تبیین نقش مؤلفه های فردی و سازمانی کارکنان به منظورتدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تأکید بر شایستگی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زمینه: ارتقاء و انتصاب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اساسی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﮔﺮدد. نیروی انسانی شایسته می‌تواند با قدرت تعلق و تفکر خود بهترین استفاده را از منابع موجود ببرد. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در خصوص اﻧﺘﺼﺎب و ارتقاء کارکنان با توجه به مسأله شایستگی به ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع روز در ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح مدیریتی میانی براساس مؤلفه‌های فردی و سازمانی انجام شد. روش: جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران بودند که در کارراهه مدیریتی میانی قرار داشتند تعداد افراد مورد بررسی 1312 بودند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و Amos تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اثرات کلی متغیرهای تجربه مدیریتی، مرتبه شغلی و شایستگی بر متغیر وابسته(سمت مدیریتی) بود، به گونه‌ای که متغیرهای تجربه مدیریتی، مرتبه شغلی و شایستگی بر سمت مدیریتی میانی اثر معنادار نشان دادند. متغیر مرتبه شغلی اثر مستقیم با سمت مدیریتی داشت. از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش کسب شاخص‌های برازش مطلوب و مناسب داده‌های پژوهش با مدل تدوین شده است. بحث و نتیجه‌گیری: صاحب نظران متغیرهای متفاوتی را اثرگذار بر ارتقاء و انتصاب معرفی کرده‌اند که می‌توان آن‌ها را متأثر از مؤلفه های فردی و سازمانی کارکنان دانست. به دلیل اثرگذاری متغیرهای تجربه مدیریتی، مرتبه شغلی و شایستگی بر سمت مدیریتی میانی، استفاده از یافته‌های پژوهش حاضر به سازمان‌ها و شرکت-های دولتی و خصوصی توصیه می‌شود.
واژگان کلیدی: تجربه، مرتبه شغلی، شایستگی، سمت مدیریتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explenation the role of individual and organizational components to develop a model for the personnel promotion and appointment to the Middle Managerial Position with an emphasis on merit

نویسندگان [English]

  • sadegh Taheri 1
  • Noor-Ali farrokhi 2
  • ahmad borjali 2
  • abbas abbaspur 2
چکیده [English]

Abstract
Background: the promotion and appointment of appropriate human resources to accurately and objectively, one of the main factors leading to the success of organizations. Qualified human resources can belong to the power and your thinking its the best use of available resources. Decide on the appointment and promotion of staff in organizations with regard to the issue of competence is a matter of days. Objective: This study aimed to develop a model for the promotion and appointment of staff to middle level management was based on individual and organizational components. Methods: The study population NIOC all employees who were in middle management career in 1312 people were surveyed. Data were analyzed using the software SPSS 22 and Amos. Results: The results of this study indicate that the direct and indirect effects and overall effects of variables management experience, job level and competence of the dependent variable (the manager position) was, to species variables managerial experience and competence on the job order management middle showed a significant effect. Job rank with leadership positions had direct effect. The results of this study, fit and proper indicators, data model has been developed. Conclusion: different variables affecting the promotion and appointment of experts limitations that can affect them from individual and organizational factors, Experts said. Because of the influence of variables management experience, job level and competence of the management, the use of results of research organizations and public and private companies is recommended.

Keywords: experience, job rank, competence and managerial position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • experience
  • job rank
  • competence and managerial position
آذر، عادل؛ لطیفی، میثم. (1387). «درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت». اندیشه مدیریت، 2(2)، 37-69.
آرمسترانگ، میشل. (2006). مدیریت منابع انسانی جلد 1(ترجمه حسین پهلوانیان، سید مهدی میر محسنی زواراه و جمشید کمایی). (1388). یزد: انتشارات نیکو روش.
اسکینی، ربیعا. (1392). حقوق تجارت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
تولایی، روح­الله. (1387). «ارائه مدل بومی مستند­سازی تجربیات خبرگان در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران». مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 2(5)، 51-78.
حسینیان، شهامت؛ علی‌اکبری، محمد؛ و شاهرضا، محمدحسن. (1390). «بررسی فرایند انتصاب مدیران میانی آماد و پشتیبانی ناجا. فصلنامه توسعه»، 6 (22)،187-161.
خورشیدی، عباس؛ و اکرامی، محمود. (1390). «شناسایی عوامل سازنده شایستگی‌های مدیران». فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 6 (4)، 580-592.
