1. استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه نگرانی های سلامت برای دانشجویان ایرانی دوره های کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران

علی دلاور؛ مسعود براتیان؛ حسین بجامی؛ معصومه مسعودیان

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1391، صفحه 1-38

چکیده
  زمینه: توجه به سلامتی نه از دیدگاه بالینی بلکه از منظر سلامت اجتماعی نگاه تازه ای به سلامتی فراتر از صرفا فقدان بیماری یا ناتوانی بوده و با تاکید بر ارزیابی شخصی افراد از سلامتی خود به کامل بودن عملکرد جسم ذهن و تطابق اجتماعی اشاره دارد سنجش سلامت و مولفه های تشکیل دهنده آن یعنی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد نیاز به ابزار ویژه ای ...  بیشتر

2. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خلق و منش در کودکان پیش دبستانی

مهناز علی اکبری دهکردی؛ فرهاد شقاقی؛ علی اصغر کاکو جویباری؛ مریم زارع؛ زینب شایقیان؛ فاطمه امیر آبادی؛ فائزه خالقی دلاور؛ حسینیه شهریاری

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1391، صفحه 39-64

چکیده
  زمینه: خلق و خو در دوران کودکی از عوامل مهم تعیین کننده مشکلات هیجانی آتی و ابتلا به مشکلات روانپزشکی آینده است لذا بررسی و شناخت زود هنگام خلق و خوی دشوار و خلق و خوهایی که به نحوی باعث ایجاد مشکل در آینده خواهند شد ضرورت می یابد. برای نیل به این مقصود وجود وسیله مناسب ارزیابی هم ضرورت دارد. هدف: از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی ...  بیشتر

3. تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه تفکرات شغلی

حسن محمد طهرانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ سیمین حسینیان

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1391، صفحه 65-84

چکیده
  زمینه: برخی از افراد در تصمیم گیری شغلی دارای مشکلاتی هستند. تفکرات ناکارآمد درباره خود و قابلیت های تصمیم گیری بصورت بی تصمیمی، اضطراب و افسردگی نمایانده می شود که می تواند مانعی برای رشد حرفه ای باشد. سیاهه تفکرات شغلی بر اساس رویکرد پردازش اطلاعات شناختی، مبتنی بر ارزیابی و مداخله، به منظور بهبود کیفیت تصمیم گیری افراد تهیه شده ...  بیشتر

4. ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران

ندا بداقی؛ نور علی فرخی؛ حسن اسد زاده

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1391، صفحه 85-108

چکیده
  پیشینه: برای آگاهی از هویت جنسیتی نوجوانان باید ابزار سنجشی تدوین شود تا بتوان به اطلاعات دقیق تر در این حوزه دست یافت؛ ابزاری که بر مبنای نظریه ای منسجم بنا شده ویژگی های روان سنجی آن مورد تائید قرار گرفته و استاندارد شده باشد. در بررسی هویت جنسیتی نوجوانان به جای تشخیصی که طی ساعت ها از طریق مصاحبه و مشاوره صورت می گیرد با ساخت و رواسازی ...  بیشتر

5. شناسایی مقیاس های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه

میرزا حسن حسینی؛ رومینا فرهادی نهاد

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1391، صفحه 109-132

چکیده
  زمینه: تصویر ذهنی مثبت از برند تاثیر بسزایی در تصمیم گیری برای ورود به دانشگاه دارد و امروزه توجه بسیاری از دانشگاه ها در سراسر دنیا قرار گرفته است. با توجه به تحقیقاتی که در زمینه سنجش و طبقه بندی ابعاد تصویر ذهنی دانشگاه توسط محققان مختلف انجام شده اما نظر واحد در ارتباط با سنجش آن وجود ندارد. بدین منظور پیشنهاد شده تصویر برند دانشگاه ...  بیشتر

6. کاربرد تکنیک های مدل یابی چند سطحی در تحلیل داده های تیمز 2007 و مقایسه آن با تحلیل یک سطحی

زهرا نقش؛ اعظم مقدم

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1391، صفحه 133-154

چکیده
  زمینه: در رویکرد سنتی تحلیل داده های IEA از مدل های آماری یک سطحی استفاده می شد. در حالی که در ساختار مدل های خطی سلسله مراتبی، هر یک از سطوح به طور متداول توسط زیر مدل خود معرفی می شود و روابط بین متغیرها را در داخل سطح مشخص شده بیان می کنند و تعیین می کنند که چگونه متغیرها در یک سطح روابط موجود در سطح دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف: ...  بیشتر

7. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

خدیجه فولادوند؛ مهری سلطانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ زهرا شعاعی

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1391، صفحه 155-182

چکیده
  زمینه: برخی از محققان معتقدند بدون مشغولیت تحصیلی، یادگیری رخ نمی دهد که این مطلب نشان دهنده اهمیت مشغولیت تحصیلی در یادگیری است. هدف: این پژوهش با هدف تعیین مشخصه های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینو انجام شده است. روش: پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینو بر روی نمونه ای به حجم 358 نفر از دانش آموزان که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ...  بیشتر