نویسنده = کارشکی، حسین
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد

دوره 9، شماره 35، بهار 1398، صفحه 191-212

10.22054/jem.2019.37779.1857

شیوا زارع زاده خیبری؛ سید امیر امین یزدی؛ شهربانو عالی؛ حسین کارشکی


2. رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد

دوره 6، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 171-200

10.22054/jem.2017.12594.1359

حسین کارشکی؛ محمد کوهی؛ زهرا آهنی


4. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 135-163

10.22054/jem.2017.6239.1191

سیده سلیل ضیایی؛ فریبا زرانی؛ فرشته موتابی؛ حسین کارشکی؛ شهریار شهیدی


5. ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 43-60

10.22054/jem.2015.323

منصوره بختیاری فایندری؛ مجتبی بذرافشان مقدم؛ محمدرضا بذرافشان؛ حسین کارشکی