1. روا سازی و اعتباریابی نسخه فارسی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی در محیط های یادگیری مبتنی بر وب

عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش؛ امید نوروزی

دوره 8، شماره 31 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 47-63

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.30681.1716

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی انجام گرفت. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات غیرآزمایشی است که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان ثبت نام کرده در دوره دوره های مبتنی بر وب که در سال تحصیلی 1395-1396 به تحصیل اشتغال داشتند، بودند که حجم نمونه ایی به ...  بیشتر

2. تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس درس در دانشجویان

فریبرز گراوند؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علیرضا کیامنش؛ حمزه گنجی

دوره 7، شماره 26 ، دی 1395، ، صفحه 225-248

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.13164.1374

چکیده
  چکیده زمینه: به جز مقیاس های مربوط به اضطراب امتحان، کمبود در زمینة دسترسی به ابزارهای سنجش هیجانات پیشرفت فراگیران یک واقعیت غیرقابل انکار است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس (CRES) در گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعة همبستگی حاضر 400 دانشجوی کارشناسی (240 پسر و 160 دختر) به مقیاس ...  بیشتر

3. ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانش آموزان ایرانی

ندا افشاریان؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 23 ، فروردین 1395، ، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.11267.1327

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) در گروهی از دانش‌آموزان ایرانی انجام شد. روش: جامعۀ آماری، همۀ دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تهران در رشتۀ علوم انسانی بودند. 337 دانش‌آموز (172 پسر و 165 دختر) پس از انتخاب به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، به پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی ...  بیشتر

4. ویژگی های روان‌سنجی نسخة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت در دانشجویان

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ حسین پورشهریار؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ زهره سادات اخوی؛ هانیه لواف

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، ، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.3900

چکیده
  زمینه: سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت یک مدل چندبعدی از اعمال خودآغازگر و ادراکاتی است که به حفظ و افزایش سطح رفاه، خودشکوفایی و رضامندی فرد کمک می‌کند. هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة تجدید نظر شدة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت (HPLP-II؛ والکر، اسچریست و چندر، 1995) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعه ...  بیشتر

5. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق

محمود نگهبان سلامی؛ ولی اله فرزاد؛ غلامرضا صرامی

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق انجام گرفت. روش: حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز (175 دختر و 325 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس دولتی شهر کرج انتخاب شدند و به پرسشنامۀ هوش موفق پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر ...  بیشتر

6. بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلیARI

مهرانه سلطانی نژاد؛ مینا آسیابی؛ بیانه ادهمی؛ سمیرا توانایی یوسفیان

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 17-35

چکیده
  زمینه: مسئله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم‌ترین دغدغه‌های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان هر جامعه نشان‌دهنده موفقیت نظام آموزشی درزمینۀ هدف‌یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است. یکی از متغیرهای فردی اثرگذار بر موفقیت تحصیلی تاب‌آوری تحصیلی است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ...  بیشتر

7. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس انتظارات پیامد دانشجو

مهدیه شفیع نادری؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده؛ غلامرضا صرامی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، ، صفحه 21-36

چکیده
  زمینه: انتظارات پیامد، به این نکته مهم اشاره دارد که رفتار، محصول انتظارات افراد، از دست‌یابی به پیامدی خاص و میزان ارزشی است که برای آن پیامد قائل هستند. بنابراین عاملی مهم و اساسی در تعلیم و تربیت به شمار می‌رود. معرفی و ارائه ابزار مناسب برای ارزیابی این متغیر و نشان دادن نقش حیاتی آن در زمینه‌های مختلف تحصیلی ضروری است. هدف: پژوهش ...  بیشتر

8. بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه ادراک از کلاس

فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ یوسف کریمی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 1-23

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامه ادراک از کلاس است. این پرسشنامه توسط فراسر، مک روبین، و فیشر (1996)  ساخته شده است.به همین منظور به طور تصادفی 830 دانش آموز دختر و پسر از بین دبیرستان­های سطح شهر تهران، انتخاب شدند. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ و برای تعیین روایی عاملی آن از تحلیل عاملی اکتشافی ...  بیشتر