دری نوکورانی، بهروز؛ و حسینیان، شهامت. (1385). «کاربرد الگوی ریاضی در تصمیم سازی نظام جانشینی مدیریت ناجا». فصلنامه دانش انتظامی، 7 (28)، 34-52.
ربیع نژاد، داریوش. (1390). طراحی مدل انتصابات با استفاده از تکنیک های تصمیم‌گیری چندمعیاره. پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، سنندج: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده علوم انسانی.
رشیدی، محمدمهدی؛ مهدوی، ناصر؛ تیموری نسب، آزاده. (1388). «بررسی کاربرد مدیریت تفاوت­های فردی در جذب، به‌کارگیری و ارتقاء منابع انسانی صنعت نفت». مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 2(7)، 19-42.
رضایی، آزاده. (1389). بررسی تأثیر چارچوب شایستگی­های مدیر فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
سعادت، اسفندیار. (1386). مدیریت منابع انسانی. چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات سمت.
شجاعی، سید عمادالدین؛ دری، بهروز. (1387). طراحی و تبیین مدل تفصیلی نظام جانشینی و جایگزینی، تجربه پالایش و پخش. تهران: چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
عاصمی­پور، محمدجواد. (1390). طراحی و تبیین سیستم­های انتخاب و انتصاب مدیران در بخش اجرایی کشور باهدف بهبود مدیریت دولتی (خلاصه­ای از رساله دکتری. دانش مدیریت، شماره 21، 10-24.
عباسی، طیبه؛ فانی، علی‌اصغر. (1384). «مهارت‌های شناختی و مدیریت مسیر شغلی: بررسی رابطه بین مهارت خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی، شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مدیران در وزارت آموزش‌وپرورش». فصلنامه مدرس علوم انسانی،3(9)، 101-120.
عریضی، حمیدرضا؛ خشوعی، مهدیه سادات؛ و نوری، ابوالقاسم. (1391). «کاربرد کانون ارزیابی و تحلیل شغل در تعیین شایستگی های مدیریتی». روانشناسی معاصر، 7 (1)، 85-98.
عطارفر، علی؛ آذربایجانی، کریم. (1380). «بررسی میزان شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران بخش دولتی و خصوصی». دانش مدیریت، 14(54)، 15-38.
قربانی، محمود. (1390). «ضرورت نظام شایسته‌سالاری در سازمان‌ها و راهکارهای اجرایی». محمد دانشگر (ویراستار)، مجموعه مقالات همایش ملی شایسته‌سالاری جلد 1. مقاله منتشرشده در اولین همایش ملی شایسته‌سالاری، سالن فجر ستاد ناجا (صص.259-285). تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل، دفتر تحقیقات کاربردی.
مرادی، محمود؛ زنجانی، بهناز. (1392). «مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره». فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 5 (2)، 1-30.
محمدی سلیمانی، محمدرضا؛ دلاور، علی؛ درتاج، فریبرز؛ صالح صدق پور، صالح؛ و سنجری، شهرزاد. (1393). «ارائه مدلی برای مدیران بخش صنعت سازمان­های صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی». اندازه­گیری تربیتی، 13(18)، 19-41.
موسی هفتادر، سید مجتبی؛ کندرانی، علیرضا. (1390). «بررسی علل انصراف از اشتغال پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران». مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4(16)، 53-72.
میرسپاسی، ناصر. (1388). «برخی از چالش­های حوزه مدیریت منابع انسانی صنعت نفت کشور». مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت،2(7)، 7-18.
میر سپاسی، ﻧﺎﺻﺮ؛ غلام‌زاده، ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ؛ ﺭﺷﯿﺪﯼ، محمدمهدی؛ صنعتی گر، ﻫﺪﺍ. (1389). «آسیب‌شناسی ﻃﺮﺡ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ)». ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ صنعت نفت،3(11)، 7-40.
نایلی، محمد علی. (1373). انگیزش در سازمان­ها، اهواز: دانشگاه شهید چمران، چاپ اول.
هومن، حیدر علی (1390). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت.
Balezˇentis, Alvydas; & Balezˇentis, Tomas; & Brauers, Willem K.M. (2012)." Personnel selection based on computing with words and fuzzy MULTIMOORA". Expert Systems with Applications, 39, 7961–7967.
Bartram, T. & Casimir, G. (2007). "The antecedents and consequences of psychological empowerment among Singaporean IT employees". Management Research News, 30 (1), 34 – 46.
Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). "Alternative ways of assessing model fit". In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equations models,pp. 136–162. Newbury Park, CA: Sage.
