دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 1-182 
2. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خلق و منش در کودکان پیش دبستانی

صفحه 39-64

مهناز علی اکبری دهکردی؛ فرهاد شقاقی؛ علی اصغر کاکو جویباری؛ مریم زارع؛ زینب شایقیان؛ فاطمه امیر آبادی؛ فائزه خالقی دلاور؛ حسینیه شهریاری


3. تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه تفکرات شغلی

صفحه 65-84

حسن محمد طهرانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ سیمین حسینیان


7. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

صفحه 155-182

خدیجه فولادوند؛ مهری سلطانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ زهرا شعاعی