اعتباریابی پرسشنامة بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش

حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ عباس نقی زاده باقی؛ نسرین عزیزیان کهن

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.58460.2138

چکیده
  گسترش شبکه‌های اجتماعی به طور قابل توجهی شیوه‌های بازاریابی را تغییر داده است. سازمان‌ها در حال سرمایه‌گذاری در فناوری برای افزایش حضور خود در شبکه‌های اجتماعی هستند. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی ارتباطات، همکاری و تعاملات مشتریان را کنترل می‌کند و مشارکت آنها را تشویق می‌کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی‌سنجی ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرما

فاطمه قلی پور؛ زهرا طبیبی؛ حسین کارشکی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.55807.2088

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شکوفایی پرما در دانشجویان بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دارای دسترسی به اینترنت در سال 1398-1399 بود. حجم نمونه 568 نفر (385 زن و 183 مرد) و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه پرما، ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه برمبنای مدل سرکوال

افشین افضلی؛ نسرین حیدری سورشجانی؛ جمال عبدالملکی

دوره 10، شماره 38 ، بهمن 1398، ، صفحه 205-228

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.41995.1920

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی ابزار سنجش کیفیت خدمات آموزشی بر مینای مدل سرکوال انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بودند. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول گرجسی و مورگان به تعداد 300 نفر برآورد شد ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاس هوش اخلاقی کودکان مبتنی بر نظریه بوربا

یاسمین امینی مقدم؛ علی محمد رضایی؛ شاهرخ مکوند حسینی

دوره 9، شماره 34 ، اسفند 1397، ، صفحه 27-45

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.40348.1903

چکیده
  هوش اخلاقی، توانایی درک درست از نادرست، داشتن اعتقادات قوی اخلاقی و رفتار در جهت صحیح است. با توجه به اهمیت تربیت هوش اخلاقی از مقطع کودکی و نیاز به اندازه گیری خط پایه، تدوین و اجرای برنامه های مداخله ای و در نهایت سنجش تاثیر برنامه ها در بهبود هوش اخلاقی کودکان هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه هوش اخلاقی کودکان بود. به ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی مقیاس از خود فراروی بزرگسالان(ASTI) در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

مهران فرهادی؛ گلاویژ علیزاده بوکانی؛ رسول کردنوقابی

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، ، صفحه 241-255

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.20160.1496

چکیده
  هدف بررسی حاضر بررسی ساختار عاملی مقیاس از خود فراروی بزرگسالان در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال 93 بودند که 300 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌ی ...  بیشتر