نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سنجش ویژگی‌های روانشناختی در جذب و انتخاب معلمان یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش بوده و نقش مهمی در کیفیت نظام آموزشی و سلامت ذهنی و روانی دانش آموزان دارد. روش پژوهش، کیفی بوده و از تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی انجام گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان ابتدایی شهر تهران به تعداد 17787 نفر بود. از این جامعه آماری تعداد 377 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شد. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته ویژگی های روان‌شناختی گزینش معلمان ابتدایی بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی به شیوه کرونباخ، تنصیف و بازآزمایی استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقیاس ویژگی های روان‌شناختی گزینش معلمان ابتدایی از پایایی و روایی مناسبی برای استفاده در معلمان ابتدایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the factor structure of the psychological characteristics of the recreuitment of primary teacher

نویسندگان [English]

  • Ali Sharifzadeh 1
  • Hossein Eskandari 2
  • Ahmad Borjali 2
  • faramarz sohrabi 2

1 allameh- Teharan- Iran

2 Professor in Clinical Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Assessing psychological characteristics in applying and choosing of the teachers of preliminary schools is one of the important problems of education system and it has got a major role in qualifying education system and mental and spiritual health of the students. In this research, the issue has been surveyed in three psychological dimensions. The methodology is exploratory qualitative and the analysis approach is coding. Its population consists of scholars of education, its sampling is purposeful and interviews are semi-structured. The findings express psychological characteristics of teachers; cognitive dimension consists of analysis power, tact, creativity, innovation, high IQ and powerful memory. Emotional dimension includes cheerfulness, good temper, interest in teaching, emotional stability, humility and modesty, fairness. Personality consists of honesty, responsibility, tolerance, adornment, class management, purity, high social interaction, positive thinking, self-respect and critical thinking. Over all, this research shows that psychological characteristics of teachers are the essential factors in promoting their professional proficiency. The applied outcome of this research will be a model for applying and choosing of the teachers of preliminary schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive
  • emotional & personality characteristics
  • applying and choosing
افتخارالدین، فاطمه؛ افتخارالدین آمنه و الهه، جراره (۱۳۹۳). بررسی معنویت و سلامت روان‌شناختی در معلمان دوره تربیت‌معلم قرآنی در سال 1393، اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت، بندر گز، دانشگاه­ آزاد ­اسلامی ­واحد ­بندرگز.
دانش‌پژوه، زهرا و ولی‌الله، فرزاد. (1385). ارزشیابی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 18(5)، 170-135.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390). سند تحول بنیادین، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
کدخدایی، محمد و جهانی، حوریه (1389). منطبق پذیری هوش معنوی در فرایند تصمیم‌گیری، سومین کنفرانس علمی خلاقیت شناسی تبریز و مهندسی و مدیریت ایران، 14-1.
صافی، احمد (1392). آموزش‌وپرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، تهران: انتشارات سمت.
عبداللهی، بیژن. (1384). توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان: ابعاد و اعتبار‎سنجی بر اساس مدل معادلات ساختاری. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 11(1 و 2)، 37-64.
عظیمی، حسین (1382). نقش آموزش‌وپرورش در توسعه، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، بهار.
 
فراهانی، علیرضا؛ نصر، احمدرضا و شریف، سیدمصطفی (1391). ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش‌وپرورش کشور، فناوری آموزش، 7(1)، 12-1.
ملایی نژاد، اعظم (1391). صلاحیت‌های حرفه‌ای مطلوب دانشجو معلمان دوره‌ی آموزش ابتدایی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 44، 33-62.
مرعشی، سیدعلی؛ نعامی، عبدالزهرا؛ بشلیده، کیومرث؛ زرگر، یدالله و غباری بناب، باقر (1390). تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی و هوش معنوی در دانشجویان نفت اهواز. مجله دست آوردهای روان‌شناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، 4(1)، 80-63.
میرزادارانی، حمیده (1394). اشتیاق شغلی دریچه‌ای پیش به­سوی نشاط اجتماعی، کتاب ماه علوم اجتماعی، 62، 63-70.
Allen,J.L. & Lerman, R.(2018). Teacher Responses to Anxiety in Children Questionnaire (TRAC): Psychometric Properties and Relationship with Teaching Staff Characteristics, Emotional and Behavioural Difficulties. 23(2): 154-168
Barr, A. (1952). The measurement of teacher characteristics and prediction of teaching efficiency. Review of Educational Research, 22, 169–174.
Cheng, Sh. L., & Xie, K.(2018).The relations among teacher value beliefs, personal characteristics, and TPACK in intervention and non-intervention settings, Teaching and Teacher Education, 74 : 98-113.
Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., Gardner, M. (2017). Effective Teacher Professional Development. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
Gurbuz, Gulruh, Ergun, H. Sinem & Teraman, S. Begum Samur. (2016). Mediating role of emotional self-efficacy between emotional intelligence and creativity: empirical study on University undergrads Marmara University, Istanbul, Turkey, The Business and Management Review, Volume 7 Number 3.
Grigorenko, K., & Sternberg, R. J. (2001). Analytical, creative, and practical intelligence as predictors of self-reported adaptive functioning: A case study in Russia. Intelligence, 29, 57-73.
Hsu, C. Y., Tsai, M. J., Chang, Y. H., & Liang, J. C. (2017). Surveying in-service teachers' beliefs about game-based learning and perceptions of technological pedagogical and content knowledge of games. Journal of Educational Technology & Society, 20(1), 134e143. Retrieved from http://www.jstor.org/journal/ jeductechsoci.
Huntly, H. (2008). Teachers Work: Beginning Teachers Conceptions of Competence. The Australian Educational Researcher, 35 (1), 125145.
Judge, T. A., Klinger, R., Simon, L. S., & Yang, I. W. F. (2008). The contributions of personality to organizational behavior and psychology: Findings, criticisms, and future research directions. Social and Personality Compass, 2, 1982–2000.
Liakopoulou, M. (2011). The Professional Competence of Teachers: Which qualities, attitudes, skills and knowledge contribute to a teacher’s effectiveness? International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 21
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 81–90.
Murphy, K. R., & Dzieweczynski, J. L. (2005). Why don’t measures of broad dimensions of personality perform better as predictors of job performance?Human Performance, 18, 343–357.
Zee, M., Koomen, H. M.Y., & Van der Veen, Ineke.(2013).Student–teacher relationship quality and academic adjustment in upper elementary school: The role of student personality. Journal of School Psychology, 51, 517–533.