ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پیشینه: برای آگاهی از هویت جنسیتی نوجوانان باید ابزار سنجشی تدوین شود تا بتوان به اطلاعات دقیق تر در این حوزه دست یافت؛ ابزاری که بر مبنای نظریه ای منسجم بنا شده ویژگی های روان سنجی آن مورد تائید قرار گرفته و استاندارد شده باشد. در بررسی هویت جنسیتی نوجوانان به جای تشخیصی که طی ساعت ها از طریق مصاحبه و مشاوره صورت می گیرد با ساخت و رواسازی یک پرسشنامه هویت جنسیتی می توان در زمان بسیار اندک فرد یا گروهی از افراد را از نظر وضعیت هویت جنسیتی شناسایی کرد. نتایج: پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان دارای 91 سوال و چهار مقیاس هویت موفق، هویت زودرس، هویت دیررس و هویت آشفته بود. روایی سازه ی پرسشنامه با استفاده از مدل تحلیل عاملی با روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس بررسی شد و سرانجام 4 عامل از آن استخراج گردید. برای بررسی روایی ملاکی پرسشنامه نیز از دو آزمون پرسشنامه سنجش حالات هویت و پرسشنامه نقش جنسیت بم استفاده شد. ضریب اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل سوالات و مقیاس های آن محاسبه شد که مقدار آن از 73% تا 82% متغیر بود. هنجارهای پرسشنامه پس از مقایسه نمره های دانش آموزان دختر و پسر برای هر کدام از مقیاس های چهار گانه بر حسب رتبه درصدی و نمره های تراز شده z و t محاسبه و تدوین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and Standardization of Teenagers’ Gender Identity Questionnaire: A Case Study of 15-18 Year-Old Teenagers of Tehran

نویسندگان [English]

  • neda badaghi 1
  • nur ali farokhi 2
  • hasan asad zadeh 1
چکیده [English]

The present study aims to prepare and standardize a teenagers' gender identity questionnaire for 15-18 year-old teenagers of Tehran city. The questionnaire included 91 questions measuring four scales, including successful identity, premature identity, serotinous identity and troubled identity. 580 high-school students (454 females and 126 males) of Tehran city in the school year 2010-2011 were randomly selected as the sample volume. The construct validity of the questionnaire was assessed by factor analysis of main components and varimax rotation, and four factors were derived from the questionnaire. Moreover, Bennion and Adams' identity status measurement questionnaire and Bem's sex role questionnaire were used to measure the criterion validity of teenager's gender identity questionnaire. The validity coefficient of the questionnaire and its scales was determined by Cronbach's alpha coefficient to fluctuate between 0.73 and 0.82. After the marks received by male and female students were compared, the questionnaire norms for each scale were calculated and recoded on the basis of T and Z scaled marks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • questionnaire
  • teenagers' gender identity