نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه اصفهان

3 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر کودکان فرم 4 و هوش های چندگانه مبتنی بر نظریه گاردنر، در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 30 نفر از دانش آموزان بوده است که به روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین جامعه ی مورد نظر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از: پرسشنامه هوش چند گانه ی گاردنر و آزمون هوش و کسلر فرم 4. برای تجزیه و تحلیل داد ه ها از روش آماری ضریب همبستگی استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد دانش آموزان در خرده مقیاس های هوش کلامی – زبانی گاردنر و مفاهیم تصویری و کسلر و نیز بین هوش فضایی – دیداری گاردنر با خرده مقیاس های رمز نویسی و سرعت پردازش و کسلر و نیز بین هوش فضایی – دیداری گاردنر با خرده مقیاس های رمز نویسی و سرعت پردازش وکسلر و نیز بین هوش فضایی – دیداری گاردنر با خرده مقیاس های رمز نویسی و سرعت پردازش وکسلر و نیز بین هوش بین فردی گاردنر با خرده مقیاس های فراخنای ارقام و مفاهیم تصویری و کسلر و نیز بین هوش درون فردی گاردنر و فراخنای ارقام وکسلر رابطه معناداری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که در استفاده از پرسشنامه های هوش چند گانه مبتنی بر نظریه گاردنر، به عنوان یک آزمون تشخیصی هوش در مفهوم سنتی آن می بایست احتیاط نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Students’ Psychological Profile in Wechsler Intelligence Test for Children - Fourth Edition-’ (WISC IV) and Multiple Intelligence (MI) Based on Gardner’s Theory

نویسندگان [English]

  • razieh ahromi 1
  • salar faramarzi 2
  • mojhgan shushtari 1
  • ahmad aabedi 3

چکیده [English]

The present study aims to examine the relationship between students’ psychological profile in Wechsler intelligence test for children -fourth edition- (W1SCJV) and multiple intelligence (Ml) based on Gardner's theory among students of fifth grade elementary school in Isfahan city. The study was descriptive and correlative. Sample population consisted of 30 students who were selected using multistage sampling. The measuring instruments used were Gardner’s multiple intelligence questionnaires and Wechsler intelligence scale for children -fourth edition- (WiscJV). The data was analyzed using correlation coefficient. The results of this study showed that there are significant relationships between Gardner’s verbal-linguistic intelligence subscales and Wechsler’s visual concepts, between Gardner’s visual-spatial intelligence and Wechsler’s encoding and speed, between Gardner’s interpersonal intelligence and Wechsler’s digit span and visual concepts subscales, and finally between Gardner's intrapersonal intelligence and Wechsler’s digit span (p<0/05). However, there was no significant relationship between other subscales. It can be concluded that Gardner's multiple intelligence questionnaires should be used circumspectly as a diagnostic test for measuring intelligence in traditional sense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Multiple Intelligence
  • Gardner
  • Wechsler
  • Educational Performance