Chien, Chen-Fu; & Chen, Li-Fei. (2008). "Data mining to improve personnel selection and enhance human capital: A case study in high-technology industry", Expert Systems with Applications, 34, 280–290.
Dagdeviren, Metin (2010). "A hybrid multi-criteria decision-making model for personnel selection in manufacturing systems", Journal of Intelligent Manufacturing. 21,451–460.
Dagdeviren, Metin; & Yuksel, İhsan. (2007)." Personnel Selection using Analytic Network Process". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6, 99-118.
Daneshvar Rouyendegh, Babak; & Erman Erkan, Turan (2012). "An Application of the Fuzzy ELECTRE Method for Academic Staff Selection". Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 3 (1) 1–9.
Dursun, Mehtap; & Karsak E. Ertugrul. (2010)." A fuzzy MCDM approach for personnel selection", Expert Systems with Applications. 37,4324–4330.
Gibney, Ray; & Shang, Jennifer (2007). "Decision making in academia: A case of the dean selection process". Mathematical and Computer Modelling, 46, 1030-1040.
Golec, Adem; & Kahya, Esra. (2007)." A fuzzy model for competency-based employee evaluation and selection", Computers & Industrial Engineering, 52, 143–161.
Greenhaus, J.H., Callanan, G.A., & Kaplan, E. (1995). "The role of goal setting in career success management". International Journal of Career Management, 7(5), 3-12.
Gungor, Zulal; Serhadlıoglu, Gurkan; & Kesen, Saadettin Erhan. (2009)." A fuzzy AHP approach to personnel selection problem". Applied Soft Computing, 9, 641–646.
Hood, C., Lodge (2002). "Civil service policy – making competencies in the German and British". DTL: The Smith Institute.
Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M.R. (2008). "Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit". Journal of Business Research Methods, 6, 53–60
Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). "Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives". Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
Jereb, Eva; Rajkovic, Uros; & Rajkovic, Vladislav. (2005). "A Hierarchical Multi-Attribute System Approach to Personnel Selection", Internayional Journal Of Selection and Assessment, 13(3), 198-205.
Jeremy, Albright; Park, Hun Myoung. (2009). Confirmatory Factor Analysis Using Amos, LISREL, Mplus, and SAS/STAT CALIS. Working Paper. The University Information Technology Services (UITS) Center for Statistical and Mathematical Computing, Indiana University.
Jessop, Alan. (2004). "Minimally biased weight determination in personnel selection", European Journal of Operational Research, 153, 433-444.
Kalaivani,J; Vinoth,R; & Elangovan,S.R. (2014)." Survival time to trace the threshold grade level in an organization". International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1(5), 22-25.
Kelemenis, Alecos; & Askounis, Dimitrios. (2010)." A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection", Expert Systems with Applications, 37, 4999–5008.
Kosteas, V.D. (2009)."Job level changes and wage growth". International Journal of Manpower, 30 (3), 269-284.
ksakala, Erdem; Dağdeviren, Metin; Eraslan, Ergün; & Yüksel, İhsan. (2013). "Personel Selection Based on Talent Management". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 68 – 72.
Lucia,A.D., & Lepsinger,R. (1999). "The Art and Science of Competence Models". San Francisco, CA: Jossy-Bass/Pfeiffer.
Mansfield, R. S. (1996). "Building competency models:Approaches for HR
professionals".Human Resource Management, 16,7-18.
Marcel, Valeri. (2008). Key Issues for Rising National Oil Companies. KPMG INTERNATIONAL.
Parmar, Dharamvirsinh and Makwana, Prashant. (2012). "Approaches and Techniques in Manpower Planning". International Conference on Management, Humanity and Economics,August 11-12, Phuket (Thailand).
Phelan, Steven E and Lin,Zhiang. (2001)." Promotion Systems and Organizational Performance: A Contingency Model". Computational & Mathematical Organization Theory, 7, 207-232.
Robotham D, Jubb R. (1995). "Competencies: Measuring the immeasurable". Management development. 9(5),25-8.
Safari, Hossein; Virgilio, Cruz-Machado; Amin Zadeh, Sarraf; & Maleki,Meysam. (2014). "Multidimensional personnel selection through combination of TOPSIS and Hungary assignment algorithm". Management and Production Engineering Review, 5, 42–50.
Safarzadegan Gilan, Siamak; & Sabet, Mohamad Hasan; & Shahhosseini, Vahid (2012). 'Computing with words for hierarchical competency based selection of personnel in construction companies". Applied Soft Computing, 12, 860–871.
