شناسایی مقیاس های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: تصویر ذهنی مثبت از برند تاثیر بسزایی در تصمیم گیری برای ورود به دانشگاه دارد و امروزه توجه بسیاری از دانشگاه ها در سراسر دنیا قرار گرفته است. با توجه به تحقیقاتی که در زمینه سنجش و طبقه بندی ابعاد تصویر ذهنی دانشگاه توسط محققان مختلف انجام شده اما نظر واحد در ارتباط با سنجش آن وجود ندارد. بدین منظور پیشنهاد شده تصویر برند دانشگاه در قالب یک مساله پژوهشی و در محیط پژوهش مورد سنجش قرار گیرد. هدف: هدف از این تحقیق شناسایی مقیاس های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه پیام نور می باشد. روش: در این تحقیق جهت استخراج تداعی های تصویر برند دانشگاه پیام نور از ادراک خود تفسیری دانشجویان، تکنیک تداعی آزاد مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه کیفی، در نهایت 13 ویژگی جهت سنجش تصویر برند دانشگاه پیام نور شناسایی شد. بحث و نتیجه گیری: مقیاس های شناسایی شده در این تحقیق به مدیران دانشگاه این امکان را می دهد که با کمی کردن این مقیاس ها در آینده جهت تدوین استراتژی رقابتی، تصویر ذهنی خود را با سایر دانشگاه ها مقایسه کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards the Identification of University Brand Image Measurement Scales1

نویسندگان [English]

  • mirza hasan hoseyni 1
  • romina farhadi nahad 2
چکیده [English]

A positive brand image could greatly influence the decision to attend a university and is, thus, given more significance by the universities around the word. However, there is no unanimity among the researchers regarding the measurement and classification of university image. Therefore, the university brand image is suggested to be studied as a research problem in the related context. The purpose of this study is to identify the appropriate scales to measure the brand image of Payame Noor University. The free- association method was, thus, adopted to extract the brand image of the university from the students' self-explicated perceptions. The analysis of the results led to the identification of 13 attributes of Payame Noor University brand image. The identified scales would provide the university officials with the opportunity to compare the brand image of their respective university with that of other universities and identify their strengths and weaknesses in order to develop a competitive strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand image
  • free association
  • students
  • Payame Noor University