ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می‌باشد که رهبر، مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می‌گیرد و موجب القای غرور و افتخار در آنان می‌گردد. هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران مجتمع‌های آموزشی صالح‌آباد در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی بود. جامعة آماری شامل 541 نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی ‌بود. از این تعداد 226 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از شیوة نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب ‌شدند و پس از توزیع پرسشنامه‌ها، 206 پرسشنامه جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت سنجش روایی مقیاس نفوذ آرمانی، از روایی محتوایی، روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. نتایج نشان ‌داد که همبستگی مقیاس محقق‌ساختة نفوذ آرمانی و مقیاس نفوذ آرمانی اطهری 88/0 (05/0 ›P) و رابطة آنها‌ در سطح 001/0 معنادار می‌باشد. تحلیل عاملی اکتشافی، نفوذ آرمانی را در چهار مولفة الگودهی نقش، بصیرت و چشم‌انداز، احترام و ارزش‌های اخلاقی دسته‌بندی نمود. همچنین در نتایج تحلیل عاملی تاییدی، میزان شاخص‌های برازش از جمله: : GFI68/0، NNFI: 98/0، :CFI98/0، AGFI: 64/0، :NFI 97/0 و RMSEA: 09/0 به دست آمد. برای محاسبة پایایی مقیاس نفوذ آرمانی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که 97/0 به دست آمد. بر این اساس، مقیاس محقق‌ساختة نفوذ آرمانی از پایایی بالایی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Constructing and Validating the Scale of Idealized Influence of Principals

نویسندگان [English]

  • Mansooreh Bakhtiari 1
  • Mojtaba Bazrafshan 2
  • Mohammad Reza Bazrafshan 2
  • Hossein Karshaki 2
چکیده [English]

Many studies investigated Transformational Leadership (TL). Idealized Influence (II) is one of TL dimensions with relying it the followers respect leaders and trust him/her. This may cause instilling pride and attribute them. The purpose of this study was assessing II of principals in educational complexes in Saleh-abad city in 2011-12 academic year. Method of the research was survey. Statistic society was 541 teachers of primary and junior secondary schools. The sample was 226 people selected by a proportional sampling. For assessing II a researcher-made scale was developed, and its validity was approved by exploratory and confirmatory factor analysis. The results indicated the correlation II a researcher-made scale and II scale of Athari 0/88 (p < 0/05), and their relationship was significant in 0/001 level. Exploratory factor analysis divided II in four components of role modeling, insight and perspective, respect, and ethical values. In addition, confirmatory factor analysis showed that, measures of indicators, GFI: 0/68, NNFI: 0/98, CFI: 0/98, AGFI: 0/64, NFI: 0/97, RMSEA: 0/09, are achieved. Chronbach Alpha confirmed the reliability of the scale for 0/97. The results indicated that the Mean of principals II was higher than the proposed average and the II of principals was in a desirable level. Measures of t-test showed that the difference between the mean and the proposed average was significant in 0/001 level.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • idealized influence
  • ethical values
  • insight and perspective
  • Respect
  • role model