ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ---

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زمینه: توسعه و پرورش روحیه پژوهشگری از جمله آرمان‌های نظام آموزش‌و‌پرورش رسمی قلمداد می‌شود که تحول و نوآوری را برای نسل آینده به ارمغان خواهد آورد. هدف: هدف این مطالعه تهیه ابزاری برای سنجش روحیه پژوهشی دانش‌آموزان بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی آزمون‌سازی بوده است. با استفاده از مبانی نظری مرتبط با روحیه پژوهشی، مؤلفه‌های سازنده این ویژگی شناسایی و گویه‌های مقیاس تدوین شد. تعداد 1425دانش‌آموز به روش خوشه‌ای – کومه‌ای انتخاب شدند. روایی به شیوه‌های محتوایی و از نوع داوری تخصصی، تحلیل عاملی و روایی ملاکی و پایایی به شیوه‌های بازآزمایی و همسانی درونی آلفای کرونباخ محاسبه شد. تحلیل سؤالات از طریق همبستگی با نمرات مقیاس‌ و تأثیر حذف سؤال بر شاخصه های واریانس و پایایی تعیین شد. یافته‌ها: همبستگی نمره کل آزمون با آزمون گرایش به تفکر انتقادی 45/0 به دست آمد. تحلیل عاملی چهار مؤلفه کنجکاوی، پشتکار، مدیریت اعمال تکانشی و توانایی انجام کارگروهی را تائید نمود. پایایی آزمون از طریق بازآزمایی با فاصله 15 روز برابر با 80/0 و از طریق همسانی درونی آلفای کرونباخ برابر با 81/0 مشاهده شد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به میزان پایایی و روایی به‌دست آمده، مقیاس روحیه‌پژوهشی می‌تواند مورد استفاده محققان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of the Scale of Research spirit among Girl students of High school in Mashhad

نویسنده [English]

  • Behrooz Mahram 2
چکیده [English]

The development and foster of Research spirit is one of the formal education system goals that will bring change and innovation for students. The purpose of study was construction a tool for measuring student's Research spirit .The method of study was Descriptive (Survey- testing). For the first stage of study, dimensions of research spirit were identified by review of theoretical foundations of research spirit and developed items for pilot study. A sample of the 1425 girl students were selected by probability and non-probability Sampling (cluster-convenience sampling). The validity of questionnaire was studied by Content validity, professional judgment, Factor analysis and criterion validity and the reliability of questionnaire was calculated by test-re-test and internal consistency of Cronbach's alpha. Analysis of questions was determined by the correlation with scores of the scale and impact of the removal of questions on variance and reliability. Correlation of Convergent validity of the scale with Critical thinking orientation scale was 0/45 (sig ≤ 0.001). The result of factor analysis showed fourth factors: Perseverance, impulsive practice management, curious and the ability to perform team working. The reliability of scale by using test-retest after 15 days was 0.80 and the internal consistency with Cronbach's alpha was 0.81. Therefore, according to results of reliability and validity, the scale of Research spirit can be used by researchers as appropriate test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Research spirit"
  • "Test"
  • "Girl students"
  • "High school"
  • "Mashhad"