Seol, Inshik; & Sarkis, Joseph. (2006)." A Model for Internal Auditor Selection: The Case of a TradingCompany in Hong Kong". International Journal of Auditing, 10, 243–253.
Stevens, Paul. (2008)." A Methodology for Assessing The Performance of National Oil Companies". Washangton DC: The World bank. http://www.world bank.org/ogmc.
Supa`ad, Mesnan; Abd Wahat, Nor Wahiza; Mohd Fakhruddin, Fathiyah;& Suandi, Turiman. (2013)."Contributing to the Subjective Career Success among Islamic Educators in Primary Schools". International Journal of Education & Literacy Studies,1(1),55-60.
Talevski, Djan; De Lima, Lacet. (2009). Strategic and Financial Analysis In The Oil Industry: Petrobras Shareholders Value Potential and Fair Value of Stock. Thesis in Finance and International Business. Aarhus School of Business.
Yean, T. F., & Yahya, K. K. (2008). The relationship between career strategies and career success. IJMS15(1), 85-101.
Woodruff, R.B. (1997)."Customer value: the next source for competitive advantage", Journal of the Academy of Marketing Science, 25, 2, 139-53.
Yashiro,Atsushi. (2013)." Selection and Promotion of managers in Japanese Companies: Present and Future Perspectives". Japan Labor Review, 10 (1), Winter.
Zhang, S. F., & Liu, S. Y. (2011). A GRA-based intuitionistic fuzzy multi-criteria group decision making method for personnel selection. Expert Systems with Applications38(9), 11401-11405.
Zunker,V. (2006). Career counselling: A holistic approach(7th ed). Pacific Grove,CA: Thmson Brooks/Cole.
 
آذر، عادل؛ لطیفی، میثم. (1387). «درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت». اندیشه مدیریت، 2(2)، 37-69.
آرمسترانگ، میشل. (2006). مدیریت منابع انسانی جلد 1(ترجمه حسین پهلوانیان، سید مهدی میر محسنی زواراه و جمشید کمایی). (1388). یزد: انتشارات نیکو روش.
اسکینی، ربیعا. (1392). حقوق تجارت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
تولایی، روح­الله. (1387). «ارائه مدل بومی مستند­سازی تجربیات خبرگان در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران». مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 2(5)، 51-78.
حسینیان، شهامت؛ علی‌اکبری، محمد؛ و شاهرضا، محمدحسن. (1390). «بررسی فرایند انتصاب مدیران میانی آماد و پشتیبانی ناجا. فصلنامه توسعه»، 6 (22)،187-161.
خورشیدی، عباس؛ و اکرامی، محمود. (1390). «شناسایی عوامل سازنده شایستگی‌های مدیران». فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 6 (4)، 580-592.
دری نوکورانی، بهروز؛ و حسینیان، شهامت. (1385). «کاربرد الگوی ریاضی در تصمیم سازی نظام جانشینی مدیریت ناجا». فصلنامه دانش انتظامی، 7 (28)، 34-52.
ربیع نژاد، داریوش. (1390). طراحی مدل انتصابات با استفاده از تکنیک های تصمیم‌گیری چندمعیاره. پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، سنندج: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده علوم انسانی.
رشیدی، محمدمهدی؛ مهدوی، ناصر؛ تیموری نسب، آزاده. (1388). «بررسی کاربرد مدیریت تفاوت­های فردی در جذب، به‌کارگیری و ارتقاء منابع انسانی صنعت نفت». مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 2(7)، 19-42.
رضایی، آزاده. (1389). بررسی تأثیر چارچوب شایستگی­های مدیر فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
سعادت، اسفندیار. (1386). مدیریت منابع انسانی. چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات سمت.
شجاعی، سید عمادالدین؛ دری، بهروز. (1387). طراحی و تبیین مدل تفصیلی نظام جانشینی و جایگزینی، تجربه پالایش و پخش. تهران: چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
عاصمی­پور، محمدجواد. (1390). طراحی و تبیین سیستم­های انتخاب و انتصاب مدیران در بخش اجرایی کشور باهدف بهبود مدیریت دولتی (خلاصه­ای از رساله دکتری. دانش مدیریت، شماره 21، 10-24.
عباسی، طیبه؛ فانی، علی‌اصغر. (1384). «مهارت‌های شناختی و مدیریت مسیر شغلی: بررسی رابطه بین مهارت خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی، شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مدیران در وزارت آموزش‌وپرورش». فصلنامه مدرس علوم انسانی،3(9)، 101-120.
