نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: از نظر کرلینجر تحلیل عاملی یک روش آماری در جهت اصل ایجاز علمی است. این تکنیک می تواند به کاهش چندگانگی، تلخیص روابط بین متغیرها، ایجاز و سادگی هر چه بیشتر بینجامد، وابستگی بین متغیرها را تعیین کرده و تفسیر علمی را تسریع نماید. هدف: هدف مقاله حاضر کاربرد تحلیل عاملی برای وزن دهی به گویه های موجود در مقیاس های روان شناختی و تربیتی است. یعنی کشف مناسب ترین سوال ها با بیشترین وزن و اهمیت برای قضاوت در مورد افراد گروه نمونه با استفاده از تحلیل عاملی است. روش: در پژوهش توصیفی حاضر، از داده های مربوط به خرده آزمون علائم روان شناختی و فیزیولوژیکی مقیاس میزان، منابع و علائم استرس معلمان که بر روی 430 نفر از دبیران آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی اجرا شده بود استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو روش با استفاده از آزمون فریدمن در رتبه بندی گویه ها تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که کارایی روش تحلیل عاملی نسبت به روش وزندهی با مقادیر ثابت برای همه گویه ها و وزن دهی در رتبه بندی شاخص ها در سطح بهینه ای قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

implication of Factor Analysis in Weighting the Items in Comparison to S’redetermined Constant Weights in Psychological and Educational Measurements

نویسندگان [English]

  • mojtaba habibi 1
  • balal izanluo 2
  • ebrahim khodai 2

چکیده [English]

According to Kerlinger (1P86), factor analysis is a statistical method serving “scientific parsimony principle”. This technique can be used to reduce multiplicity between variables, purify the relationships among variables, and maximize simplification. In fact, this technique determines The dependency among measures and variables and facilitates scientific interpretation. The purpose of the present study is to introduce the application of factor analysis for assigning weight to the variables, exploring the simplest and the most feasible indices with highest weight and significance of evaluation of the sample group, and determining the factor loading for each of the scale items on every one of the explored factors. In the present descriptive study, the data related to the psychological and physiological symptoms of stress among 430 high school teachers of West Azerbaijan Province (105 teachers of physical education and 298 teachers of other fields) were utilized. In the analysis of the data using method of factor analysis, weight was assigned to items and in the next stage, the weight of each item based on the weight of that indicator in the related factor would be used instead of constant weight equal one, in order to come up with final scores of subjects. Results show that there is a significant difference between the two methods in determining the weight of the items by Friedman. Referring to the results, it could be concluded that efficacy of factor analysis in comparing with other ranking methods of indicators was in optimum level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factor analysis
  • Weight Assigning to items
  • Psychological and Physiological Symptoms of Stress