نویسنده = احمد برجعلی
تعداد مقالات: 6
1. دقت آماره U(poly) در شناسایی الگوهای پاسخ ناهمسان موجود در داده‌های چند‌ارزشی

دوره 10، شماره 39، بهار 1399، صفحه 41-60

10.22054/jem.2020.45213.1945

طیبه دهقان نیری؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی


2. ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 17-36

10.22054/jem.2020.44147.1935

علی شریف زاده؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی


4. کاربست رویکرد چندسطحی در تعیین نقش مولفه‌های ناکارآمد فراشناختی در گرایش دانش‌آموزان به مصرف مواد

دوره 8، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 1-15

10.22054/jem.2019.6811.1226

سمیه پوراحسان؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی


5. تدوین و اعتباریابی مدل علّی موفقیت تحصیلی در دبیرستان

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 33-64

10.22054/jem.2017.14341.1390

سمیه کهدویی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی