانی در مواقعی به کار می رود که طرح تحقیقی، امکان استفاده از پرسشنامه بلند را نمیدهد. ضمن این که BFI-10 کوتاه ترین پرسشنامه موجود برای سنجش ویژگی های شخصیت می باشد که در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه این کار را انجام می دهد. روش: این پژوهش در یک بررسی زمینه یابی و پس رویدادی انجام شده و از نوع توصیفی – مقطعی است. نمونه ای به حجم 317 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه های اصلی ساختار پنج عاملی مقیاس مورد بررسی را تایید کرد. به منظور بررسی روایی همگرا از اجرای همزمان نسخه بازنگری شده نسخه بلند مقیاس پنج بزرگ استفاده شد که حاکی از روایی مطلوب بود. همچنین ضرایب پایایی از نوع بازآزمایی، تنصیفی و همسانی درونی نیز مطلوب گزارش شد. بحث و نتیجه گیری: یافته های مربوط به تحلیل عاملی مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی بوده و ضرایب روایی و پایایی نیز به نتایج تحقیق قبلی نزدیک بود. با توجه به خصوصیات روان سنجی مطلوب، ابزار حاصل از پژوهش حاضر می تواند به عنوان ابزار مناسب برای غربال کردن نمونه های بیشتر در پژوهش های مرتبط با سنجش شخصیت کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validating of the Big Five Inventory (BFI-10): A very brief measure of the five factor personality model

نویسندگان [English]

  • ali mohammad zadeh 1
  • mahmud najafi 2

چکیده [English]

The Big Five Inventory (BFI-10) is a shorter, 10 item version of the BFI. It was designed to be used when time limitations in a research protocol does not allow using the longer BFI. It measures personality in one minute or less. In this report, we evaluate 10-item measures of the Big-Five personality dimensions. The current study was conducted in survey and cross sectional as well as ex-post facto research context. A group of 317 randomly selected normal participants took part in this research. Principal component analysis extracted five factors which were labeled big five traits. However, for this scale other type of validity (convergent validity) and three reliabilities (test, retest, split half and internal constancy) were reported. The factor analysis and validity reliability coefficients demonstrated the same factor structure that previously found. Based on these results, it was concluded that BFI-10 contain good validity and reliability in Iranian population and it can be used, as valid measure in personality screening studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • Big Five Inventory-10
  • factor analysis
  • validity
  • reliability