استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه نگرانی های سلامت برای دانشجویان ایرانی دوره های کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه غلامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: توجه به سلامتی نه از دیدگاه بالینی بلکه از منظر سلامت اجتماعی نگاه تازه ای به سلامتی فراتر از صرفا فقدان بیماری یا ناتوانی بوده و با تاکید بر ارزیابی شخصی افراد از سلامتی خود به کامل بودن عملکرد جسم ذهن و تطابق اجتماعی اشاره دارد سنجش سلامت و مولفه های تشکیل دهنده آن یعنی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد نیاز به ابزار ویژه ای دارد. هدف: هدف از انجام این مطالعه استاندارد سازی و هنجاریابی برای دانشجویان متناسب با نگرانی های سلامت آنان در فرهنگ ایرانی بود. روش: این ابزار برای تعیین اندازه و میزان نگرانی های سلامت توسط اسپات و دوش ساخته شده است. سوالات مربوط به سه خرده مقیاس با عنوان نگرانی های جسمی، نگرانی های روانی و نگرانی های اجتماعی نام گذاری شده است. روایی محتوایی آن توسط اساتید روان شناسی و مشاوره تایید و سپس بر روی یک نمونه 2000 نفری دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران اجرا گردید. سوالات با روش آماری مناسب تحلیل و میزان روایی و اعتبار، نقطه برش و نمرات هنجار تعیین گردید. یافته ها: بر اساس محاسبات انجام شده ضریب همسانی درونی خرده مقیاس های نگرانی های جسمی ، نگرانی های روانی و نگرانی های اجتماعی به ترتیب برابر با 646%، 939%، 894% و برای کل مقیاس برابر با 803% برآورده شده است. با توجه به میزان اعتبار و روایی به دست آمده پرسشنامه نگرانی های سلامت ابزاری است که می تواند مورد استفاده محققان قرار گیرد. افزون بر این، می تواند به عنوان ابزاری برای سنجش نگرانی های سلامت دانشجویان در مراکز مشاوره دانشجویی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization and Normalization of Health-Concerns Questionnaire-54 (HCQ-54): A Case Study of Iranian Undergraduates at State-Run Universities of Tehran1

نویسندگان [English]

  • ali delavar 1
  • masoud baratian 2
  • hosey bajami 2
  • masumeh masudian 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to standardize and normalize the health concerns questionnaire-54 (HCQ-54) to assess the health concerns of Iranian undergraduates at the state-run universities in Tehran, including University of Tehran, Tarbiat Mo'allem University, Allameh Tabataba'i University, Shahid Beheshti University, Sharif University of Technology and Amir Kabir University of Technology. To this aim, 2000 undergraduates were selected using the random multi-stage sampling method. The general reliability of the scale and its subscales was computed through internal consistency. The results indicated excellent internal consistency (general Cronbach's alpha coefficient = 0.803, somatic concerns = 0.894, mental concerns = 0.939, social concerns = 0.646) and proved statistically satisfactory. Moreover, the construct validity of the scale was investigated through factor analysis of principal components with varimax rotation, after which a factor emerged that accounted for 28.843% of the total variance of the scale. The cutoff point of the study was 62 with sensitivity and specificity standing at 80% and 72%, respectively. The independent t-test showed no significant difference between male and female students on the HCQ-54 subscales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • normalization
  • health concerns
  • somatic concerns
  • mental concerns
  • social concerns