1. دقت آماره U(poly) در شناسایی الگوهای پاسخ ناهمسان موجود در داده‌های چند‌ارزشی

طیبه دهقان نیری؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

دوره 10، شماره 39 ، فروردین 1399، ، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.45213.1945

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی دقت آماره پارامتریک Up در شناسایی سبک ­های پاسخ ­دهی شایع در داده­ های چند­ارزشی بود که با استفاده از مدل امتیاز پاره­ای­ راش، داده­ ها­ی پنج گزینه ­ای با 25 تکرار، شبیه ­سازی شدند. چهار سبک پاسخ­دهی؛ انتخاب گزینه انتهایی مثبت، منفی، تصدیق کردن و انتخاب گزینه میانی در موقعیت­ های مختلف ...  بیشتر

2. ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی

علی شریف زاده؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، ، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.44147.1935

چکیده
  سنجش ویژگی‌های روانشناختی در جذب و انتخاب معلمان یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش بوده و نقش مهمی در کیفیت نظام آموزشی و سلامت ذهنی و روانی دانش آموزان دارد. روش پژوهش، کیفی بوده و از تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی انجام گرفته است. ...  بیشتر

3. تعیین نیمرخ‌های نوعی مقیاس هوشی وکسلر کودکان با استفاده از تحلیل نیمرخ مبتنی بر مقیاس‌بندی چندبُعدی (PAMS)

سارا یداللهی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 9، شماره 34 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.8464.1258

چکیده
  تفسیر نمرات و درک عمیق تفاوت‌های درون فردی آزمودنی‌ها مستلزم تحلیل نیمرخ می‌باشد که خود از چالش‌های جدی مطالعات حوزة روان‌سنجی است. هدف پژوهش بررسی تحلیل نیمرخ با استفاده از مقیاس‌بندی چندبعدی (PAMS) و کاربست آن در استخراج نیمرخ‌های زیربنایی آزمون هوشی وکسلر کودکان-4 بود. جامعة آماری پژوهش کلیة دانش‌آموزان دورة ابتدایی در منطقة ...  بیشتر

4. کاربست رویکرد چندسطحی در تعیین نقش مولفه‌های ناکارآمد فراشناختی در گرایش دانش‌آموزان به مصرف مواد

سمیه پوراحسان؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.6811.1226

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، کاربست رویکرد چندسطحی درتعیین نقش مولفه‌های ناکارآمد فراشناختی مرتبط با گرایش به مصرف دانش-آموزان استان کرمان بود. روش این تحقیق همبستگی بود و برای انجام این تحقیق 1000 نفر از دانش‌آموزان استان کرمان با روش نمونه-گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های آمادگی اعتیاد زرگر، ...  بیشتر

5. تدوین و اعتباریابی مدل علّی موفقیت تحصیلی در دبیرستان

سمیه کهدویی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، ، صفحه 33-64

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.14341.1390

چکیده
  زمینه: دستیابی به موفقیت در رشتة تحصیلی مهم‌ترین غایت آموزشی و تعیین نقش ویژگی‌های فردی و عوامل محیطی بر این سازه به منظور تدوین نظام جامع و مدونی در زمینة هدایت تحصیلی از ضروریاتی است که سودمندی مشاورة تحصیلی با محوریت عوامل زیربنایی موفقیت تحصیلی را تضمین می‌کند. هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی مدل علّی موفقیت تحصیلی در ...  بیشتر

6. تبیین نقش مؤلفه های فردی و سازمانی کارکنان به منظورتدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تأکید بر شایستگی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)

صادق طاهری؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی؛ عباس عباس پور

دوره 7، شماره 27 ، فروردین 1396، ، صفحه 21-43

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.7832.1238

چکیده
  زمینه: ارتقاء و انتصاب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اساسی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﮔﺮدد. نیروی انسانی شایسته می‌تواند با قدرت تعلق و تفکر خود بهترین استفاده را از منابع موجود ببرد. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در خصوص اﻧﺘﺼﺎب و ارتقاء کارکنان با توجه به مسأله شایستگی به ﻋﻨﻮان ...  بیشتر