نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی

2 استاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق انجام گرفت. روش: حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز (175 دختر و 325 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس دولتی شهر کرج انتخاب شدند و به پرسشنامۀ هوش موفق پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر عامل کلی هوش موفق، سه عامل (هوش تحلیلی، خلاق و عملی) را برای پرسشنامه هوش موفق تأیید کرد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی عاملی آن از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس­های آن بین 74/0 تا 81/0 است. همچنین برای تعیین روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و کلیه شاخص‌های نیکویی برازش، مدل را تأیید می­کنند. بحث و نتیجه‌گیری: یافته­های تحلیل عاملی، تقریباً مشابه تحقیقات انجام‌گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود. بنابراین با توجه به خصوصیات روان‌سنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین هوش موفق دانش‌آموزان می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Factor Structure, Reliability and Validity of the Successful Intelligence Scale

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Negahban Salami 1
  • Valiollah Farzad 2
  • Gholamreza Sarami 2

چکیده [English]

Objective: The present research aims to study the factor structure, reliability, and validity of the Successful Intelligence Scale. Method: Using the multi-stage cluster sampling method, 500 (including 175 female and 325 male) subjects were selected from among public school students in Karaj. Results: The exploratory factor analysis was performed using the principal component method. The results confirmed three factors of successful intelligence (i.e. analytical, creative, and practical intelligence) as well as the principal factor. Reliability of the scale items was examined using Cronbach’s alpha coefficient, and its validity was investigated using factor analysis. Internal consistency of the questionnaire was acceptable, and the Cronbach’s alpha for the subscales was between 0.74 and 0.81. Also, the confirmatory factor analysis results confirmed that the structure of the scale had an acceptable fit to the data, and that the goodness-of-fit index for the model was observed. Conclusion: The results of confirmatory factor analysis were almost close to that of studies done in the original cultural context. Validity and reliability of the scale were also close to that of previous researches. Considering the desirable psychometric property, therefore, this scale is an appropriate instrument for measuring the students’ successful intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful intelligence
  • reliability
  • factorial validity