عریضی، حمیدرضا؛ خشوعی، مهدیه سادات؛ و نوری، ابوالقاسم. (1391). «کاربرد کانون ارزیابی و تحلیل شغل در تعیین شایستگی های مدیریتی». روانشناسی معاصر، 7 (1)، 85-98.
عطارفر، علی؛ آذربایجانی، کریم. (1380). «بررسی میزان شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران بخش دولتی و خصوصی». دانش مدیریت، 14(54)، 15-38.
قربانی، محمود. (1390). «ضرورت نظام شایسته‌سالاری در سازمان‌ها و راهکارهای اجرایی». محمد دانشگر (ویراستار)، مجموعه مقالات همایش ملی شایسته‌سالاری جلد 1. مقاله منتشرشده در اولین همایش ملی شایسته‌سالاری، سالن فجر ستاد ناجا (صص.259-285). تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل، دفتر تحقیقات کاربردی.
مرادی، محمود؛ زنجانی، بهناز. (1392). «مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره». فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 5 (2)، 1-30.
محمدی سلیمانی، محمدرضا؛ دلاور، علی؛ درتاج، فریبرز؛ صالح صدق پور، صالح؛ و سنجری، شهرزاد. (1393). «ارائه مدلی برای مدیران بخش صنعت سازمان­های صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی». اندازه­گیری تربیتی، 13(18)، 19-41.
موسی هفتادر، سید مجتبی؛ کندرانی، علیرضا. (1390). «بررسی علل انصراف از اشتغال پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران». مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4(16)، 53-72.
میرسپاسی، ناصر. (1388). «برخی از چالش­های حوزه مدیریت منابع انسانی صنعت نفت کشور». مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت،2(7)، 7-18.
میر سپاسی، ﻧﺎﺻﺮ؛ غلام‌زاده، ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ؛ ﺭﺷﯿﺪﯼ، محمدمهدی؛ صنعتی گر، ﻫﺪﺍ. (1389). «آسیب‌شناسی ﻃﺮﺡ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ)». ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ صنعت نفت،3(11)، 7-40.
نایلی، محمد علی. (1373). انگیزش در سازمان­ها، اهواز: دانشگاه شهید چمران، چاپ اول.
هومن، حیدر علی (1390). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت.
Balezˇentis, Alvydas; & Balezˇentis, Tomas; & Brauers, Willem K.M. (2012)." Personnel selection based on computing with words and fuzzy MULTIMOORA". Expert Systems with Applications, 39, 7961–7967.
Bartram, T. & Casimir, G. (2007). "The antecedents and consequences of psychological empowerment among Singaporean IT employees". Management Research News, 30 (1), 34 – 46.
Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). "Alternative ways of assessing model fit". In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equations models,pp. 136–162. Newbury Park, CA: Sage.
Chien, Chen-Fu; & Chen, Li-Fei. (2008). "Data mining to improve personnel selection and enhance human capital: A case study in high-technology industry", Expert Systems with Applications, 34, 280–290.
Dagdeviren, Metin (2010). "A hybrid multi-criteria decision-making model for personnel selection in manufacturing systems", Journal of Intelligent Manufacturing. 21,451–460.
Dagdeviren, Metin; & Yuksel, İhsan. (2007)." Personnel Selection using Analytic Network Process". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6, 99-118.
Daneshvar Rouyendegh, Babak; & Erman Erkan, Turan (2012). "An Application of the Fuzzy ELECTRE Method for Academic Staff Selection". Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 3 (1) 1–9.
Dursun, Mehtap; & Karsak E. Ertugrul. (2010)." A fuzzy MCDM approach for personnel selection", Expert Systems with Applications. 37,4324–4330.
Gibney, Ray; & Shang, Jennifer (2007). "Decision making in academia: A case of the dean selection process". Mathematical and Computer Modelling, 46, 1030-1040.
Golec, Adem; & Kahya, Esra. (2007)." A fuzzy model for competency-based employee evaluation and selection", Computers & Industrial Engineering, 52, 143–161.
Greenhaus, J.H., Callanan, G.A., & Kaplan, E. (1995). "The role of goal setting in career success management". International Journal of Career Management, 7(5), 3-12.
Gungor, Zulal; Serhadlıoglu, Gurkan; & Kesen, Saadettin Erhan. (2009)." A fuzzy AHP approach to personnel selection problem". Applied Soft Computing, 9, 641–646.
Hood, C., Lodge (2002). "Civil service policy – making competencies in the German and British". DTL: The Smith Institute.
Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M.R. (2008). "Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit". Journal of Business Research Methods, 6, 53–60
Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). "Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives". Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
Jereb, Eva; Rajkovic, Uros; & Rajkovic, Vladislav. (2005). "A Hierarchical Multi-Attribute System Approach to Personnel Selection", Internayional Journal Of Selection and Assessment, 13(3), 198-205.
Jeremy, Albright; Park, Hun Myoung. (2009). Confirmatory Factor Analysis Using Amos, LISREL, Mplus, and SAS/STAT CALIS. Working Paper. The University Information Technology Services (UITS) Center for Statistical and Mathematical Computing, Indiana University.
Jessop, Alan. (2004). "Minimally biased weight determination in personnel selection", European Journal of Operational Research, 153, 433-444.
Kalaivani,J; Vinoth,R; & Elangovan,S.R. (2014)." Survival time to trace the threshold grade level in an organization". International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1(5), 22-25.
Kelemenis, Alecos; & Askounis, Dimitrios. (2010)." A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection", Expert Systems with Applications, 37, 4999–5008.
Kosteas, V.D. (2009)."Job level changes and wage growth". International Journal of Manpower, 30 (3), 269-284.
ksakala, Erdem; Dağdeviren, Metin; Eraslan, Ergün; & Yüksel, İhsan. (2013). "Personel Selection Based on Talent Management". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 68 – 72.
Lucia,A.D., & Lepsinger,R. (1999). "The Art and Science of Competence Models". San Francisco, CA: Jossy-Bass/Pfeiffer.
Mansfield, R. S. (1996). "Building competency models:Approaches for HR
professionals".Human Resource Management, 16,7-18.
Marcel, Valeri. (2008). Key Issues for Rising National Oil Companies. KPMG INTERNATIONAL.
Parmar, Dharamvirsinh and Makwana, Prashant. (2012). "Approaches and Techniques in Manpower Planning". International Conference on Management, Humanity and Economics,August 11-12, Phuket (Thailand).
Phelan, Steven E and Lin,Zhiang. (2001)." Promotion Systems and Organizational Performance: A Contingency Model". Computational & Mathematical Organization Theory, 7, 207-232.
Robotham D, Jubb R. (1995). "Competencies: Measuring the immeasurable". Management development. 9(5),25-8.
Safari, Hossein; Virgilio, Cruz-Machado; Amin Zadeh, Sarraf; & Maleki,Meysam. (2014). "Multidimensional personnel selection through combination of TOPSIS and Hungary assignment algorithm". Management and Production Engineering Review, 5, 42–50.
Safarzadegan Gilan, Siamak; & Sabet, Mohamad Hasan; & Shahhosseini, Vahid (2012). 'Computing with words for hierarchical competency based selection of personnel in construction companies". Applied Soft Computing, 12, 860–871.
Seol, Inshik; & Sarkis, Joseph. (2006)." A Model for Internal Auditor Selection: The Case of a TradingCompany in Hong Kong". International Journal of Auditing, 10, 243–253.
Stevens, Paul. (2008)." A Methodology for Assessing The Performance of National Oil Companies". Washangton DC: The World bank. http://www.world bank.org/ogmc.
Supa`ad, Mesnan; Abd Wahat, Nor Wahiza; Mohd Fakhruddin, Fathiyah;& Suandi, Turiman. (2013)."Contributing to the Subjective Career Success among Islamic Educators in Primary Schools". International Journal of Education & Literacy Studies,1(1),55-60.
Talevski, Djan; De Lima, Lacet. (2009). Strategic and Financial Analysis In The Oil Industry: Petrobras Shareholders Value Potential and Fair Value of Stock. Thesis in Finance and International Business. Aarhus School of Business.
Yean, T. F., & Yahya, K. K. (2008). The relationship between career strategies and career success. IJMS15(1), 85-101.
Woodruff, R.B. (1997)."Customer value: the next source for competitive advantage", Journal of the Academy of Marketing Science, 25, 2, 139-53.
Yashiro,Atsushi. (2013)." Selection and Promotion of managers in Japanese Companies: Present and Future Perspectives". Japan Labor Review, 10 (1), Winter.
Zhang, S. F., & Liu, S. Y. (2011). A GRA-based intuitionistic fuzzy multi-criteria group decision making method for personnel selection. Expert Systems with Applications38(9), 11401-11405.
Zunker,V. (2006). Career counselling: A holistic approach(7th ed). Pacific Grove,CA: Thmson Brooks/Cole.