نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اساسی این پژوهش وارسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشناهم اضطراب سلامت در یک نمونه غیر بالینی ایرانی است. به این منظور و پس از ترجمه و آماده سازی گام های زیر برداشته شد. نخست به منظور وارسی ساختار عاملی F-SHAI پرسشنامه در نمونه ای از 519 نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه های تهران که به شیوه نمونه برداری در دسترس انتخاب شده بودند اجرا شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی موازی نشان داد که F-SHAI در قالب 3 عامل مفهوم سازی می شود: احتمال بیماری، پیامدهای منفی بیماری و اشتغال ذهنی با بیماری. نتایج حاصل از محاسبه آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی بین عبارات آزمون و نیز بررسی ضریب بازآزمایی حاکی از مناسب بودن پایایی F-SHAI بود. در گام دوم به منظور بررسی اعتبار همگرا و واگرای F-SHAI بود. در گام دوم به منظور بررسی اعتبار همگرا و واگرای F-SHAI و خرده مقیاس های آن، همبستگی پیرسون بین نمره های F-SHAI و خرده مقیاس های آن با نمره های 472 نفر از افرادی که پرسشنامه های نگرش نسبت به بیماری و عواطف مثبت و عواطف منفی را تکمیل کرده بودند محاسبه شد. نتایج این تحلیل ها نیز ضمن تایید اعتبار همگرا و واگرای F-SHAI نشان داد که هر سه خرده مقیاس این پرسشنامه دارای اعتبار همگرا است. همچنین نتایج مذکور موید اعتبار واگرای دو مقیاس از سه مقیاس F-SHAI است. در مجموع نتایج این مطالعه شواهد قابل توجهی را در مورد اعتبار و پایایی قابل قبول F-SHAI در جمعیت غیر بالینی ایرانی فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of a Persian version of the short form of health anxiety inventory in non-clinical Iranian populations

نویسندگان [English]

  • saeedeh panahi 1
  • mohammad ali asghari moghadam 2
  • mohamad reza shaeeri 2
  • somayeh eghtedar nejhad 1

چکیده [English]

This paper examines the psychometric properties of a Persian version of the Short form of Health Anxiety Inventory (F- SHAI) among non-clinical Iranian population. After translation of the SHAI from English into Persian and pilot testing, the following steps were taken: first, the F-SHAI was administered to 519 healthy students or employees from a number of universities in Tehran. The results of principal component analysis with Varimax rotation showed that three factors best explained the F-SHAI structure amongst the study sample. These factors were (1) “Illness Probability”, (2) “Illness Consequences”, and (3) “Preoccupation with Illness”. Cronbach alphas, mean inter-item correlations and test-retest coefficients (with 21-day interval) showed that this solution was reliable. Second, in order to examine the convergent and divergent validity of the F-SHAI and its 3 subscales, 472 participants from the original sample (i.e., 519) completed the two measures of Illness Attitude Scale (IAS) and Positive and Negative Affects Scales (PANAS). Pearson correlations were calculated between the F-SHAI and its 3 subscales with the total scores of the IAS and positive affect and negative affect of the PANAS. These results provide further support for the convergent validity of the F-SHAI and its 3 subscales. Furthermore, these results confirme the divergent validity of the F- SHAI and the two subscales of “Illness Probability” and “Illness Consequences”. The authors suggest that the F-SHAI and its 3 subscales are sufficiently valid and reliable for research purposes in the Iranian population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short form of Health Anxiety Inventory
  • Factorial structure
  • reliability
  • validity