نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) در گروهی از دانش‌آموزان ایرانی انجام شد. روش: جامعۀ آماری، همۀ دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تهران در رشتۀ علوم انسانی بودند. 337 دانش‌آموز (172 پسر و 165 دختر) پس از انتخاب به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، به پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامه، برای اندازه‌گیری جهت‌گیری انگیزش درونی، جهت‌گیری انگیزش بیرونی، ارزش تکلیف، کنترل نکات برجسته یادگیری، احساس خودکارآمدی برای یادگیری و عملکرد، اضطراب آزمون، مرور ذهنی، بسط‌دهی، سازمان‌دهی، تفکر انتقادی، خودنظم‌دهی فراشناختی، زمان و محیط مطالعه، تلاش برای نظم‌دهی، جستجوی یادگیری و کمک‌طلبی، به طور تجربی از روایی درونی آن حمایت کرد. علاوه بر این، ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس‌های پرسشنامه بین 78/0 تا 91/0 به دست آمد. نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج مطالعۀ حاضر، علاوه بر ارائۀ شواهدی در دفاع از نظریۀ یادگیری خودتنظیمی، نشان داد که پرسشنامۀ MSLQ، ویژگی‌های روانسنجی مناسب دارد و برای سنجش سازۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی در گروه نمونۀ دانش‌آموزان ایرانی، می‌تواند به عنوان ابزاری تشخیصی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Factor Structure of “Motivated Strategies for Learning Questionnaire”forIranian students

نویسندگان [English]

  • neda afsharian 1
  • fariborz dortaj 2

چکیده [English]

Aims:Thepresent research aimed to evaluate the factor validity of Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) in a group of Iranian students. Method: The population included all third-grade students who were studying Humanities in Tehran. Using multi-stage cluster sampling, a total number of 337 students (176 females and 144 males) were selected and answered the MSLQ. In order to determine the factor validity and internal consistency of the Questionnaire, confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used respectively. Findings: Confirmatory factor analysis showed that the factor structure of the questionnaire was appropriate to measure intrinsic goal orientation, extrinsic goal orientation, task value, control of learning reliefs, self-efficacy for learning and performance, test anxiety, rehearsal, elaboration, organization, critical thinking, meta-cognitive self-regulation, time and study environment, effort regulation, peer learning, and help seeking which could empirically support the internal validity. In addition, the internal consistency coefficient for the questionnairesubscales was reported as 0/78 to 0/91. Conclusion: providing some evidencesfor supporting the theory of self-regulated learning, findings of the research showed that the MSLQ possessedgood psychometric propertiesand consequently can be used as a diagnostic and research instrumentfor measuring the cognitive and metacognitive strategiesin Iranian sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confirmatory Factor Analysis
  • motivated strategies for learning questionnaire
  • self-regulated learning theory
  • Factor Validity